Osalemine

Kellele konkurss on mõeldud?

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või välismaal õppinud Eesti kodakondsed ja ka Eestis sel perioodil õppinud välismaalased, samuti üliõpilaskollektiivid.

Konkursi tasemekategooriad

Ootame kandideerima kõikide haridustasemete üliõpilasi. Konkursi tasemekategooriad on alljärgnevad:

  1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
  2. magistriõppe taseme üliõpilaste teadustööd;
  3. doktoriõppe taseme üliõpilaste teadustööd.

Tööde esitamise valdkonnad

Konkursile on oodatud teadustööd kõikidest uurimisvaldkondadest. Sobita oma töö järgnevate valdkondade alla:

1) bio- ja keskkonnateadused;
2) ühiskonnateadused ja kultuur;
3) terviseuuringud;
4) loodusteadused ja tehnika.

Kui kahtled, mis valdkond Sinu töö jaoks kõige paremini sobib, siis otsusta oma äranägemise järgi, sest hindajad saavad selle vajadusel õigesse valdkonda üle tõsta. Abiks võid kasutada ka valdkondade jaotust ETIS-e klassifikaatoris.

Tööde hindamise kriteeriumid

Konkursitööde hindamise kriteeriumid ja kogu info hindamise kohta leiad SIIT!

Nõuded konkursitööle

1) konkursile esitatav teadustöö on valminud 2018. või 2019. kalendriaastal; kui töö kaitsmise aeg jääb pärast konkursi tähtaega, võib esitada kaitsmata töö; kaitstud tööd võib vajadusel parandada ja täiendada;
2) teadustöö on vormistatud vastavas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses kehtivate teadustööle esitatavate nõuete kohaselt;
3) teadustöö on eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud kuni 3-leheküljeline eestikeelne referaat;
4) teadustöö ja kõik lisadokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil etag.ee/konkursid;
5) iga teadustööga, kaasa arvatud kõik selle koosseisu kuuluvad teadusartiklid, saab konkursil osaleda üks kord.

Konkursitööde esitamine

Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm aadressil etag.ee/konkursid

Konkursikeskkond sulgub 16. septembril kell 23.59.

Konkursile esitatavaid teadustöid ja kõiki nõutud lisadokumente võetakse vastu AINULT elektroonilise osalusvormi kaudu. Juhul, kui töö sisaldab mahukaid lisasid, mida meie keskkonda pole võimalik üles laadida (videod jms), siis palume need meile kättesaadavaks teha YouTube’is või mõnes muus keskkonnas ja saata link sirli.taniloo@etag.ee.

Lisadokumentidena on vaja esitada:

1) töö autori(te) CV (ei vaja allkirja), mis sisaldab infot saadud auhindade ja preemiate (lisada premeeritud töö pealkiri) kohta ning magistri- ja doktoriõppe astmes osalejatel ka publikatsioonide nimekirja. Kui teaduspublikatsioone veel nimetada ei ole, siis piisab tavalisest CV-st, nagu esitaksite tööotsingul. CV palume kindlasti eraldi esitada ka kõigil doktoritasemel kandideerijatel, ehkki see sisaldub enamasti juba ka doktoritöös.

2) ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpudiplomi koopia (ei vaja allkirja) või kooli poolt väljastatud tõend töö autori(te) õppekava ja õppeaasta kohta (vajab kooli töötaja allkirja);

3) elektrooniliselt digiallkirjastatult või paberkandjal allkirjastatult juhendaja kirjalik arvamus, milles on ära näidatud üliõpilase panus saadud teadustulemustesse ning juhendaja kontaktandmed; põhjendatud erandjuhul võib juhendaja arvamuse asemel esitada vastava struktuuriüksuse juhataja arvamuse.

Juhendaja arvamuse võib koostada vabas vormis, max 1 A4. See peaks hindajale andma ülevaate nii konkursitööst kui autorist. Töö puhul võiks välja tuua töö olulisuse teadusele või selle rakendustele ning autori puhul tema panuse töösse, sisulise asjatundlikkuse, suhtumise tõsiduse, põhjalikkuse. Allkirjastajaks on juhendaja ning kahe või enama juhendaja korral põhijuhendaja. NB! Juhendaja arvamus on oluline dokument, mida hindajad soovivad alati näha. Kiiruse huvides võib selle algul konkursikeskkonda üles laadida allkirjastamata kujul, saates juhendaja allkirjaga versiooni järele. Juhul, kui ei ei ole digiallkirjastamise võimalust, piisab paberil allkirjastatud ja värviliselt sisseskanneeritud koopiast, laetud üles konkursikeskkonda või saadetud e-posti aadressile sirli.taniloo@etag.ee ja originaali ei pea postiga järele saatma. Kui juhendaja emakeel on inglise või vene keel, võib arvamuse esitada ka neis keeltes (teiste keelte puhul on vajalik tõlge).

4) koopia töö autori(te) passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (ei vaja allkirja);

5) võõrkeelse töö puhul tuleb esitada kuni 3 lk pikkune eestikeelne referaat (ei vaja allkirja). Referaat võib olla vabas vormis ja ilma viideteta. See peaks andma laiema ülevaate kogu töö kohta, mitte ainult peamised tulemused ja järeldused, vaid ka materjalide ja metoodika valiku põhjendused. Referaat tuleb üles laadida lisafailide alla ja esitada eraldi failina ka siis, kui eestikeelne kokkuvõte on töös endas juba toodud.

KOKKUVÕTTEKS:
Kõik allkirja vajavad dokumendid palume esitada kas digiallkirjastatuna või kui allkiri on antud paberil, siis piisab värviliselt sisseskanneeritud koopiast (soovitavalt asutuse blanketil), mis on saadetud meilitsi, postiga originaali sel juhul saata ei ole vaja. Kui kiiruse huvides sai elektroonilise osalusvormi kaudu esitatud algul allkirjastamata fail, tuleb allkirjaga versioon saata järele e-posti teel, adressile sirli.taniloo@etag.ee.

Kui e-posti teel ja õnnestu allkirjastatud dokumente saata, siis võib saata ka postiga või tulla ise kohale. Aadress on alljärgnev:

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esindus
Sirli Taniloo (Teadusagentuur)
Tõnismägi 11
Tallinn 15192

Lisainfo:
Sirli Taniloo
konkursi koordinaator
Tel: +372 52 60 562
sirli.taniloo@etag.ee