Konkursil osalemine

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

2019. a projektitaotluste esitamise tähtaeg on eeldavalt 5. märts (kella 23:59-ni). Tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks.

2019. aasta konkursi osalemise tingimused

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

 • õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
 • üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
 • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne);
 • populaarteaduslikud raamatud;
 • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme+“ kaudu.

Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik taotlusega kaasnevad dokumendid. Taotlusele eraldi vormi ei ole. Taotluses peab olema esitatud järgnev informatsioon:

 1. tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse;
 2. tegevuse ajakava kuu täpsusega, tegevuse kestus kuni 12 kuud (tegevused peaks olema lõpetatud hiljemalt novembriks, 2019);
 3. tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis;
 4. tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale (projekti vajalikkuse põhjendus);
 5. taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel;
 6. varem rahastatud tegevuse edasiarendusel või kordamisel põhjalik kokkuvõte eelmis(t)e tegevus(t)e kohta;
 7. tegevuse võimalikult detailne eelarve koos kulude selgitustega ja teiste võimalike toetajate panusega.

Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole,  aga kui olete samale tegevusele kusagilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peab kajastuma taotluses.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur. Lepingu lisadeks on digitaalselt allkirjastatud taotlus ja aruande vorm.

Palume eelnevalt tutvuda näidistega:

Projektipartneriga sõlmitava lepingu näidis2017.

Projekti aruandlusvormi näidis  Aruande näidis

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)