Teadustaristu teekaart 2018

Eesti teadustaristu teekaardi uuendamine

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaart 2018 nimekirja võivad kandideerida nii praegused teekaardi objektid, mille senist tegevust hinnatakse vahearuannete alusel, kui ka uued teadustaristu ettepanekud.

Teekaart 2014 teadustaristu objektide vahearuanded

Kõik teekaart 2014 nimekirja kantud teadustaristu objektid esitavad senise tegevuse kohta vahearuande. ETAg saadab iga teekaardi objekti esindajale osaliselt täidetud vahehindamise vormi. Eeltäidetud lahtrid puudutavad teekaardi objekti nimetust, teekaardil oleku aega, märget seotuse kohta ESFRI teekaardi objektidega või EIROFORUM-i teadustaristutega (CERN, ESA, ESO, EMBL, ESRF, EUROfusion, European XFEL, ILL), juhtasutuse ja partnerasutuste nimetusi, teekaart 2014 taotluses märgitud visiooni ja arengu eesmärke, seniseid peamisi toetusmeetmeid ja toetussummasid, mida konkreetne teadustaristu on saanud, tegevusi vastavalt olemasolevale tegevuskavale (puudutab teekaardi objekte, mis said toetuse tõukefondide 2014-2020 meetmest „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride kaasajastamine teekaardi alusel“). Kui teekaardi objekt on seotud Eesti liikmelisusega ESFRI teekaardi objektis või osalemisega EIROFORUM-i teadustaristus, siis eeltäidetuna on toodud ESFRI teekaardi objekti / rahvusvahelise teadustaristu nimetus, koduleht, Eesti liikmelisuse algus ja Eesti kontaktisik.

Uued teadustaristu ettepanekud

Uusi teadustaristu ettepanekuid on võimalik esitada kahel vormil.

Vorm A: Uue Eesti teadustaristu loomise ettepanek
Vorm B: Rahvusvahelise teadustaristuga / ESFRI teekaardi objektiga liitumise ettepanek

 • Vormis A esitatakse ettepanek nende teadustaristute kohta, mida planeeritakse rajada Eestis ning millega ei kaasne liitumist rahvusvahelise teadustaristu / ESFRI teekaardi objektiga.
 • Vormis B esitatakse ettepanek Eesti liitumiseks rahvusvahelise teadustaristu / ESFRI teekaardi objektiga. NB! Liitumise all peetakse silmas liitumist Eesti riigi tasemel (võimaliku liitumise otsustab tavapäraselt Vabariigi Valitsus või Riigikogu).
 • Juhul kui kavatsetakse esitada ainult uus Eesti teadustaristu ettepanek, siis esitatakse ainult vorm A.
 • Juhul kui kavatsetakse esitada ainult rahvusvahelise teadustaristuga / ESFRI teekaardi objektiga liitumise ettepanek, siis esitatakse ainult vorm B.
 • Juhul kui kavatsetakse esitada uue Eesti teadustaristu ettepanek, mis sisaldab ka rahvusvahelise teadustaristuga / ESFRI teekaardi objektiga liitumise ettepanekut, siis esitatakse nii vorm A kui vorm B. Mõlemad vormid tuleb sel juhul omavahel seostada: vormis A tuleb koondandmete osas märkida seotus planeeritava rahvusvahelise liitumisettepanekuga, vormis B tuleb koondandmete osas märkida seotus vastava uue Eesti teadustaristu ettepanekuga.
 • Juhul kui uue Eesti teadustaristu ettepanekuga kaasneb mitu rahvusvahelist liitumisettepanekut, tuleb iga liitumisettepaneku kohta eraldi vorm B esitada.
 • Juhul kui vormis B esitatav liitumisettepanek on seotud senise teekaardi objektiga või muu Eesti teadustaristuga, siis tuleb see vormis B koondandmetes ka ära märkida ja ettepanekus seost kirjeldada.
 • Nii uute Eesti kui rahvusvaheliste taristuettepanekutega tuleb esitada ka partnerite, huvigruppide ja toetajate motiveeritud toetuskirjad!

Vahearuannete ja uute ettepanekute esitamine

Vahearuanded ja uued teadustaristu ettepanekud palume digiallkirjastada vastava taristu juhi/koordinaatori ning taristu juhtasutuse esindusõigusliku isiku poolt. Juhime tähelepanu, et uute taristuettepanekute puhul, mille kohta esitatakse nii vorm A kui vorm B, tuleb mõlemad vormid eraldi digiallkirjastada ja eraldi esitada.

Vahearuanded ja uued teadustaristu ettepanekud palume saata aadressile teekaart2018@etag.ee hiljemalt 04. mail 2018 kell 17.00.

Infopäev

Teekaardi uuendamise infopäev toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses 27. veebruaril 2018.

Kava
Tervitussõnad – Andres Koppel (ETAg)
Teadustaristute arendamisest strateegilises plaanis – Indrek Reimand (HTM)
Teekaardi uuendamise protsessist sh hindamiskriteeriumid – Toivo Räim (HTM)
Teekaart 2018: vormid ja esitamine – Priit Tamm (ETAg)

Infopäeva salvestus

Teekaardi uuendamise ajakava 2018
 • 27. veebruar 2018: infopäev
 • Veebruar-mai: seniste teekaardi objektide vahearuannete ja uute taristuobjektide ettepanekute koostamine
 • 4. mai 2018: vahearuannete ja uute ettepanekute esitamise tähtaeg
 • Mai-september: hindamine
 • September: uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile
 • Oktoober-detsember: tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus, Vabariigi Valitsuse otsus
Priit Tamm
ETAg teadustaristu valdkonna juht