Mobiilsustoetused

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.

Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetused võimaldavad parimatel noorteadlastel valida endale sobivaim sihtriik, teadusrühm ja juhendaja ning kuni kolme aasta jooksul omandada uusi kogemusi. Seda tingimusel, et järeldoktorantuur toimub riigis, kust taotleja pole omandanud doktorikraadi.

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad võimalusi teaduskoostöö rahastamiseks: Parrot’ programm pakub reisigrante koostööks Prantsuse teadlastega, järeldoktori grante pakub Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (JSPS).

Sissetulev järeldoktoritoetus:

Sissetulev järeldoktoritoetus – välisriigist doktorikraadi kaitsnud teadlaste Eestisse järeldoktorantuuri tulemiseks

Tagasipöörduva teadlase toetus:

Tagasipöörduva teadlase toetus – väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest residentidest teadlaste tagasipöördumiseks Eestisse

Mobilitas Pluss mobiilsustoetused:

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse meede:

  • Sektoritevahelise mobiilsuse toetus – toetus doktorikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust.

Varasemad lõppenud mobiilsustoetused:

Programmi ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme, 2010-2014) eesmärgiks oli arendada ja mitmekesistada Eesti teadlaspotentsiaali rahvusvahelise teadlasmobiilsuse ja kogemuste vahetamise kaudu ning toetada noorte teadlaste (45) teadlaskarjääri kujunemist. ERMOS-t kaasrahastas Euroopa Liit 7RP Marie Curie COFUND skeemi raames.

Teadlasmobiilsuse programmist “Mobilitas” 2008-2015 (mida Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastati kuni 85% ulatuses) said järeldoktorid (127) ja tippteadlased (18) taotleda grante teadustööks Eestis ja vähesel määral välisriikides.

University College London (UCL SSEES). School of Slavonic and East European Studies, University College London (SSEES UCL) külalisteadlase programmi eesmärk oli toetada kõigi humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna noorte doktorikraadiga teadlaste rahvusvahelist suhtlust ja mobiilsust koostöö kaudu juhtivates kõrgetasemelistes teadusgruppides.