Ettevõtted

Eesti Teadusagentuur toetab teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahelist koostööd mitme meetme kaudu.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse meede – SekMo

Toetus doktorikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust. Eeltingimuseks on teadlase varasem teadus- ja arendustöö kogemus või doktorikraadi kaitsmine mitte hiljem kui kolm aastat enne taotluse esitamist. Meetme eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetamine – NUTIKAS

Toetus aitab kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Toetus on mõeldud ettevõtetele vajalike rakendusuuringute või tootearenduse läbiviimiseks ülikoolides ja teadusasutustes. Toetuse taotleja peab olema Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, mis osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.

 

Ettevõtted raamprogrammis Horisont 2020

Raamprogrammi Horisont 2020 projektides on oodatud osalema nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) kui ka suurtööstused. Innovaatilistele ja tugeva kasvupotentsiaaliga VKE-dele on välja töötatud projektikonkurss VKE instrument, kus toetust saab taotleda nii äriplaani koostamiseks kui tootearenduse läbiviimiseks.

Täpsemat infot oma ettevõtte võimaluste kohta saab valdkondlikelt konsultantidelt.

 

Teadlase kaasamine ettevõtte töösse Mobilitas Pluss toetustega

Eesti Teadusagentuuri jagatavad mobiilsustoetused võimaldavad ettevõtte töösse kaasata välisteadlasi või Eesti teadlasi, kes on välismaal kogemusi omandanud. Selleks võib kasutada kas Mobilitas Pluss järeldoktoritoetust või tagasituleva teadlase toetust.

Teadustöötaja otsimisel välisriigist on abiks EURAXESSi võrgustik

Eesti Teadusagentuur koordineerib Eesti EURAXESSi võrgustiku tööd.

EURAXESS Jobs – töövahendusportaal on abiks välisriigist teadustöötaja leidmisel. Selleks tuleb lehel oma ettevõte registreerida ning sisestada teadlasele mõeldud töökoha kuulutus. Samuti saab otsida sobivaid kandidaate teadlaste hulgast, kes on samas keskkonnas sisestanud oma CV.

EURAXESS.ee – annab ingliskeelse ülevaate materjalidest, mis on seotud välisteadlase Eestisse tööle võtmisega.

 

Ettevõtete ja koolide koostöö arendamine

Üle Euroopa on haridussüsteemide nõrkuseks peetud nn reaalse elu vähest seostatust haridusega – lastel puudub piisav info, et peale põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist teha teadlikke valikuid oma edasise haridustee osas, mis seoks laste huvid ja võimed ühiskonna vajadustega.

Igal ettevõttel on võimalus muuta teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkond noorte seas populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa teadlike karjäärivalikute tegemisele. Selleks ei pea olema suur ettevõte, oluline, et on olemas valmidus, koos leiame võimalused. Koostöö võib seisneda ainetundide läbiviimises, ettevõtte külastustes, koos võib luua ainekursuse või ülesanded ühes-kahes aines õppe rikastamiseks. Koolide jaoks on oluline ettevõtete poolt pakutava sidumine õppekavaga, mille alusel õpitakse.

Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakond tõstab nii koolide kui ettevõtete teadlikkust koostöö olulisusest ja võimalustest.