Osalemine

Hetkel on siin allpool kirjas eelmisel, 2017.a konkursil osalemise tingimused, saad üldise aimduse, mida osalemiseks põhimõtteliselt nõutakse. 2018.a konkursi tingimused avaldame siinsamas allpool 2018.a augustis, kui kuulutame välja uue konkursi, tähtajaga 17. september 2018.

Kellele konkurss on mõeldud?

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või välismaal õppinud Eesti kodakondsed ja ka Eestis sel perioodil õppinud välismaalased, samuti üliõpilaskollektiivid.

Konkursi tasemekategooriad

Ootame kandideerima kõikide haridustasemete üliõpilasi. Konkursi tasemekategooriad on alljärgnevad:

  1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
  2. magistriõppe taseme üliõpilaste teadustööd;
  3. doktoriõppe taseme üliõpilaste teadustööd.

Tööde esitamise valdkonnad

Konkursile on oodatud teadustööd kõikidest uurimisvaldkondadest. Sobita oma töö järgnevate valdkondade alla:

1) bio- ja keskkonnateadused;
2) ühiskonnateadused ja kultuur;
3) terviseuuringud;
4) loodusteadused ja tehnika.

Kui kahtled, mis valdkond Sinu töö jaoks kõige paremini sobib, vaata täpsemat valdkondade jaotust ETIS-e klassifikaatorist.

Nõuded konkursitööle

1) konkursile esitatav teadustöö on valminud 2017. või 2018. aastal (kalendriaastal);
2) teadustöö on nõuetekohaselt vormistatud (vastavalt ülikooli nõuetele);
3) teadustöö on eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud kuni 3-leheküljeline eestikeelne referaat;
4) teadustöö esitatakse konkursile elektrooniliselt, konkursikeskkonnas aadressil https://konkursid.etag.ee/.

NB! Ühe ja sama töö või selle osadega (näiteks teaduspublikatsioon doktoritöös) saab ühes ja samas tasemekategoorias osaleda vaid ÜHE KORRA!

Küll aga võib sama teema töödega osaleda üheaegselt konkursi ERINEVATES tasemekategooriates, näiteks uurimusega bakalaureuse õppes, edasiarendusega magistriõppe tasemel ja hiljem sarnasel teemal kirjutatud doktoritööga doktoriõppe tasemel.

Osaledes aga näiteks doktoriõppe tasemekategoorias juba ühe doktoritöösse puutuva teaduspublikatsiooniga, ei saa doktoritööga tervikuga doktoriõppe tasemekategoorias enam osaleda.

Erinevatel teemadel kirjutatud töödega on samas tasemekategoorias lubatud osaleda aga korduvalt – näiteks juhul, kui magistritöö temaatika ei kattu doktoritöö temaatikaga, saab osaleda magistritöö põhjal kirjutatud teaduspublikatsiooniga ja hiljem ka doktoritööga.

Konkursitööde esitamine

Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm aadressil https://konkursid.etag.ee/. 

Konkursile esitatavaid teadustöid võetakse vastu AINULT elektroonilise osalusvormi kaudu. Juhul, kui töö sisaldab mahukaid lisasid, mida meie keskkonda pole võimalik üles laadida (videod jms), siis palume need meile kättesaadavaks teha YouTube’is või mõnes muus keskkonnas.

Lisadokumentidena on vaja esitada (soovitatavalt elektroonilise osalusvormi kaudu):

1) töö autori(te) CV (ei vaja allkirja) – peaks sisaldama infot varem preemia(id) saanud teadustöö(de) kohta ning ka vastava(te) teadustöö(de) pealkirja; magistri- ja doktoritasemel kandideerijatel palume selle olemasolul lisada ka publikatsioonide nimekiri. CV palume kindlasti esitada ka kõigil doktoritasemel kandideerijatel ehkki see sisaldub enamasti juba ka doktoritöös.

2) koopia ülikooli lõpudiplomist (ei vaja allkirja) või tõend ülikoolis õppimise/kraadi kaitsmise kohta (vajab ülikooli töötaja allkirja), mis on ülikooli poolt väljastatud ja näitab üliõpilase õppekava ja õppeaastat.

3) paberkandjal allkirjastatud või elektrooniliselt digiallkirjastatud juhendaja kirjalik arvamus. Dokumendi võib koostada vabas vormis, max 1 A4. Allkirjastajaks on juhendaja ning kahe või enama juhendaja korral allkirjastab selle põhijuhendaja. NB! Juhendaja arvamus on oluline dokument, mida hindajad soovivad alati näha. Kiiruse huvides võib selle keskkonda üles laadida allkirjastamata kujul, kuid siis tuleb meile juhendaja allkirjaga originaal järele saata. Kui juhendaja emakeel on inglise või vene keel, võib arvamuse esitada ka neis keeltes (teiste keelte puhul on vajalik tõlge).

4) passi või ID kaardi koopia (ei vaja allkirja).

5) võõrkeelse töö puhul tuleb esitada kuni 3 lk pikkune eestikeelne referaat (ei vaja allkirja). Referaat peaks andma laiema ülevaate kogu töö kohta (mitte ainult peamised tulemused ja järeldused, vaid ka materjal ja metoodika). Referaat tuleb üles laadida lisafailide alla ja esitada eraldi failina ka siis, kui eestikeelne kokkuvõte on töös endas juba toodud.

KOKKUVÕTTEKS:

Kõigi allkirja vajavate dokumendite puhul soovime saada originaali. Seega juhul kui dokument on allkirjastatud paberkandjal, tuleb elektroonilise osalusvormi kaudu esitada selle skanneeritud koopia ja paberkandjal originaal postiga järele saata (võib ka ise kohale tuua). Digiallkirjastatud dokument on aga juba originaal ja piisab selle esitamisest ainult elektroonilise osalusvormi kaudu. Kui kiiruse huvides sai elektroonilise osalusvormi kaudu esitatud digiallkirjastamata fail, tuleb digiallkirjaga versioon e-posti teel kindlasti järele saata (sirli.taniloo@etag.ee).

Postiga saates või ise kohale tulles on meie aadress alljärgnev:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Lauteri 5
Tallinn 10114

Kohale tulles asume II korrusel.

Lisainfo:
Sirli Taniloo
konkursi koordinaator
Tel: 731 7347, 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee