Konkursil osalemine

Konkursi korraldamise õiguslik alus

2020. a projektitaotluste esitamise tähtaeg on  2. märts. Tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks.

2020. aasta konkursi osalemise tingimused
Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

 • õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
 • üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
 • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne);
 • populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
 • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme+“ kaudu.
Kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ toetatakse raamatu kirjastamisega seotud kulusid (nt trükkimine, kujundus vms), aga ei toetata loometööd.
Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik taotlusega kaasnevad dokumendid. Taotlusele eraldi vormi ei ole, aga soovitame tutvuda näidisega.
Taotluses peab olema esitatud järgnev informatsioon:

 1. tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse;
 2. tegevuse ajakava kuu täpsusega, tegevuse kestus kuni 12 kuud (tegevused peaks olema lõpetatud hiljemalt novembriks, 2021);
 3. tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis;
 4. tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale (projekti vajalikkuse põhjendus);
 5. taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel;
 6. varem rahastatud tegevuse edasiarendusel või kordamisel põhjalik kokkuvõte eelmis(t)e tegevus(t)e kohta;
 7. tegevuse võimalikult detailne eelarve koos kulude selgitustega ja teiste võimalike toetajate panustega.
 8. kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja teine raamatu sihtrühma esindajalt (nt lugejate esindaja).
 9. kategoorias „Audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väikesemahuliste eksponaatide soetamine“ tele- või raadiosaadete tootmisel tuleb lisada meediakanali huvikiri planeeritava saate edastamiseks kanali programmis 2020/2021 aastal.

Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole,  aga kui olete samale tegevusele kusagilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peab kajastuma taotluses.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur. Lepingu lisadeks on taotlus ja aruande vorm.

Palume eelnevalt tutvuda näidistega:

Taotluse näidis 2020 (lisatakse veebruari alguses).

Projektipartneriga sõlmitava lepingu näidis 2019.

Projekti aruandlusvormi näidis  Aruande näidis 2019

Lisainfot saab küsida: Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)