Tuumiktaristu toetus

TUUMIKTARISTU TOETUSE TAOTLEMINE 2020

Aastatel 2013–2019 toimus tuumiktaristute toetamine institutsionaalsete uurimistoetuste (IUT) taotlusvoorude raames. Alates 2020 käivitub tuumiktaristute toetamine uutel alustel eraldiseisva toetusskeemina lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi “Tuumiktaristu toetamise põhimõtetest”. Tuumiktaristuks nimetatakse Eesti teadustaristu teekaardi objekti, mis osutab teenuseid väljapoole selle moodustanud asutust või asutusi ning mis kuulub tuumiktaristu loendisse. Tuumiktaristu toetuse eesmärgiks on kindlustada riikliku tähtsusega teadustaristu avatus avaliku, era- ja kolmanda sektori kasutajatele. Toetust antakse teadustaristu täiendavate kulude katteks, mis on seotud teadustaristu kättesaadavaks tegemisega väljaspool tuumiktaristu pidajat ning rahvusvahelisest koostööst tulenevate kohustustega. Tuumiktaristu pidaja on teadus- ja arendusasutus või konsortsium, mille liikmete hulka kuulub vähemalt üks positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.

Taotlusvooru dokumendid:

Tuumiktaristu toetuse taotlemise infopäeva slaidid (.ppt).

Tuumiktaristu toetuse taotlemine 2020. a viiakse läbi kahes etapis:
1. Tuumiktaristu loendi koostamine
2. Tuumiktaristu toetuste taotlusvoor (tuumiktaristu loendisse pääsenud teadustaristutele)

Tuumiktaristu loendi koostamine

Tuumiktaristu loend on teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga kinnitatud teadustaristute nimekiri, mille koostamise aluseks on positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste avaldus ja teadusagentuuri moodustatud teadustaristu komisjoni põhjendatud ettepanek. Tuumiktaristu loendisse kandideerimiseks esitab teadustaristut juhtiv teadus- ja arendusasutus avalduse teadustaristu kohta, mis on kantud Eesti teadustaristu teekaardile ja mis osutab teenuseid ka väljapoole teadustaristut haldavat asutust / haldavaid asutusi ning millele soovitakse taotleda tuumiktaristu toetust. Iga teadustaristu kohta saab esitada ühe avalduse. Laekunud avaldusi hindab teadusagentuuri teadustaristu komisjon, kes teeb teadusagentuurile põhjendatud ettepaneku, millised teadustaristud võtta tuumiktaristu loendisse. Tuumiktaristu loendi kinnitab teadusagentuuri juhatus käskkirjaga ning see avalikustatakse teadusagentuuri veebilehel.

Tuumiktaristu loendisse kandideerimiseks esitatavate avalduste tähtaeg on 2. oktoober 2020. Avaldus tuleb esitada teadustaristu juhtasutuse esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile priit.tamm@etag.ee.

Tuumiktaristu toetuse taotluste esitamine tuumiktaristu loendisse pääsenud teadustaristutele

Tuumiktaristu toetuse taotleja on positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus. Kui tuumiktaristu on moodustatud mitme asutuse vahelise konsortsiumina, esitab taotluse juhtasutus. Taotluse saab esitada tuumiktaristu kohta, mis on kantud tuumiktaristu loendisse ning mille teenused on kirjeldatud Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) toodete ja teenuste all. Iga tuumiktaristu kohta saab esitada ühe taotluse.

Tuumiktaristu toetuse taotlusvooru avab Teadusagentuur ETISes pärast tuumiktaristu loendi kinnitamist (orienteeruvalt novembris 2020).

Taotlusi hindab teadusagentuuri juurde moodustatav tuumiktaristu komisjon, mis teeb teadusagentuurile põhjendatud ettepaneku toetuste määramiseks või mittemääramiseks. Toetuse määramise või mittemääramise otsuse teeb teadusagentuuri juhatus käskkirjaga.

Tuumiktaristu toetuse algus on 2021 ning toetust on võimalik taotleda kuni neljaks aastaks. 2021. aastaks taotletava tuumiktaristu toetuste kogumaht on 0,854 miljonit eurot.

Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee