Eesti-Prantsuse ühisprogramm PARROT

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Darja Matt
darja.matt@etag.ee

Esimene PARROT programmi reisigrantide konkurss toimus 2002. aastal ning selle aja jooksul on grandi saanud kokku 76 teadlast ja esitatud 140 taotlust (vt PARROT reisigrantide nimekirja siin).

Järgmine taotlusvoor aastateks 2025-2026 avatakse 2024. a kevadel.

2022. aasta taotlusvoor aastateks 2023-2024
PARROT programmi eesmärgid
Taotlemise tingimused
Taotluste hindamise kriteeriumid
Projektide valik
Projektide kestus ja lõpparuanne
Rahastamine
Kulude hüvitamine toetuse saanutele
PARROT programmi tutvustavad infopäevad 2022

 

2022. aasta taotlusvoor aastateks 2023-2024

2022. aasta taotlusvoor reisigrantide taotlemiseks 2023-2024. aastateks on lõppenud.

 • Taotluste esitamise tähtaeg: 5. juuni 2022
 • Rahastusotsus: detsember 2022
 • Projektide algus: jaanuar 2023

PARROT konkursi tingimused 2022
PARROT konkursi taotlusvorm 2022
PARROT Guideline of Good Practices
PARROT conditions 2022 (ingliskeelne)

Eesti taotleja saab esitada elektrooniliselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil darja.matt@etag.ee
Prantsusmaa taotleja saab esitada (Eesti partneriga identse taotluse) veebilehel: https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater.
NB! Projekti kirjeldus (“Scientific-technical rationale and purpose of the cooperation”) võib taotlusvormis olla maksimaalselt 10 000 tähemärki (koos tühikutega).

Programmi eesmärgid

Programmi eesmärk on arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe riigi uurimisgruppide vahel ning toetada eelkõige uusi koostööprojekte. Programm hõlmab kõiki alus- ja rakendusteaduste valdkondi, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides on programmi jaoks prioriteetne.

Taotlemise tingimused

Projektide konkurss kuulutatakse välja igal paaris aastal. Programmi raames läbiviidaval avalikul konkursil võivad projektitaotlusi esitada kõik uurimisgrupid, mis kuuluvad kõrgkoolide, teadusasutuste või ettevõtete koosseisu. Eelmise konkursi raames rahalist toetust saanud uurimisgrupid taotlust esitada ei saa.

Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale. 

Taotluste hindamise kriteeriumid

 • Projekti ja meeskondade teaduslik kvaliteet
 • Noorteadlaste, eelkõige doktorantide või postdoktorantide aktiivne osalemine
 • Koostöö kasutegur ning mõlema riigi uurimisgruppide omavaheline täiendamine
 • Projekti struktureerimise või täiustamise väljavaated. Euroopa tasandil väljundiga koostööprojekte käsitletakse prioriteetsetena. Teadlastel on nii võimalus kandideerida teisele PARROT grandile sama uuringuteema raames.

Projektide valik

Tingimustele vastavaid taotlusi hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

Projektide kestus ja lõpparuanne

Hindamisel välja valitud ühisprojektide kestuseks on kaks aastat.

Aastaks eraldatud raha tuleb ära kasutada ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember. Esimesel aastal kasutamata jääk ei kandu üle järgmisse aastasse.

Rahastavad partnerid jätavad endale õiguse otsustada esimesel aastal mittekäivitunud või tööplaani osaliselt täitnud ühisprojekti teise aasta rahastamist.

Projekti lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt üks kuu pärast projekti lõppu.

Rahastamine

Eestipoolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja Eesti teadustöötajate päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal:

 • sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi ning tervisekindlustus tegelike kulutuste alusel Prantsusmaal viibimise ajaks 500 EUR ulatuses. Sõidukulude kompenseerimist saab taotleda ETAGilt pärast reisi lõppu;
 • päevaraha: 110 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks). Päevaraha taotluse palume saata hiljemalt 14 päeva enne reisi algust.

ETAGi eelarve on u 25 000 eurot aastas, millest planeeritakse rahastada 6-8 projekti.

Prantsusmaa poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja Prantsuse teadustöötajate päevarahad Eestis viibimise ajal:

 • sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi ning tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks tegelike kulutuste alusel 450 EUR ulatuses;
 • päevaraha: 125 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).

Kulude hüvitamine toetuse saanutele

Päevaraha avaldus esitatakse Eesti Teadusagentuurile hiljemalt 14 päeva enne lähetus algust. Kulude hüvitamise avaldus esitatakse ETAGile (darja.matt@etag.ee) koos transpordikulu dokumentidega (elektroonilised või skännitud), reisikindlustuse arve ja poliisiga pärast lähetust. Lisaks palume saata ka lähetuskorraldus ja majutuse arve. Avalduste vormid ja täpsem info saadetakse taotlejale lepingu sõlmimisel.

PARROT programmi tutvustavad infopäevad 2022

 • 17. veebruaril 2022 toimus PARROT programmi tutvustav ingliskeelne infopäev, kus Eesti ja Prantsusmaa koordinaatorid tutvustasid programmi eesmärke, taotlemise tingimusi, projektide valiku põhimõtteid, millised on abikõlblikud kulud jne. Soovitame taotlejatel vaadata väga informatiivset infopäeva. Infopäeva salvestust saab vaadat siit:

Ettekande leiab SIIT.

 • 18. veebruaril 2022 toimus PARROT programmi tutvustav eestikeelne infopäev. Eestikeelse ettekande salvestust saab vaadata SIIN ja slaidid leiab SIIT.

Kontaktisikute info:

Darja Matt
Koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51004
darja.matt@etag.ee
Tel: +372 5692 4211

Mélie Cornet
Ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee
Prantsuse Suursaatkond
Toom-Kuninga 20, Tallinn 15185
melie.cornet@ife.ee
Tel: +372 616 1642