Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

2017. a teaduse populariseerimise projektikonkursi väljakuulutamine (Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 1.1-2/17/19)

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on märtsikuus. Taotlused esitatakse elektrooniliselt aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik /taotlusega kaasnevad dokumendid.

Konkursi 2017. aasta tulemused on kinnitatud.

Konkursi eelarve 2017. aastal on 155 000 eurot. Taotletavale summale ülem- ega alampiiri ei ole, samuti puuduvad piirangud abikõlblike kulude kohta.

Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

 • õpilastele ja avalikkusele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside, konverentside korraldamine;
 • õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamine;
 • näituste korraldamine ja väiksemahuliste eksponaatide soetamine;
 • muude teadust populariseerivate tegevuste läbiviimine.

Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme+“ kaudu.

The open call for science communication projects, 2017

Missugused on taotlusele esitatavad nõuded?
Taotlusele eraldi vormi ei ole. Taotluses peab olema esitatud järgnev informatsioon:

 1. Tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse.
 2. Tegevuse ajakava kuu täpsusega, kusjuures tegevus ei tohi kesta kauem kui 12 kuud (tegevused peaks olema lõpetatud hiljemalt novembriks, 2018).
 3. Tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis  ning tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale. (Projekti vajalikkuse põhjendus)
 4. Tegevuse eelarve, kus on ära toodud ka võimalikud teised toetajad.
 5. Taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel.
 6. Varem teaduse populariseerimise projektikonkursi kaudu rahastatud ettevõtmiste edasiarendamiseks ja kordamisel tuleb kindlasti lisada kokkuvõte eelmistel aastatel tehtust.
 7. Taotleja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  arveldusarve number ja selle omaniku nimi (vajadusel viitenumber);
  taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri* ja kuupäev
  *Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatuna. Digiallkirjastamise kohta leiate infot http://www.id.ee/10536NB! Selles vormis laadige kindlasti üles taotluse fail (digiallkirjastatult). Kui Teil puudub digiallkirjastamise võimalus, siis saatke originaalallkirjaga taotlus tavapostiga. Sel juhul võib üleslaetav fail olla ilma digiallkirjata, aga fail on kindlasti vaja esitada.

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)
Terje Tuisk (terje.tuisk@etag.ee)

 

 

Taotluste hindamiskriteeriumid

Konkursile esitatud taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel skaalal 0-5:

 1. Taotluse eesmärkide ja tegevuste vastavus projektikonkursi eesmärkidele.
 2. Taotluse eelarve põhjendatus, kulutuste seostatus eesmärkide saavutamisega.
 3. Sihtgruppide kaasatus ja tegevuse mõju ühiskonnale, sh valitud meetodite ja tegevuste mõjusus ja asjakohasus.
 4. Projekti meeskonna ja kaasatud ekspertide kompetents ning varasemad kogemused teaduse populariseerimisel.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur.
Projektipartneriga sõlmitava projektikonkursi_lepingu näidis2017.

Projekti aruandlusvormi  Aruande näidis

Varemrahastatud projektid

Projektikonkursi tulemused

 

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

Korduma kippuvad küsimused

Kas esitataval taotlusel on omafinantseeringu nõue?
Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole,  aga kui olete samale tegevusele kusagilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peaks taotluses kajastuma.

 

Lisainfo:
Lisainfot saate sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonnast http://www.etag.ee/teadpop/

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee) ja Terje Tuisk (terje.tuisk@etag.ee)