Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Millal saab toetust taotleda?                 Toetuse saajad 2016EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

 

Taotlusvooru aeg 01.02.2017 – 03.03.2017 kell 17.00
Taotlus on esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetust annab Eesti Teadusagentuur välja vastavalt haridus- ja teadusministri 27.01.2017 käskkirjale nr 1.1-2/17/15017 , mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused.

Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sh läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.


Mida toetame?

Toetame välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlaste Eestisse järeldoktorantuuri tulemist. Viie taotlusvooruga plaanitakse Eestisse tuua ligikaudu 100 järeldoktorit.


Mis on järeldoktoritoetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust ning toetada samaaegselt teadlaskarjääris olulise etapi, järeldoktornatuuri, läbimise võimalusi. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist, kui ka välisriikidesse tööle läinud Eesti teadlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis ning laiendada teadlaste karjäärivalikuid karjääritee alguses. Peale väljarände tasakaalustamise panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.

Tegevuse tulemusena töötab Eestis senisest enam rahvusvahelise töökogemusega teadlasi, sealhulgas välisteadlasi. Samuti suureneb Eestis töötavate välisriigis järeldoktorantuuri läbinud teadlaste arv, järeldoktorantuur ja rahvusvahelise teadustöö kogemus muutub Eesti teadlaskarjääri loomulikuks osaks.


Kui suur on toetus?

Toetuse maht sõltub samaaegselt riigieelarvest järeldoktoritele välja antavate personaalsete uurimistoetuste mahust ning on defineeritud Mobilitas Pluss käskkirja lisas 2. Toetusele rakendub omafinantseeringu kohustus 5% ulatuses. Toetust saab kasutada 2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. detsembrini.

Aastased toetussummad on järgmised:

34 650 € – eksperimentaalteaduste valdkonnas

31 710 € – mitte-eksperimentaalteaduste valdkonnas

6500 € – ühekordne ümberasumistoetus (neile, kes pole 180 päeva jooksul enne taotlusvooru avamise kuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis)


Millised on nõuded taotlejale?

Järeldoktoritoetuse lõppsaajateks on teadus- ja arendusasutused, ettevõtted või kõrgkoolid, mis võtavad tööle välisriikidest tulnud järeldoktoreid. Järeldoktori toetus on suunatud kõigile, kes on kaitsnud doktorikraadi välisriigi ülikoolis. Oluline on, et toetuse taotlemise tähtajaks poleks doktorikraadi kaitsmisest möödunud üle viie aasta.

Toetatava järeldoktoriprojekti kestus on 12-24 kuud. Järeldoktoriprojekti tuleb asuda täitma aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsust, kui mõjuvatel põhjustel pole kokku lepitud teisiti. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval. SA Eesti Teadusagentuuril on õigus kehtestada taotlusvoore välja kuulutades lõppsaajale lisanõudeid.

Järeldoktoriprojektil peab olema juhendaja. Järeldoktoriprojekti juhendajaks Eestis saab olla suuremahulise teadusprojekti (institutsionaalne uurimistoetus, personaalne uurimistoetus, sihtfinantseeritav teadusteema, Euroopa Liidu raamprogrammi projekt jms) juht või põhitäitja. Juhendaja peab olema vastuvõtva asutuse koosseisuline töötaja. Juhendajal peab olema Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.


Millal saab toetust taotleda?

Järgmine taotlusvoor toimub 01.02.2017-03.03.2017 kell 17.00. Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva asutusega. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.


Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab ETAgi juures tegutsev hindamiskomisjon, kaasates sõltumatuid eksperte. Taotluse menetlemiseks kulub taotlusvooru sulgemise päevast kuni 100 tööpäeva.

Taotluste hindamine toimub järgmiste valikukriteeriumite alusel:

1) taotluse põhjendatus ja teaduslik tase (meetodid, oodatavad tulemused, sealhulgas valdkondlik või rakenduslik eripära jne);
2) järeldoktori ja juhendaja kvalifikatsioon ning suutlikkus projekti ellu viia;
3) taristu piisavus, projekti eelarve ja kuluefektiivsus (eksperimentaalsus, vastuvõtva asutuse teaduslik võimekus, olemasoleva uurimiskeskkonna ja taristu piisavus, eelarve põhjendatus jne);
4) taotluse mõju mõju meetme eesmärkidele; Eesti ühiskonna ja majanduse arengule ning tõukefondide läbivatele teemadele (regionaalne areng; keskkonnahoid; kodanikuühiskond; võrdsete võimaluste tagamine; ühtne riigivalitsemine; infoühiskonna edendamine).

 

Taotluste hindamine toimub valikukriteeriumite lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hindamine käib 0,5 punkti täpsusega. Koondhinne moodustub valikukriteeriumite kaalutud keskmisena. Kaalud on kirjas hindamisjuhendis. Taotluste hindamise tulemusena valmib pingerida. Nõuetele vastanud taotlused kuuluvad rahastamisele vastavalt pingereale, taotlusvooruks eraldatud vahendite lõppemiseni. Taotlused, mille koondhinne on alla 3,5 punkti, jäävad rahastamata.

Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadame järeldoktorile ja teda vastuvõtvale asutusele ETISe vahendusel 10 tööpäeva jooksul.

Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAgi, lõppsaaja ja järeldoktori vahel.


Kontakt:
Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7359

 

Oskar Otsusresearchinestonia-bannereuraxess
Mobilitas Pluss juht
7 317 350