Balti teaduskoostöö programmi esimesse taotlusvooru esitati 130 taotlust

Balti teaduskoostöö programmi esimese taotlusvooru esitati 130 taotlust

EMP finantsmehhanismist (2014-2021) rahastatava Balti teaduskoostöö programmi esimeses taotlusvoorus laekus kokku 130 taotlust. 46% taotlustest laekus TÜ teadlastelt, 32% TalTechi teadlastelt, 6% EMÜ, 6% TLÜ ning ülejäänud 10% taotlustest teiste asutuste teadlastelt.

Kokku taotleti programmist toetust 114 542 041 eurot. Kõige väiksem taotletud toetus oli  399 375 eurot, kõige suurem 1 127 500 eurot, mis teeb keskmiselt 881 093 eurot projekti kohta. Taotlusvooru kogueelarve on 6 miljonit eurot.

Kõige enam taotlusi esitati loodusteaduste valdkonnas (26%), järgnesid arsti- ja terviseteadused (23%), sotsiaalteadused (19%) ning tehnika ja tehnoloogia (19%).

Graafik. Taotluste jaotus Frascati valdkondade lõikes.

Lisaks valdkonnale märkis iga taotleja, millise väljakutse lahendamisele tema projekt kaasa aitab. Taotlusvooruga seotud väljakutseid on kokku kuus:

1) Public health; translational medicine; health technologies;

2) Migration; social inclusion;

3) Regional cyber security; public security;

4) Environmentally friendly solutions;

5) Regional economic development; employment; labour market regulations and social policy;

6) More effective use of resources;

Kõige rohkem taotlusi oli suunatud ressursside säästlikumale kasutamisele (58 taotlust), järgnesid keskkonnasõbralikud lahendused (56 taotlust) ning terviseteemalised taotlused (55).

Balti teaduskoostöö programm näeb ette vähemalt ühte partneri kaasamist Lätist või Leedust ning vähemalt ühte partnerit Norrast, Islandilt või Liechtensteinist. Projektipartnereid on esitatud taotlustes enim Norrast (147), järgnevad Leedu (109) ja Läti (107). Kokku on taotlustes mainitud 263 partnerasutust ning nimeliselt 420 partnerit.

Tabel. Kõige enam (rohkem kui 5 korral) mainitud partnerasutused

Partnerasutus Taotluste arv
University of Latvia 22
Norwegian University of Science and Technology 14
Vilnius University 14
Kaunas University of Technology 10
Riga Technical University 10
University of Bergen 8
Lithuanian University of Health Sciences 7
University of Iceland 7
University of Oslo 7
Estonian University of Life Sciences 6
University of Stavanger 6
Vytautas Magnus University 6

Järgneb taotluste tehniline kontroll, seejärel algab hindamisetapp, kus kontrolli läbinud taotlused edastatakse evalveerimiseks välisekspertidele. Igat taotlust hindab kolm väliseksperti. Hindamistulemuste põhjal moodustab ETAg lävendi ületanud taotlustest pingerea ja esitab selle  programmi juhtkomisjonile. Lõpliku rahastamisotsuse teeb programmioperaator Haridus- ja Teadusministeerium võttes aluseks rahvusvaheliste ekspertide koondhinnangu ja programmi juhtkomisjoni soovitused.  Rahastuse saanud Balti teaduskoostöö projektid peaksid selguma hiljemalt augusti lõpus ning nimekiri avaldatakse ETAgi ja ETISe kodulehel.  

Lisainformatsioon:

https://www.etag.ee/rahastamine/partnerlus-ja-koostootoetused/emp-finantsmehhanism-2014-2021-balti-teaduskoostoo-programm/

Katrin Piller, Eesti Teadusagentuur, katrin.piller@etag.ee