Rahastamine

Eesti Teadusagentuur (ETAg) annab välja ja vahendab erinevaid teadustööga seotud konkurentsipõhiseid toetusi.
Suurimad rahastamisinstrumendid, mille eest Eesti Teadusagentuur vastutab, on institutsionaalne uurimistoetus ja personaalne uurimistoetus.
  • Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.
  • Personaalne uurimistoetus on teadlaste või uurimisrühmade teadustegevuseks eraldatav toetus.

Järeldoktorite teadustööd rahastatakse nii personaalse uurimistoetuse kui ka Mobilitas Pluss  (2014–2020) programmi vahenditest. Mobilitas Plussi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Mobilitas Pluss programmi raames toetatakse ka tippteadlasi, kes on tulnud välismaalt tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse, et luua siin oma uurimisrühm, ning Eestisse tagasipöörduvaid teadlasi, kes soovivad asuda taas tööle Eesti teadus- ja arendusasutuses või ettevõttes.

Rahvusvahelise koostöö projekte rahastab ETAg bilateraalsete (PARROT programm Prantsusmaaga, Taiwani Riikliku Teadusnõukogu ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu) ja  üleeuroopaliste initsiatiivide (ERA-NET, EMBO) raames.

Euroopa Teadusruumi võrgustike (ERA-NET Cofund) raames rahastatakse Eesti teadlastele osalust temaatilistes projektides. Regionaalseks koostööks mõeldud Balti Teaduskoostöö programm rahastab Balti riikide ning Norra, Islandi ja Liechtensteini teadlaste koostööprojekte.

Rakendusuuringute toetusi rahastab Eesti Teadusagentuur kahe toetusmeetme abil. RITA programmist toetatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. NUTIKAS ehk nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade rakendusuuringute toetus aitab ettevõtetel tellida vastavaid uuringuid ja tootearendusprojekte avalikelt teadus- ja arendusasutustelt.

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee