Sihtevalveerimine

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Sihtevalveerimine korraldatakse kas ühes või mitmes teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Sihtevalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister iga kord eraldi. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on sihtevalveerimisele eelnenud aastal riigieelarvest finantseeritud. (vt lähemalt: Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus §20²)

Sihtevalveerimise eneseanalüüsivormid ja lisad:

Sihtevalveerimise vormi täitmise juhend

Ülikooli eneseanalüüsi vorm

Professuuri eneseanalüüsi vorm

Lisa 1 – personal

Lisa 2 – projektid

Lisa 3 – Doktorandid

 

Sihtevalveerimiste raportid: