Taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad

2019 (4. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2019:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järeldoktor

Juhendaja

Teema

Toetussumma
Tartu Ülikool      
Francesca Arnavas Marina Grišakova “Ebaloomulikud” võlulood: kognitiivne lähenemine 85 499,92€
Gemma Carreras Badosa Ana Rebane Haavaravis kasutatavate antimikroobsete nutikate elektrospinnitud biomattide arendamine: uuringud pildistamismeetoditega 14 166,64€
Ausra Baradoke Indrek Must Gridioonika: biomimeetilised ioonmoduleeritud liidesed pehmerobootikas 90 499,84€
Niloufar Hagh Doust Leho Tedersoo Kliimamuutuste mõju mullamikroobidele metsa toitainete gradiendil  90 499,84€
Catherine Helen Gibson Irina Paert Nähes läbi numbrite: loendades ja kaardistades usukogukondi Balti provintsides, 1840-1914 85 499,92€
Somayyeh Kheir Jou Ivo Leito Makrotsüklilised retseptorid karboksülaat-anioonide sünteesiks: disain ja süntees 90 499,84€
Glen Kelp Väino Sammelselg Dielektrilised metapinnad gaasisensorite valmistamiseks 90 499,84€
Kärt Paiste Kalle Kirsimäe Väävli isotoopkoostise varieeruvus orgaanikarikastes metasetendites: püriidi ja orgaanilise väävli isotoopsignaalide kasutatavus paleokeskkonnatingimuste taastamiseks 84 999,84€
Sara Paydar Gunnar Nurk Uudse Ln0.2Sr0.7-xCaxTi0.3Fe0.7O3-δ (Ln = La, Nd) komposiitoksiidil baseeruva pöörduva tahkeoksiidraku kütuseelektroodi keemilise koostise ja poorsuse optimeerimine​ 90 499,84€
Helena Sork Reet Kurg Uudsete biomarkerite avastamine melanoomi mitteinvasiivseks diagnostikaks 84 999,84€
Jorge Gigante Valcarcel Laur Järv Uued väljavaated aegruumi väände dünaamiliste efektide vaatlemiseks tugevalt magneetunud neutrontähtede ja mustade aukude juures 85 499,92€
Ji-Zhong Wan Meelis Pärtel Puittaimede kirjeldatud ja tumeda elurikkuse ajalise nihkega seos ümbruskonna metsasusega: eri ruumi ja ajaskaalade võrdlus 85 499,92€
Tallinna Ülikool      
John Allen Buchanan Karin Dean Võimurid Kagu-Aasias: oopium, võim ja riigiloome  85 499,92€
Alessandro Rippa Karin Dean Teede biograafiad: kolonialism, relvastatud vastupanu ja areng Hiina-Myanmari äärealadel 85 499,92€
Katrin Vanessa Schwanitz Allan Puur Üleminekud täiskasvanuikka Euroopa suure majanduslanguse kontekstis 79 999,92€
Tallinna Tehnikaülikool      
Mariia Antipchik Vitali Sõritski Biosensor C-hepatiidi varajaseks diagnostikaks 84 999,84€
Simona Bartkova Ott Scheler Raskematellide poolt põhjustatud antibiootikumide hetero- ja kaasresistentsuse uurimine bakterites ühe raku genoomi, transkriptoomi ja fenotüübi tasemel 90 499,84€
Henrik Pieper Anna Volkova Kaugjahutussüsteemide optimaalne dimensioneerimine ja käitamine jahedas kliimas koos olemasoleva kaugküttesüsteemiga 43 333,29€
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut      
Sandeep Bhowmik Mario Kadastik Higgsi osakese otsimine ja trigeri algoritmi arendamine CMS detektoris LHC, CERN Šveitsis 84 999,84€
Alla Khosrovyan Anne Kahru UV-kiirguse toimel mikroplastist vette leostuvate ainete  ohtlikkus veeorganismide (UV-PLASTOX) 84 999,84€
Eesti Kunstiakadeemia      
Margaret Tali Virve Sarapik Ebamugavate teadmiste vahendamine Balti visuaalkultuuris 79 999,92€
Dermtest OÜ      
Christian  Koop Külli Kingo Teledermatoloogia praktikas – diagnostilise ja käsitluse täpsuse hindamine teledermatoloogia rakendamisel Eesti tervisesüsteemis 85 499,92€

