Tagasipöörduva teadlase toetus

Mida toetame?
Mis on toetuse eesmärk? 
Kui suur on toetus?
Kui pikk on toetuse kasutamise periood? 
Millised on nõuded taotlejale?
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?
Mille alusel taotlusi hindame?
Taotlemise juhend 2021
Hindamisjuhend 2021
Taotlusvormi näidis 2021
Aruandevormi näidis (2021. aasta aruande vormi avaldame lähiajal)
Korduma kippuvad küsimused 
Kontakt                    

 

2021. aasta taotlusvoor on lõppenud. Taotlusvoor toimus 01.01. – 03.02.2021.


Mida toetame?

Toetame väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest residentidest teadlaste tagasipöördumist Eestisse. Eeltingimusteks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö.


Mis on toetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tagasipöörduva teadlase toetusega tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist, kui ka välisriikidesse tööle läinud eestlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis. Väljarände tasakaalustamise kõrval panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.


Kui suur on toetus?

Toetussummad on 2021. aasta taotlusvoorus järgmised:

54 000 €/a – eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 43 200 eurot, kaudsed kulud 10 800 eurot) ;

51 000 €/a – mitte-eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 40 800 eurot, kaudsed kulud 10 200 eurot);

5 500 €/a – ühekordne ümberasumistoetus kaheaastase projekti kohta (neile, kes pole 180 kalendripäeva jooksul vahetult enne taotlusvooru lõppkuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis);

4000 € – ühekordne ümberasumistoetus alla kaheaastase projekti kohta (neile, kes pole kuue kuu jooksul vahetult enne taotlusvooru lõppkuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis).

Palgafond ja ümberasumistoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.


Kui pikk on toetuse kasutamise periood?

Toetatava tagasipöörduva teadlase projekti pikkus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Tagasipöörduva teadlase projekti tuleb asuda täitma 2021.  aasta jooksul Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.


Millised on nõuded taotlejale?

Eestisse tagasipöörduva teadlase toetuse puhul on toetuse saajateks teadus- ja arendusasutused, ettevõtted ning kõrgkoolid, kes võtavad tööle välisriikides järeldoktorantuuri läbinud või võrreldaval tasemel teadustööd teinud teadlasi. Teadlane peab olema töötanud väljaspool Eestit. Tagasipöörduv teadlane peab projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega, töö asukohaga Eestis.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate http://www.fin.ee/riigiabi. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: Riigiabi vorm ettevõtetele


Millal saab toetust taotleda?

Järgmine taotlusvoor toimub 2021. aasta alguses. Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab Eesti Teadusagentuur, kaasates sõltumatuid eksperte.  Taotlusvooru tulemused selguvad juuni lõpuks.

Taotluste hindamisel lähtume järgmistest valikukriteeriumitest:

1) taotluse põhjendatus ja teaduslik tase (meetodid, oodatavad tulemused, sealhulgas valdkondlik või rakenduslik eripära, taristu ja eelarve piisavus jne);

2) tagasi pöörduva teadlase kvalifikatsioon ning suutlikkus projekti ellu viia;

3) taotluse mõju Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Taotluste hindamine toimub valikukriteeriumite lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hindamine toimub 0,5 punkti täpsusega. Koondhinne moodustub valikukriteeriumite kaalutud keskmisena. Kaalud on kirjas hindamisjuhendis. Taotluste hindamise tulemusena valmib pingerida. Nõuetele vastanud taotlused kuuluvad rahastamisele vastavalt pingereale, taotlusvoorus toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni. Taotlused, mille koondhinne on alla 3,5 punkti, jäävad rahastamata.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest anname tagasipöörduvale teadlasele ja teda vastu võtvale asutusele teada ETIS-e vahendusel 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist arvates otsuse tegemisest. Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAg-i, vastuvõtva asutuse ja tagasipöörduva teadlase vahel.


Kontakt:

Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Tel. 731 7359
tiina.loit-oidsalu@etag.ee

 

Oskar Otsus
Mobilitas Pluss programmi juht
Tel. 731 7350
oskar.otsus@etag.ee