Teadus- ja riigiasutused

Teadus- ja riigiasutused saavad tuge uurimistoetuste taotlemiseks, teadustööga seotud personali koolitamiseks, rakendusuuringute tellimiseks ning teadusasutuste evalveerimiseks.

Institutsionaalne uurimistoetus  võimaldab teadus- ja arendusasutusel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristust. Eesti Teadusagentuur korraldab taotluste hindamist ning jälgib teadus- ja arendusasutuse esitatud  aruannete põhjal uurimisteemade täitmise edukust.

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist. Eesti Teadusagentuur pakub nii riigieelarvest rahastatavaid personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetusi kui vahendab riikidevahelisi koostööprogramme.

Mobilitas Pluss programmist vahendame Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavaid toetusi, mida saab kasutada nii teadus- ja arendusasutuste riikidevahelise teaduskoostöö edendamiseks kui teadlaskarjääri rahvusvaheliseks arendamiseks.

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi RITA  eesmärgiks on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

Eesti Teadusagentuuri koordineeritav Eesti EURAXESSi tugivõrgustik pakub tuge välisteadlaste ja -teadustöötajate leidmisel ning on abiks nende Eestis kohanemisel.

 Teadus- ja arendusasutuse korraline evalveerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega.