SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetus

Mis on meetme eesmärk?                                                                                 
Kes saab toetust taotleda?
Kui suur on toetuse määr?
Kui pikk on toetuse kasutamise periood?
Millised on nõuded taotlejale?                                                       
Mille alusel taotlusi hinnatakse?
Taotluse esitamine    

 

EnglishInformation in English

Информация на русском языкe

 

Meede on avatud.

 

Sektoritevahelise mobiilsuse toetust annab Riigi Tugiteenuste Keskus välja vastavalt haridus- ja teadusministri 02.10.2020. a määrusele nr 34 „„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“. Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise meetme eelarve on 1 820 000 eurot, millest 1 538 954 eurot (84,6%) katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meetme eesmärk

Meetme eesmärk on sektoritevahelise koostöö soodustamine, täpsemalt:

  • avardada akadeemilise personali karjäärimudelit, koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise;
  • tõsta ettevõtlus- ja avaliku sektori võimekust kasutada teadus- ja arendustegevuse võimalusi oma konkurentsivõime suurendamiseks ja/või tegevuse efektiivistamiseks.

Mida toetatakse?

Toetatakse doktorikraadiga teadlaste töölevõtmist Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Eeltingimuseks on teadlase varasem teadus- ja arendustöö kogemus või doktorikraadi kaitsmine mitte hiljem kui kolm aastat enne taotluse esitamist. Meetme eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast.


Kui suur on toetus?

Projekti abikõlbulike kulude arvutamise aluseks võetakse tööjõukulude kuupõhine ühikuhind 3264 eurot täistööajaga töötava teadlase kohta, millele lisandub 40% (1306 eurot) muude abikõlbulike kulude katmiseks. Kokku on abikõlbulikud kulud maksimaalselt 4570 eurot kuus. Teadlasel on võimalus töötada projektis osalise töökoormusega, minimaalselt 0,5 koormusega. Osalise tööajaga töö korral hüvitatakse selle osakaal ühikuhinnast vastavalt tööajale, nt kui töökoormus on 0,5, siis arvestatakse ühikuhinnast proportsionaalselt 50%.

Toetuse kogumaht = (ühikuhind + 40% ühikuhinnast) x koormus x projekti kestvus (kuudes) x toetusmäär.

Toetusmäär on sõltuvalt asutuse suurusest ja läbiviidava uuringu tüübist 25-70% ulatuses uurimisprojekti abikõlbulikest kuludest.

 

Ettevõtte suurus Väikeettevõte


Vähem kui 50 töötajat ning aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot

Keskmise suurusega ettevõte

50-250 töötajat ning aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot

Suurettevõte


Rohkem kui 250 töötajat ning aastakäive ületab 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot

Rakendusuuringute toetuse piirmäär
70% 60 % 50 %
Tootearenduse toetuse piirmäär
45% 35 % 25 %


Kui pikk on toetuse kasutamise periood?

Toetatava projekti pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.


Millised on nõuded taotlejale?

Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused).

Millal saab toetust taotleda?

Taotlusvoor avanes 20.novembril 2020. Toetuse taotlemine käib läbi e-toetuste infosüsteemi.

Mille alusel taotlusi hinnatakse?

Nõuetele vastavat taotlust hindab Riigi Tugiteenuste Keskus, kaasates vajadusel sõltumatuid eksperte. Taotluse läbi vaatamiseks, hindamiseks ja otsuse langetamiseks võib kuluda kuni 60 tööpäeva taotluse esitamisest.

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest valikukriteeriumitest:

  • projekti vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele (tegemist on rakendusuuringu ja/või tootearendusega);
  • projekti mõju meetme eesmärkidele;
  • projekti teaduslik tase, sealhulgas teadus- ja arendusprojekti teaduslik kvaliteet ja metoodika, teadlase võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava läbitöötamise tase;
  • projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus ettevõtte või asutuse vajadustele, ettevõtte või asutuse valmisolek teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, ettevõtte või asutuse võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, ettevõtte omafinantseeringu tasumise suutlikkus;
  • projekti mõju läbivatele teemadele, sealhulgas seotus Eesti majandusega, regionaalse arenguga, keskkonnahoiuga, kodanikuühiskonna arenguga, soolise võrdõiguslikkusega ja võrdsete võimaluste tagamisega, ühtse riigivalitsemisega, infoühiskonna edendamisega.

Taotluste hindamine toimub valikukriteeriumi 1 puhul skaalal jah/ei; valikukriteeriumite 2-5 lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hindamine toimub 0,5 punkti täpsusega. Kõigi valikukriteeriumite hinnetele on kehtestatud lävendid. Kriteeriumite kaalud ja lävendid on kirjas hindamisjuhendis. Rahastamisele kuulvad taotlused peavad ületama kõigile valikukriteeriumitele kehtestatud lävendid. Taotlused, mis ei ületa vähemalt ühe valikukriteeriumi lävendit, jäävad rahastamata.

SA Eesti Teadusagentuuri roll meetmes on teha teavitustööd (sh tutvustada sektoritevahelise mobiilsuse toetuse taotlemise võimalusi sihtrühmadele), nõustada(sh intellektuaalomandi küsimustes ja vajadusel vahendada läbirääkimisi) ja viia kokku era- ja avaliku sektori asutusi ja teadlasi ning teha muid tegevusi, mis aitavad kaasa koostööprojektide loomisele ning teadmussiirdele.
Neid tegevusi viime ellu koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS).

Viited

Taotluse esitamine 

Taotluse esitamise tingimused ja täpsema info leiad siit.

Infoseminar

23. novembril 2020 toimus meedet tutvustav infoseminar. Vaata järgi SIIT 

Kontakt ja lisainfo:

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325
viktor.muuli@etag.ee

Oskar Otsus
Mobilitas Pluss programmi juht
731 7350
oskar.otsus@etag.ee