Personaalne uurimistoetus

Uurimistoetus (PJG, PSG, PRG) on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus.

Uurimistoetusi on teadlaskarjääri eri etappidele vastavalt kolme tüüpi:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

 

Uurimistoetuse taotluste ja aruannete esitamisest 2020. aastal

2020. aastal toimus uurimistoetuste taotlusvoor 1. märtsist 7. aprillil kella 17-ni.

Eriolukorrast tulenevad muudatused uurimistoetuste menetlemisel:

  • UUS! 2020. a lõppevate PUT, PUTJD, PSG ja PRG projetide juhtidel on võimalik taotleda projekti lõpptähtaja ning grandi kasutamise pikendamist kuni kolme kuu võrra. See tähendab, et projektidel, mille praegune lõpptähtaeg on 31.12.2020, saaks taotleda lõpptähtaja pikendamist kuni 31.03.2021. Lõppearuannet on võimalik koostada ETISes tavapärasel ajal (aasta algusest), ent selle esitamine jääb pikendatud projektidele avatuks veel kuu aega pärast pikendatud lõpptähtaega, ent mitte hiljem kui 30.04.2020. NB! Pikendatud projektide grandimaht ei suurene ning juhul, kui projektijuht saab uue grandi, saab see alata alles pärast pikendatud projekti lõppu (uue projekti lõpptähtaeg ei pikene). Projektiperioodi pikendamise soovi korral võis ETAg-ile esitada taotluse koos asutuse kinnitusega kuni 30.11.2020.

 

  • Uurimistoetuste 2020. a taotlusvooru lõpptähtaega pikendati nädala võrra – 31. märtsilt 7. aprillil kella 17-ni. Kõik taotlejad, kellel ei ole võimalik ligi pääseda vajalikele allikatele (nt raamatukogu kojulaenutusteenuse peatamise tõttu) või kellel ei ole otseselt eriolukorrast tulenevate vääramatute takistuste tõttu võimalik taotlust tähtajaks esitada, võtke palun viivitamatult ühendust ETAg-i valdkondliku koordinaatori või uurimistoetuste osakonna juhatajaga.
  • Institutsionaalsete uurimistoetuste ja tuumiktaristutoetuste lõpparuannete esitamiseks oli ETIS avatud 31. märtsi asemel 20. aprillil kl 17-ni.
  • Personaalsete uurimistoetuste lõpp- ja vahearuannete esitajatele antakse vajadusel ajapikendust paranduste tegemiseks. Selleks peab iga lõpp- või vahearuande esitaja võtma ühendust aruannet menetleva ETAg-i koordinaatoriga.
  • Kui käimasolevate uurimisprojektide täitmisel ilmneb eriolukorrast tulenevaid takistusi (nt PUT järeldoktoritel välismaal viibimisega või välismaale suundumisega; kavandatud patsiendiuuringute või välitööde läbiviimisega jne), võtke palun kiiresti ühendust ETAg-i valdkondliku koordinaatori või uurimistoetuste osakonna juhatajaga, et arutada läbi vajalikud muudatused, sh projekti peatamise vajalikkus.
  • Kui grandist on kulu tehtud projekti eesmärkidest lähtuvalt, aga üritus on eriolukorrast tingituna ära jäänud, siis ei pea ETAg-ile grandist tehtud kulusid tagasi kandma. Selliste kulude kohta tuleb lisada selgitused kas lepingus, vahe- või lõpparuandes.
  • Sõltuvalt eriolukorrast tulenevatest edasistest arengutest teeb ETAg vajadusel täiendavaid muudatusi uurimistoetuste taotlemise protsessis ning teavitab sellest teadlasi ja TA-asutusi viivitamatult. Arvestades, et taotlusvooru pikendamine võib kaasa tuua ka järgmise aasta rahastusotsuste viibimise, kaalutakse muudatuste möödapääsmatust ning nendest tulenevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi väga põhjalikult ning püütakse igal juhul eelistada individuaalseid lahendusi üldistele muudatustele.

 

Täiendav info:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee

 

Uurimistoetuste aruandlus:

Projekti rahastamise jätkamise aluseks on järgmise aasta lepingu ettevalmistamine, mis toimub kalendriaasta lõpus.

Nelja- ja viieaastaste projektide puhul tuleb projekti 3. aastal esitada eelneva perioodi kohta vahearuanne. Vahearuande esitamine toimus 2020. aastal 15. jaanuarist 28. veebruarini kella 17-ni ETISes. 2019. aastal lõppenud grandiprojektide lõpparuannete esitamine toimus 2020. aastal 15. jaanuarist 28. veebruarini kella 17-ni ETISes.

PSG ja PRG projektide vahearuande näidisvorm

Grandiprojekti lõpparuande näidisvorm

Järeldoktorid esitavad lõpparuande kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemist.

 

Uurimistoetusele viitamine:

Grandile viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Vahe- ja lõpparuannetes võetakse hindamisel arvesse vaid PUT-le viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (PXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PXX number).

Vaata ka: Soovitused uurimisprojekti tegevuste ja tulemuste tutvustamiseks avalikkusele

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee