Programmid

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

SA Eesti Teadusagentuur viib ellu Euroopa eelarveperioodi 2014-2020 struktuuritoetuste teadus- ja arendustegevuse ning teaduse populariseerimise programme.

RITA vahendusel toetab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist. Eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

ResTA toetab ettevõtete vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maavarade väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Sel moel suureneb sidusus teadus- ja arendustegevuse ning Eesti ja Euroopa majanduskasvu vahel.

Mobilitas Pluss soodustab teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust, järelkasvu ja rahvusvahelist koostööd.

NUTIKAS toetab ettevõtetele vajalike rakendusuuringute läbiviimist nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

TeaMe+ raames viib Eesti Teadusagentuur koos partneritega ellu loodus-, täppis- ja tehnikateadusi ning tehnoloogiat (LTT) populariseerivaid tegevusi. TeaMe+ partnerid on Teaduste Akadeemia ja Eesti Meediaettevõtete Liit.