Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda koolinoorte uurimistöödele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele uurimistööde tegemisel. Konkursil osalemine annab hea võimaluse panna ennast proovile, saada juurde uusi teadmisi ja oskusi ning kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast. Konkurssi korraldatakse 2002. aastast koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.  

Konkursi auhinnad

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad:

Põhikool:

 • kaks I preemiat (a´ 850 eurot);
 • kaks II preemiat (a´ 550 eurot);
 • kaks III preemiat (a´ 350 eurot).

Gümnaasium:

 • kaks I preemiat (a´ 1100 eurot);
 • kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
 • kaks III preemiat (a´ 600 eurot).

Kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 725 eurot).

Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursilerahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides ja rahvusvahelisele teaduskonkursile CASTIC Hiinas. Lisaks paneb Eesti Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides, London International Youth Science foorumil Londonis ning samuti Šveitsi talendifoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.

Olulist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust noorte hulgas, stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ja avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele (https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014014#para13lg2p8)

Enne töö esitamist mõtle, kas sinu töö käib pigem:

 • UURIMISTÖÖ alla
  • TEADUSTÖÖ 
   • tööl on olemas teoreetiline ja metoodiline alus ning töö eesmärgiks on teaduslike uuringute abil saada uusi teadmisi.
  • ARENDUSTEGEVUS
   • uuringutest saadud teadmisi on rakendatud uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks või nende oluliseks täiustamiseks.

* Referaadid ja olukordade kirjeldused/ülevaated võivad uurimusele eelneda, kuid ei ole iseenesest uuringud!

 • PRAKTILISE TÖÖ alla
  • Loomingulised tööd: etenduse lavastamine; kontserdikava ettevalmistamine ja selle esitamine; kirjandus- või kunstiteose, filmi, heliplaadi vm loomine.
  • Üritused: konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu vm korraldamine.
  • Õppematerjalid: eksami/olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine; veebipõhise õppekeskkonna loomine; õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, geomeetriliste kujundite mudelite komplekt, näitlikud tabelid jm).
  • Õpilasfirma: Toote või teenuse idee leidmine, äriplaani koostamine, õpilasfirma loomine, tegutsemine ja juhtimine; toote müük või teenuse osutamine; raamatupidamine; õpilasfirma lõpetamine, lõpparuande koostamine; õpilasfirma esitlus hindamiskomisjonile.

https://www.hm.ee/sites/default/files/uurimis-_ja_praktiliste_toode_korraldamine_gumnaasiumis.pdf

Eetika

Kuna nii sotsiaal-, humanitaar, reaal- kui ka loodusteadustes võib esile kerkida erinevaid küsimusi, siis teadustööd tehes peab teadlane arvestama valdkondlike erisustega. Oluline on, et uurimisobjekti kohta infot kogudes ei kahjustataks osalejaid. Uurimust tehes tuleb arvestada anonüümsuse, privaatsuse, konfidentsiaalsuse ja aususega.

Kui Sinu töös tegeletakse loomade või inimestega (sh küsimuste ja testide täitmine), siis arutage juhendajaga läbi töö eetilised aspektid. Arvestada tuleb sellega, et teatud katsete jaoks on tarvilik eetikaloa olemasolu. Teaduseetikast loe lähemalt Tartu Ülikooli Eetikaveebist: https://www.eetika.ee/et/387895

Uurimismeetodite lühijuhend (humanitaar)

miks.ee veebis on toetavate materjalide all saadaval  HUNTSi (humanitaarainete õpilaskonverentsi) uurimismeetodite lühijuhend.

Hea teada

 • Mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi. Kõige täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt.
 • Alates 2012. aastast oleme konkursipartner Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, kes samuti korraldab teadustööde konkurssi õpilastele (keskkonna-alaste uurimistööde konkurss).

 

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik 2019 on leitav siit.

Konkursi määrusega saab tutvuda siin

 

Kontakt ja lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona
tel 731 7354, 5805 0869
e-post kaili.kaseorg@etag.ee

 

Konkurssi korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

haridusmin_3lovi_est