Teaduseetika

Eesti Teadusagentuur peab avalikes huvides tegutseva riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks asutatud sihtasutusena oma kohuseks järgida ja propageerida teaduseetika põhimõtteid ning edendada teaduse head tava. ETAg panustab kõigis oma tegevustes sellesse, et  teaduses osalejate tegevus ja kõik teaduses toimuv oleks usaldusväärne nii teadlaste kui kogu ühiskonna jaoks.

UUS! Teadus- ja inimuuringute eetiliste põhimõtete järgimine pandeemia eriolukorras

Euroopa Teaduseetika Büroode Võrgustiku (ENRIO) avaldus teaduseetika olulisusest COVID-19 pandeemia ajal (inglise keeles)

 

Soovitused teaduseetika rikkumiste uurimiseks (2019)

Üleilmne käitumiskoodeks teadustööks väheste ressurssidega piirkondades (2018)

Hea teadustava (2017)

Ülevaade Euroopa teaduseetika põhimõtetest (2017)

Euroopa teaduseetikakoodeks (2017)

Montreali deklaratsioon teaduse usaldusväärsusest piiriüleses koostöös (2013)

Singapuri deklaratsioon (2010)

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend (2006)

Eesti Teadlaste Eetikakoodeks (2002)

 

Koostöö Euroopa organisatsioonidega

Science Europe

ETAg on esindatud Science Europe Euroopa teadusuuringute usaldusväärsuse (research integrity) teemalises töörühmas. Töörühma ülesandeks oli teadvustada  ja näidata teema olulisust nii teadlaskonna kui kogu ühiskonna jaoks ning konsolideerida liikmesriikides olev kogemus ja leida koostöövõimalusi.

Töörühma ühistööna valminud dokumendid:

Survey Report: Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations (2016)