2018 (3. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2018:

Taotlemise juhend 2018

Hindamisjuhend 2018

Taotlusvormi näidis 2018

 

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma
Eesti Maaülikool      
Kristina Noreikienė Anti Vasemägi Keskkonnast sõltuv sensoorsete organite muutlikkus ahvenal 84 999,84 €
Giacomo Puglielli Lauri Laanisto Puittaimede abiootilise stressi polütolerantsuse liigisisene varieeruvus globaalsel skaalal 85 499,92 €
Pawel Mirski Ülo Väli Loomade liikumisinfo kasutamine elustiku mitmekesisuse võtmekohtade tuvastamisel põllumajandusmaastikus 90 499,84 €
Tharaka Rama Krishna Chowdary Doddapaneni Timo Kikas Integreeritud termiline/mikroobne konversioon lignotselluloossest biomassist biokütuste ja biokemikaalide tootmiseks 90 499,84 €
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut      
Alexandros Karam Martti Raidal Dünaamiliselt indutseeritud Plancki, tumeaine, neutriinode ja elektronõrga interaktsiooni skaalad 85 499,92 €
Valeriy Verchenko Raivo Stern Ebatavaline ülijuhtivus Mo_nGa_(5n+1) intermetallikutes 90 499,84 €
Tallinna Ülikool      
Philipp Dominik Keidl Indrek Ibrus Transmeedia ja historigraafia: arhiivid, metadata, võim 28 833,31 €
Anna Maria Ozimek Ulrike Rohn Uurides töötamise tingimusi Eesti videomängutööstuses 62 166,61 €
Tallinna Tehnikaülikool      
Ishaya Peni Gambo Kuldar Taveter Konfliktide lahendamine eesmärgipõhises nõuete analüüsis sotsiotehniliste süsteemide jaoks 90 499,84 €
Asya Ivanova Drenkova-Tuhtan Maarja Kruusmaa EMPHASIS projekti eesmärgiks luua magnetiliste osakeste stabiilsust hindav uudne meetod, mis võtab arvesse turbulentsi ja mille abil on võimalik optimeerida selle tehnoloogia tööstuslikku suutlikkust. 76 333,20 €
Kaire Holts Vasileios Kostakis Eesti veebiplatvormide töötajad Euroopa jagamismajanduse kontekstis 81 359,42 €
Tartu Ülikool      
Radwa El Shawi Jaak Vilo Tõhusa tervishoiuteenuste analüüsi õppimiseks kasutatav masin 90 499,84 €
Alin Olteanu Timo Maran Keskkondliku ja digitaalse kirjaoskuse ühendamise suunas: digitaliseerimise ökosemiootiline käsitlus 85 499,92 €
Toon Staes Marina Grišakova Keerukad šüžeed: Keerukuse narratiivsed representatsioonid 85 499,92 €
Ali Ghiami-Shomami Ivo Leito Uute MALDI-MS maatriksainete arvutuskeemiline disain 85 499,92 €
James Stephen Pearson Margit Sutrop Multikulturalismi lahkarvamused ja tõkked: poliitilise kõrvalejätmise kriitika 85 499,92 €
Kaidi Lõo Pärtel Lippus Morfoloogia kõnes 90 499,84 €
Sebastian Bahamonde Beltran Manuel Hohmann Energiatingimused ja singulaarsused üldrelatiivsusteooria teleparalleelses ekvivalendis 85 499,92 €
Sabrina Träger Tsipe Aavik Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil 84 999,84 €
Triumf Research OÜ      
Kadri Haljas Kirsti Akkermann Krooniliselt haigete laste psühholoogiliste probleemide vähendamine digitaalse sekkumise abil 90 499,84 €

 

 

2017 (2. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2017:

Taotlemise juhend 2017

Hindamisjuhend 2017

Taotlusvormi näidis 2017

 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2017:

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma
Eesti Kunstiakadeemia      
Regina-Nino Mion Virve Sarapik Pilt või märk: Pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs 63 420 €
Eesti Maaülikool      
Denis Pretto  Tanel Kaart  Piimalehmade geneetilise ketoosiresistentsuse suurendamine piimast määratavate ühendite baasil  69 300 €
Raymond Ward Tiiu Kull Süsinikuvaru ja süsiniku akumulatsiooni määrade hindamine Eesti rannikualal 75 800 €
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut      
Tommi Tapani Markkanen Martti Raidal Elektronõrga vaakumi ebastabiilsus ja selle kosmoloogilised järeldused 69 920 €
Tanmoy Chakrabarty Raivo Stern Uudsed elektroonsed olekud madalamõõdulistes ja magnet-frustreeritud süsteemides 75 800 €
Tallinna Ülikool      
Teet Teinemaa Eva Näripea, Indrek Ibrus Nõukogudejärgne neoliberalism Eesti nüüdisfilmis 69 920 €
Gustavs Strenga Marek Tamm Sümboolsete vahetuste majandus: kinkimine kui sotsiaalne, kultuuriline ja poliitiline praktika hiliskeskaja Liivimaal 69 920 €
Tallinna Tehnikaülikool      
Souhaib Oueslati Maarja Grossberg Cu2ZnSn(SSe)4 monoterakiht päikesepatareide optoelektroonsed uuringud 69 300 €
Rocio Rojas Hernandez Irina Hussainova Uudsete tuum-kest-struktuuriga luminestsentsmaterjalide väljatöötamine 75 800 €
Olga Lisitsynaga Anneli Poska Kliima ja inimtegevuse mõju Euroopa kirdeosa boreaalsele ökosüsteemile viimase aastatuhande jooksul 75 800€
Tartu Ülikool      
Aurele Toussaint Meelis Pärtel Funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogia: taksonoomiliste rühmade võrdlus 69 300 €
Eldho Kuppamala Puthenpurayil Thomas Vitaly Skachek Uudsete koodide uurimine hajussüsteemides tekkivate  küsimuste lahendamiseks 63 420 €
Martin Mölder Vello Andres Pettai Parteipoliitika Tajuruumid: Euroopa Parteisüsteemide Induktiivne Analüüs 69 920 €
Alexander Kmoch Ülo Mander Andmeühildamise ja paralleelarvutuste arendamine hüdroloogilises modelleerimises ning SWATi tundlikkuse hindamine ruumiliste sisendandmete parametrisatsioonile hindamaks lämmastiku ja fosfori väljakannet kohalikul ja globaalsel tasandil 75 800 €
Alison Ruth Kolosova Art Leete Inkulturatsioon ja pärismaine õigeusk: õigeusu misjonitöö kultuuriline mõju Volga-Kama piirkonna soome-ugri rahvastele aastatel 1870–1920. 69 920 €
John Clarke Toomas Tammaru Kalade kehasuuruse ja kuju evolutsiooni 250 miljonit aastat: bioloogiliste ja keskkonnategurite osa morfoloogilise mitmekesisuse kujunemisel 69 920 €
Hanna Ilona Eerika Mäkelä Marina Grišakova Konversioon ja selle rahulolematused 1960-2010ndate filminarratiivides 69 920 €
Ashutosh Kumar Pandey Hannes Kollist Osoonitundlike mutantide kasutamine sulgrakkudes toimuva signalisatsiooni uurimiseks 75 800 €
Dhanaji Pandit Bhopate Asko Uri Luminestseeruvad süsinik-nanoosakesed valkude aktiivsuse seireks rakkudes ja kudedes 41 150 €
Oscar Castro Garcia Timo Maran Biosemiootiline lähenemine enaktiivsele minimaalsele tajuprotsessile 75 800 €

 

2016 (1. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2016:

Taotlemise juhend 2016

Hindamisjuhend 2016

Taotlusvormi näidis 2016

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2016:

 

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma

Eesti Kirjandusmuuseum

     
Saša Babic Piret Voolaid Traditsioon ja innovatsioon: Folkloori lühivormid tänapäeva kultuurilistes dialoogides 69 920 €

Eesti Maaülikool

     
Fabio Ercoli Tiina Nõges Sissekantud orgaanilise aine ja võõrliikide mõju järve toiduahelatele muutuvas kliimas 75 800 €

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

     
Jasper Adamson Tõnis Pehk Funktsionaalsed ja mahukad resortsiinareeni makrotsüklid 69 300 €
Charlie Stark Aleksander Rebane Femtosekundiline mitme-footoni neeldumise spektroskoopia üleminekugrupi metallide kompleksides 75 800 €

Tallinna Ülikool

     
Uku Lember Karsten Brüggemann Queer eluilm hilisemas Nõukogude Eestis (1960-80ndad) 69 920 €
Christian Ritter Indrek Ibrus Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turismitööstus Tallinnas 69 920 €

Tallinna Tehnikaülikool

     
Yan Liang Olle Hints Kitiinikufauna väljakujunemine Baltika kontinendil: elurikkus, biostratigraafia ja biogeograafilised seosed Vara- ja Kesk-Ordoviitsiumis 75 800 €
Sofiya Aydinyan Irina Hussainova Põlemisega sünteseeritud uued materjalid otsetootmisprotsessi jaoks 75 800 €
Tara Ghasempouri Jaan Raik Verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvaliteedi hindamise meetodid funktsionaalse ohutuse parandamiseks arvutisüsteemides 69 920 €
Serhii Stepenko Dmitri Vinnikov Uudsete energiakvaliteedi parandamise meetodite uurimine ja rakendamine hajaenergeetikas 75 800 €

Tartu Ülikool

     
Maili Jakobson Sulev Kõks WFS1-ga seonduva interaktoomi identifitseerimine ja iseloomustamine: Wolframi sündroomiga assotseeruva diabeedi ja neurodegeneratsiooni molekulaarsed mehhanismid 75 800 €
Sten Hansson Triin Vihalemm Tänapäevase valitsuskommunikatsiooni analüütiline raamistik 69 300 €
Silja-Riin Voolma Jüri Allik Eesti noorte alkoholi- ja tubakatarbimise vähendamine tervisetehnoloogia abil 69 920 €
Carlos Perez Carmona Meelis Pärtel Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust 75 800 €
Gemma Carreras-Badosa Ana Rebane Dendriitrakkudesse sisenevate peptiidide ja mikroRNA-põhiste nanopartiklite disain ja mõju põletikulistele protsessidele 75 800 €
Karin Sigrid Linnea Johansson Hannes Kollist Taim-atmosfäär interaktsioonide geneetiline regulatsioon 75 800 €
Kiran Liversage Jonne Kotta Otsides võõrliikide massrändest tingitud režiiminihete põhjuseid ja võimalikke lahendusi Läänemere keskkonnas 75 800 €
Anu Hynninen Kalle Kirsimäe Abiogeenne või biogeenne murenemine: mikroobsed mõjurid murenemisprotsessides 75 800 €
Lorena Simon Gracia Tambet Teesalu Polümeersed nano-osakesed glioblastoomi ekperimentaalteraapiaks 69 300 €
Kaur Alasoo Leopold Parts Mittekodeerivate haruldaste geneetiliste variantide mõju ennustamine 75 800€
Filip Jaroš Timo Maran Loomade sotsiaalne käitumise kognitiivne ja keskkondlik kontekst: biosemiootiline vaade 40 852,50€