Sissetulev järeldoktoritoetus

Mida toetame? 
Mis on järeldoktoritoetuse eesmärk?  
Kui suur on toetus? 
Millised on nõuded taotlejale?  
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?  
Mille alusel taotlusi hindame?
Taotlemise juhend 2021
Hindamisjuhend 2021
Taotlusvormi näidis 2021
Aruandevormi näidis (2021. aasta aruandevormi näidise avaldame lähiajal)
Korduma kippuvad küsimused
Kontakt

 

2021. aasta taotlusvoor on lõppenud. Taotlusvoor toimus 01.01. – 03.02.2021.


Mida toetame?

Toetame välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlaste Eestisse järeldoktorantuuri tulemist.


Mis on järeldoktoritoetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust ning toetada samaaegselt teadlaskarjääris olulise etapi, järeldoktorantuuri, läbimise võimalusi. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist, kui ka välisriikidesse tööle läinud Eesti teadlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis ning laiendada teadlaste karjäärivalikuid karjääritee alguses. Peale väljarände tasakaalustamise panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.

Tegevuse tulemusena töötab Eestis senisest enam rahvusvahelise töökogemusega teadlasi, sealhulgas välisteadlasi. Samuti suureneb Eestis töötavate välisriigis järeldoktorantuuri läbinud teadlaste arv, järeldoktorantuur ja rahvusvahelise teadustöö kogemus muutub Eesti teadlaskarjääri loomulikuks osaks.


Kui suur on toetus?

Toetussummad on 2021. aasta taotlusvoorus järgmised:

54 000 €/a – eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 43 200 eurot, kaudsed kulud 10 800 eurot);

51 000 €/a – mitte-eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 40 800 eurot, kaudsed kulud 10 200 eurot);

5 500 €/a – ühekordne ümberasumistoetus kaheaastase projekti kohta (neile, kes pole kuue kuu jooksul vahetult enne taotlusvooru lõppkuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis);

4000 € – ühekordne ümberasumistoetus alla kaheaastaste projektide kohta (neile, kes pole kuue kuu jooksul vahetult enne taotlusvooru lõppkuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis).

Palgafond ja ümberasumistoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.


Millised on nõuded taotlejale?

Järeldoktoritoetuse saajateks on teadus- ja arendusasutused, ettevõtted või kõrgkoolid, mis võtavad tööle välisriikidest tulnud järeldoktoreid. Järeldoktori toetus on suunatud kõigile, kes on kaitsnud doktorikraadi välisriigi ülikoolis. Oluline on, et 1. jaanuariks 2021 poleks doktorikraadi kaitsmisest möödunud üle viie aasta.

Toetatava järeldoktoriprojekti kestus on 12-24 kuud. Järeldoktoriprojekti tuleb asuda täitma2021. aasta jooksul. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval. Järeldoktorid peavad projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega ning töö tegemise koht on Eesti.

Järeldoktoriprojektil peab olema juhendaja. Juhendaja peab olema vastuvõtva asutuse koosseisuline töötaja. Juhendajal peab olema Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate http://www.fin.ee/riigiabi. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: Riigiabi vorm ettevõtetele


Millal saab toetust taotleda?

Järgmine taotlusvoor toimub 2021. aasta alguses. Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva asutusega. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab ETAgi hindamisnõukogu, kaasates sõltumatuid eksperte. Taotlused hinnatakse juuni lõpuks.

Taotluste hindamine toimub järgmiste valikukriteeriumite alusel:

1) taotluse põhjendatus ja teaduslik tase (meetodid, oodatavad tulemused, sealhulgas valdkondlik või rakenduslik eripära, taristu ja eelarve piisavus jne);

2) järeldoktori ja juhendaja kvalifikatsioon ning suutlikkus projekti ellu viia;

3) taotluse mõju Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Taotluste hindamine toimub valikukriteeriumite lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hindamine käib 0,5 punkti täpsusega. Koondhinne moodustub valikukriteeriumite kaalutud keskmisena. Kaalud on kirjas hindamisjuhendis. Taotluste hindamise tulemusena valmib pingerida. Nõuetele vastanud taotlused kuuluvad rahastamisele vastavalt pingereale, taotlusvooruks eraldatud vahendite lõppemiseni. Taotlused, mille koondhinne on alla 3,5 punkti, jäävad rahastamata.

Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadame järeldoktorile ja teda vastuvõtvale asutusele ETISe vahendusel 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAgi, vastuvõtva asutuse ja järeldoktori vahel.


Kontakt:

Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Tel. 731 7359
tiina.loit-oidsalu@etag.ee

 

Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
Tel. 7 317 350
oskar.otsus@etag.ee