Konkursil osalemine

Konkursi korraldamise õiguslik alus

 Tulemused on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 29.04.2021 nr 1.1-2/21/112.

2021. a projektitaotluste esitamise tähtaeg oli 2. märts (kella 23:59-ni).
2021. aasta konkursi osalemise tingimused

 • Konkursile saab esitada taotlusi järgmistes valdkondades:
  loodusteadused;
  tehnika ja tehnoloogia;
  arsti ja terviseteadused;
  põllumajandusteadused ja veterinaaria;
  sotsiaalteadused;
  humanitaarteadused ja kunstid
  interdistsiplinaarsed

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

 1. õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
 2. üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
 3. audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne);
 4. populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
 5. laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ toetatakse raamatu kirjastamisega seotud kulusid (nt trükkimine, kujundus vms), aga ei toetata loometööd.
Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik taotlusega kaasnevad dokumendid. Taotlusele eraldi vormi ei ole, aga soovitame tutvuda näidisega. Taotluse näidis 2021.
Taotluses peab olema esitatud järgnev informatsioon:

 1. tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse;
 2. tegevuse ajakava kuu täpsusega, tegevuse kestus kuni 12 kuud (tegevused peaks olema lõpetatud hiljemalt novembriks, 2022);
 3. tegevuse sihtgrupid, hinnanguline suurus ja nendeni jõudmise viis; trükiste puhul levitamise kava;
 4. tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale (ja projekti vajalikkuse põhjendus);
 5. taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel;
 6. varem rahastatud tegevuse edasiarendusel või kordamisel põhjalik kokkuvõte eelmis(t)e tegevus(t)e kohta (kuni 1 A4 lehekülg);
 7. tegevuse võimalikult detailne eelarve koos kulude selgitustega ja teiste võimalike toetajate panustega.
 8. kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja teine raamatu sihtrühma esindajalt (nt lugejate esindaja). Soovituskirjad palume allkirjastada ja  lisada osalusvormi lisamaterjalina.
 9. kategoorias „Audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väikesemahuliste eksponaatide soetamine“ tele- või raadiosaadete tootmisel tuleb lisada meediakanali huvikiri planeeritava saate edastamiseks kanali programmis 2021/2022 aastal. Huvikiri palume esitada allkirjastatult ja  lisada osalusvormi lisamaterjalina.

Projektitaotlustele omapoolne panus on soovitatav aga mitte kohustuslik. Aga kui olete samale tegevusele kusagilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peab kajastuma taotluses.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur. Lepingu lisadeks on taotlus ja aruande vorm.

Palume eelnevalt tutvuda näidistega:

Taotluse näidis 2021 (näidis 2021).

Projektipartneriga sõlmitava lepingu näidis 2021

Lepingu näidis raamatu kirjastamise kategoorias, saade 2021.

Projekti aruandlusvormi näidis  Aruande näidis 2020; Aruande näidis 2021

Lisainfot saab küsida: Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)