Sissetulev järeldoktoritoetus

Mida toetame?
Mis on toetuse eesmärk?
Kui suur on toetus?
Kui pikk on toetuse periood?
Millised on nõuded taotlejale?
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?  
Mille alusel taotlusi hindame?
Taotlemise juhend 2024
Taotlusvoorude dokumendid ja toetuse saajad
Lisamaterjalid
Korduma kippuvad küsimused

Kontakt

2024. aasta taotlusvoor on lõppenud!


Mida toetame?

Toetame Eestisse järeldoktorantuuri tulemist. Toetus on suunatud neile, kes on eelnevalt taotlenud Marie Skłodowska Curie (MCSA) järeldoktori individuaalgrandi, et tulla Eestisse, saanud taotlusvoorus positiivse tulemuse (s.o vähemalt 70 punkti), kuid rahastusest ilma jäänud ning Eestis teadustööd jätkata soovivale teadlasele. MSCA tegevustest on võimalik täpsemalt lugeda siit.


Mis on järeldoktoritoetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust ning toetada samaaegselt teadlaskarjääris olulise etapi ehk järeldoktorantuuri läbimise võimalusi. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist kui ka välisriikidesse tööle läinud Eesti teadlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis ning laiendada teadlaste karjäärivalikuid karjääritee alguses. Peale väljarände tasakaalustamise panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.

Tegevuse tulemusena töötab Eestis senisest enam rahvusvahelise töökogemusega teadlasi, sealhulgas välisteadlasi. Järeldoktorantuur ja rahvusvahelise teadustöö kogemus muutub Eesti teadlaskarjääri loomulikuks osaks.


Kui suur on toetus?

Toetussumma on 2024. aasta taotlusvoorus 72 000 eurot aastas, millest toetus on 86,59% ehk 62 344,8 eurot ning omafinantseering 13,41% ehk 9655,2 eurot (projekti otsesed kulud on 57 600 eurot ning kaudsed kulud 14 400 eurot).

2024. aastal antakse välja suurusjärgus 25 järeldoktoritoetust. Täpne arv sõltub laekunud taotlustest.


Kui pikk on toetuse periood?

Toetuse periood on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Järeldoktoriprojekti tuleb asuda täitma hiljemalt 2024. aasta 1. detsembril. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.


Millised on nõuded taotlejale?

Toetuse saajaks on vastuvõttev asutus ehk Eestis registreeritud teadus- ja arendusasutus, kõrgkool või Eestis tegutsev muu era- või avaliku sektori asutus, kelle juurde nõuetele vastav teadlane soovib järeldoktorantuuri projekti elluviimiseks tulla.

Toetust võib taotleda järeldoktorile, kes on taotluse esitamisele eelneval aastal taotlenud MSCA järeldoktori individuaalgranti, saanud positiivse tulemuse (s.o vähemalt 70 punkti), kuid saanud negatiivse rahastusotsuse. Taotlemisel tuleb esitada rahastuseta jäänud MSCA taotlus ning hindamistulemus.

Järeldoktoril peab olema juhendaja, kes  töötab vastuvõtvas asutuses töölepingu alusel. Juhendajal peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Järeldoktor peab projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega, töö asukohaga Eestis.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadus- ja arendusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate siit. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: riigiabi vorm ettevõtetele


Millal saab toetust taotleda?

Taotlusvoor toimub 2024. aastal 13. veebruar kuni 15. märts kell 17.00 (Eesti aja järgi). Palun jälgige ka vastuvõtva asutuse tähtaegasid, mis võivad erineda Eesti Teadusagentuuri (ETAG) tähtaegadest.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva asutusega. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

ETAG taotluste teaduslikku taset ei hinda, vaid tugineb MSCA järeldoktori grandi taotluse hindamisraportile.

ETAG teostab taotluste tehnilise kontrolli, mille käigus kontrollitakse taotluse, vastuvõtva asutuse ja järeldoktori vastavust kehtestatud nõuetele.

Kuigi toetust saab taotleda kõikide valdkondade projektide jaoks, siis tuleb taotlemisel välja tuua projekti seos TAIE arengukava fookusvaldkonnaga. TAIE arengukava fookusvaldkonnad on Eesti arenguvajadustele ja – võimaluste täitmisele panustavad riigi, ettevõtete ja teadusasutuste koostöös eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad. Nendeks on: 1) digilahendused igas eluvaldkonnas; 2) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 3) kohalike ressursside väärindamine; 4) nutikad ja kestlikud energialahendused; 5) elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum. Täpsemalt on võimalik TAIE fookusvaldkondadest lugeda TAIE fookusvaldkondade lehelt.

Laekunud taotlustest moodustab ETAG paremusjärjestuse vastavalt MSCA järeldoktori grandi taotlusvooru hindamisraporti hinnetele.


Lisamaterjalid

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses
Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus
Andmehaldusplaani soovituslik vorm
MSCA järeldoktori individuaalgrandi projektide elluviimise toetuse taotlemise ja menetlemise kord


Korduma kippuvad küsimused

Kes kvalifitseerub sissetuleva järeldoktori toetusele?

Toetust taotlev järeldoktor peab olema eelnevalt taotlenud Marie Skłodowska Curie (MSCA) järeldoktorigranti, saanud positiivse tulemuse (s.o vähemalt 70 punkti), kuid jäänud siiski rahastuseta. Kui MSCA taotlus ei ole ületanud hindamiskünnist, siis ETAGile taotlust esitada ei saa.

Kust leida taotlusvorm?

Taotlusvorm on leitav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS, www.etis.ee) kasutajakonto töölaualt. ETIS kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole.

Kas ETAG-ile esitatav taotlus võib erineda MSCA järeldoktorigrandi taotlusest?

Ei, projekti sisu peab olema sama, mis kavandatud MSCA taotluses. ETAGile esitatavas taotluses tuleb lisada algne MSCA järeldoktorigrandi taotlus. Juhendaja, vastuvõttev asutus ja projekti pikkus peavad olema samad, mis algses MSCA taotluses.

Kas ETAG hindab taotlusi?

Ei, ETAG taotluse teaduslikku taset eraldi ei hinda, vaid võtab aluseks MSCA järeldoktori individuaalgrandi taotluse ametliku hindamisraporti.

Kas taotleda saavad kõikide valdkondade projektid?

Jah, ühtegi valdkondlikku piirangut ETAGile esitatavas taotlustes ei ole. Küll aga tuleb taotluses välja tuua ellu viidava projekti seos vähemalt ühe Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 (TAIE) fookusvaldkonnaga.

TAIE fookusvaldkonnad on:

1) digilahendused igas eluvaldkonnas;
2) tervisetehnoloogiad ja -teenused;
3) kohalike ressursside väärindamine (puit, maapõu, teisene toore ja jäätmed);
4) nutikad ja kestlikud energialahendused;
5) elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum.

Rohkem infot TAIE fookusvaldkondade kohta: https://taie.ee/taie-arengukava-tutvustus

Mis on Nagoya protokoll?

Nagoya protokoll on bioloogilise mitmekesisuse konventsioon geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglasest ja erapooletust jaotamisest. Lisainfo on dokumendis “Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus”.

Samuti leiab kasulikku informatsiooni Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/nagoya-protokoll

Mida tuleks taotluses kirjeldada projekti käigus tekkivate andmete haldamise osas?

Projekti esimese kuue kuu jooksul tuleb järeldoktoril esitada asutusega kooskõlastatud andmehaldusplaan. See peab sisaldama projekti käigus loodud, töödeldud või kogutud andmete kirjeldust, kasutatavaid metodoloogiaid ja standardeid, andmete jagamise ja avalikustamise viise ning andmete säilitamist pärast projekti lõppu.

Andmete haldamise selgituse koostamisel on heaks abivahendiks Tartu Ülikooli raamatukogu juhend: https://sisu.ut.ee/dmponline/avaleht.

Kui palju võib/peab järeldoktorile ühikuhinna alusel palka maksma?

Toetuse maksmine käib ühikuhinna alusel. Toetuse taotlemise juhend ei sätesta teadlase töötasu suurust. See peab olema kooskõlas vastuvõtva asutuse töötasustamise korraga. Ühikuhinna jagunemine toimub teadlase ja vastuvõtva asutuse kokkuleppe alusel.

Milline peab olema teadlase koormus projektis?

Teadlane peab projekti ajal töötama 1,0 töökoormusega Eestis asuvas vastuvõtvas asutuses ning tagama projekti tegevuste täieliku elluviimise.

Kuidas maksustatakse töötasu ja ümberasumistoetus?

Palgafond ja mobiilsustoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.
Abiks on palga ja maksude kalkulaator

Kas toetusele peab publitseerides viitama?

Jah, uurimistoetusele tuleb viidata publikatsioonides, välja arvatud juhul, kui see on piiratud välise asjaolu tõttu (nt ajakirja viitamispoliitika). Lõpparuannetes arvestatakse ainult toetusele viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:
This work was supported by the Estonian Research Council grant (XXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:
Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (XXX number).

 

 


Kontakt:

Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee