Eesti teadustaristu teekaart

Eesti Teadusagentuur koostab ja uuendab Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest.

Teadustaristu mõiste

Teadustaristu koondab enda alla vahendid mida kasutatakse uute teadmiste loomiseks, teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ja/või säilitamiseks nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris. Näiteks on sellised laborid, aparatuur, seadmed, teaduskollektsioonid, arhiivid, struktureeritud informatsioon või nende kompleks, ning nendega seotud tingimused, oskusteave, inimressurss, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused.

Riikliku tähtsusega teadustaristuna defineeritakse teadustaristu, mille olulisus Eesti teadussüsteemile, ühiskonnale ja ettevõtlusele on märkimisväärne ning mille mastaap ja haare on piisavalt suur, et sellist taristut on võimalikult laialdase mõju saavutamiseks mõistlik ja tõhus keskselt planeerida, tähtsuse järjekorda seada ja riigi poolt täiendavalt rahastada.

Teekaardi eesmärk

Eesti teadustaristu teekaart on riikliku tähtsusega teadustaristute planeerimise vahend. See on nimekiri, mis näitab riikliku tähtsusega teadustaristute hetkeseisu ja mis võetakse pikaajaliste strateegiliste otsuste (sh toetuste eraldamise) aluseks. Teekaardil nimetatud teadustaristud võivad olla nii füüsilised objektid, võrgustikstruktuurid kui ka liikmelisused rahvusvahelistes teadustaristutes või teadustaristu organisatsioonides.

Teekaardi koostamise eesmärk on koondada kokku tervikpilt riigile esmatähtsatest töötavatest ja loodavatest teadustaristutest. Teekaardile kuulumine on eelduseks, et Riikliku tähtsusega teadustaristu toetamise määruse seatud tingimuste alusel toetust saada.

Teekaarti uuendatakse regulaarselt (5 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Teekaardi kinnitab Vabariigi Valitsus.

Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga moodustatud teadustaristu komisjoni ülesanneteks on:

1) nõustada Sihtasutust Eesti Teadusagentuur (edaspidi Sihtasutus) teadustaristu-alastes küsimustes;
2) kinnitada Eesti teadustaristu teekaardi tegevusaruandeid;
3) hinnata Eesti teadustaristu teekaardi uuendamistaotlusi ning teha Sihtasutusele ettepanekud teekaardi uuendamiseks;
4) kinnitada iga teadustaristu spetsiifilise tegevuse tulemuslikkuse võtmenäitajad;
5) hinnata taristutoetuse taotlusi ja aruandeid ning teha Sihtasutusele ettepanekuid rahastamisotsuste asjus.

Loetelu on kinnitatud „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti““ rakendusplaani aastateks 2016-2020 uuendatud lisana Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 43.

Trükis "Eesti teadustaristu teekaart 2019" eesti keeles ja inglise keeles

Eesti teadustaristud

 1. Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)
 2. Eesti Genoomikakeskus (EGK)
 3. Eesti keeleressursside keskus (EKRK)
 4. ELIXIR - Eluteaduste andmete teadustaristu
 5. Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
 6. Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus
 7. Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)
 8. Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)
 9. Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)
 10. Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)
 11. Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)
 12. Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 (GGS2020-EE)
 13. Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu (SCC)
 14. Nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC)
 15. Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (e-Varamu)
 16. Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs)
 17. Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

Eesti osalemine rahvusvahelistes teadustaristutes

 1. BBMRI ERIC: Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)
 2. CLARIN ERIC: Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav infrastruktuur (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
 3. ELIXIR: Eluteaduste andmete teadustaristu (A Distributed Infrastructure for Life-Science Information)
 4. NeIC: Põhjamaade e-infrastruktuuride koostööorganisatsioon (Nordic e-Infrastructure Collaboration)
 5. ESS ERIC: Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey)
 6. ICOS ERIC: Integreeritud süsinikuseire süsteem (Integrated Carbon Observation System)
 7. AnaEE: Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud (Analysis and Experimentation on Ecosystems)
 8. DiSSCo: Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustik (Distributed Systems of Scientific Collections)
 9. GGP2020: Pere- ja sündimusuuringu programm (Generations and Gender Programme)
 10. Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale (FINESTBEAMS)
 11. Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ERIC)
 12. Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency (ESA))
 13. Euroopa Tuumauuringute Keskus (European Organisation for Nuclear Research (CERN))
 14. Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (European Molecular Biology Laboratory (EMBL))

Teekaart 2019 koostamisega seotud informatsioon ja materjalid

 

Varasemad teadustaristu teekaardid

Eesti teadustaristu teekaart 2010
Eesti teadustaristu teekaart 2014

Eelmised taristutoetuste voorud ja teekaardi liikmed on välja toodud varasemate taristutoetuste jaotuses.

 

Kontakt
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 501 6624
priit.tamm@etag.ee
Sigrid Soomer
Teadustaristu koordinaator
Tel 555 74443
sigrid.soomer@etag.ee