Sihtevalveerimine alates 2010. aastast

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Sihtevalveerimine korraldatakse kas ühes või mitmes teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Sihtevalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister iga kord eraldi. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on sihtevalveerimisele eelnenud aastal riigieelarvest finantseeritud. (vt lähemalt: Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus §20²)

Tartu Ülikooli eesti keele, kultuuri ja ajaloo professuuride sihtevalveerimise eneseanalüüsivormid ja lisad:

Juhtkomitee moodustamine

9.11.2015 ministri käskkiri nr 417 “ Eesti keele, kultuuri ja ajaloo professuuride sihtevalveerimise osalejate, läbiviijate ja täpsema korralduse kinnitamine”

Sihtevalveerimise täpsem korraldus

Sihtevalveerimise täpsema korralduse tähtaegade muutmine (16.02.2016 kk nr 38)

Sihtevalveerimise vormi täitmise juhend

Ülikooli eneseanalüüsi vorm

Professuuri eneseanalüüsi vorm

Lisa 1 – personal

Lisa 2 – projektid

Lisa 3 – Doktorandid

 

Läbiviidud sihtevalveerimiste raportid: