Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Teadustöö tugevus

  1. töö tase ja olulisus teadusele või selle rakendustele, sh autori publikatsioonide tase (kui need on tööle lisatud);
  2. autori sisuline asjatundlikkus (analüüsi põhjal tehtud järelduste selgus ja originaalsus, töö teoreetiline põhjendatus);
  3. (kaasaegsete) meetodite valdamine, meetodite valiku põhjendatus;
  4. tehtud töö põhjalikkus;
  5. töö struktuur (läbimõeldus, viimistletus, ülesehituse loogilisus).

Töö tugevad küljed ja nõrgad küljed
Töö praktilised väärtused

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Huvide konflikti vältimise deklaratsiooni vorm

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjon:

Jrk Nimi Perenimi Ametinimetus
1 Riina Aav komisjoni esinaine; Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudi dotsent;
2 Ivar Annus Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemteadur;
3 Evelyn Kiive Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi professor;
4 Marco Kirm Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika professor, akadeemik;
5 Tiiu Kull Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja loodusturismi õppetooli professor;
6 Tõnu Laas Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi rakendusfüüsika professor;
7 Uku Lember Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor;
8 Jüri Lember Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees; Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse nõukogu liige;
9 Oliver Lukason Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse ja rahanduse vanemteadur;
10 Lauri Mälksoo Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor; akadeemik;
11 Peeter Normak Tallinna Ülikooli informaatika instituudi direktor, professor;
12 Allan Olspert Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
13 Hannes Palang Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor;
14 Pille Pikker Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert;
15 Siim Raie Eesti Muinsuskaitseameti peadirektor;
16 Erle Rikmann Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik;
17 Mati Roasto Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juht;
18 Kristiina Rull Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia dotsent; bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese geneetika uurimisgrupi  vanemteadur
19 Riin Savi Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise Instituudi halduspoliitika teadur;
20 Terje Tuisk Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja
21 Pire Teras Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna eesti murrete dotsent;
22 Toomas Vaimann Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur;
23 Eero Vainikko Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi hajussüsteemide õppetooli juhataja, hajussüsteemide professor;
24 René Värk Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent.

Hindamiskomisjoni moodustamise käskkiri

Hindamiskomisjoni muutmise käskkiri

Hindamiskomisjoni 2019.a muudatuste käskkiri

Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.