Tutvustus

Eesti
Teadus-
agentuur

ehk ETAg toetab Eesti teadust ja innovatsiooni. Hoiame ja arendame tasakaalustatud, kõrgetasemelist ja rahvusvaheliselt edukat Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi ja teadmistepõhist ning kestlikku Eesti ühiskonda.

RAHASTAME
TEADUSTÖÖD

Anname välja uurimis- ja mobiilsustoetusi selleks, et:

 • võimaldada kõigis teadusvaldkondades kõrgetasemelisi uurimisprojekte, mis suurendavad Eesti teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • edendada riigi, ettevõtete ja teadusasutuste koostööd;
 • aidata kaasa teaduse rahvusvahelistumisele ja toetada teadlaste järelkasvu.

TOETAME TEADUS-
JA INNOVATSIOONI-
POLIITIKA KUJUNDAMIST
JA ELLUVIIMIST

 • Esindame Eesti seisukohti rahvusvahelistes võrgustikes, kogudes ja koostööprojektides.
 • Toetame ministeeriume teadmistepõhiste otsuste tegemisel.
 • Teeme teadusinfo kättesaadavaks nii teadlaskonnale kui kogu avalikkusele.
 • Haldame Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mis koondab infot teadus- ja arendusasutuste, teadlaste ning teadusprojektide ja -tegevuste kohta.
 • Analüüsime teadus- ja arendustegevust.
 • Korraldame teadus- ja arendustegevuse evalveerimist.

TOETAME
RAHVUSVAHELIST
TEADUSKOOSTÖÖD

 • Koolitame ja nõustame teadlasi, teadusasutusi ja ministeeriume rahvusvahelises teaduskoostöös osalemise võimaluste ja tingimuste osas.
 • Esindame Eestit teadusvõrgustikes ja partnerlusprogrammides.
 • Toetame teadlasi, teadusasutusi, riigiasutusi ja ettevõtteid rahvusvahelistes teadusalgatustes osalemisel.
 • Nõustame Eestis töötavaid välisriikide teadlasi.

TUTVUSTAME JA
POPULARISEERIME
EESTI TEADUST
KODU- JA VÄLISMAAL

 • Edendame teaduskommunikatsiooni ja aitame kaasa teadusliku mõtteviisi levikule.
 • Korraldame tunnustuskonkursse õpilastele, üliõpilastele, teadlastele ja teaduse populariseerijatele.
 • Rahastame teadustelesaateid, näiteks „Rakett69“.
 • Tutvustame Eesti teadust rahvusvaheliselt Research in Estonia toel.
 • Koordineerime ja toetame teaduse ja inseneeriavaldkonna populariseerimist.

MEIE
VÄÄRTUSED

Usaldusväärsus

Peame kinni kokkulepetest ja lubadustest. Oleme järjekindlad ja tegusad. Otsuste tegemisel oleme objektiivsed ja erapooletud. Meie otsustusprotsessid on arusaadavad, põhjendatud ja läbipaistvad ning vastavad headele rahvusvahelistele tavadele. Eriarvamuste puhul kuulame kõiki osapooli, oleme avatud aruteludeks ja esitame oma seisukohti argumenteeritult.

Asjatundlikkus

Õpime ja täiendame end pidevalt nii tööd kavandades kui ka ideid otsides ja ellu viies. Põhjalikud teadmised ja oskused teevad meist hinnatud koostööpartnerid ning võimaldavad kaasa rääkida meie tegevusvaldkondade arengus.

Tõhusus

Muutume pidevalt oma töös paremaks ja arendame teenuste kvaliteeti. Viime ellu uuenduslikke ideid. Hindame oma töö ja tegevuste tulemuslikkust.

Avatus ja koostöö

Kaasame oma tegemistesse teaduskogukonda ja koostööpartnereid ning konsulteerime nendega pidevalt. Oleme avatud, et teha koostööd uute partnerite, siht- ja huvirühmade, kaasamõtlejate ja toetajatega. Hoiame häid suhteid, märkame ja hindame oma kolleege ning tegutseme ühtse meeskonnana. Oleme avatud arutelule ja konstruktiivsele kriitikale ning valmis õppima asjakohastest märkustest ja ettepanekutest.

MEIE
INIMESED

Töötajaid
68
Mehi
13
(20%)
Naisi
55
(80%)
Kõrg-
haridusega
97%
Magistri-
kraadiga
56%
Doktori-
kraadiga
23%
Keskmine
tööstaaž aastates
6,4
Keskmine
vanus
44,6

MEIE
TÖÖKORRALDUS

Sihtasutuse asutaja

Haridus- ja Teadus-
ministeerium

Strateegiline juhtimine ja järelvalve

ETAg-i NÕUKOGU

Sihtasutuse juhtimine

Juhatuse esimees
tegevjuht

ETAg-i HINDAMISNÕUKOGU

Analüüsiosakond

Eesti teadusinfo-
süsteemi osakond

Teaduskommunikatsiooni osakond

Teadusprogrammide osakond

Uurimistoetuste osakond

Välisteaduskoostöö osakond

Tugiteenused

MEIE
SIHTRÜHMAD
JA PARTNERID

TEADUS-
AGENTUUR
ARVUDES

Jagame aastas 51,2 miljonit eurot toetusi teadustööks.

Toetame aastas 2,6 miljoni euroga välisteaduskoostööd.

Meie rahastatud teadustelesaadete ühel episoodil on keskmiselt üle 125 000 vaataja.

Anname erinevatel konkurssidel aastas välja üle 100 tunnustuse.

Korraldame aastas enam kui 1000 taotluse hindamise.

Eesti Teadusinfosüsteem – üle 250 255 publikatsiooni ja üle 40 000 kasutaja.