Seminar „Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis“

30. mail Hotell Tartu konverentsikeskuses (Soola 3, Tartu) Meloodia konverentsisaalis

Eesti Teadusagentuur korraldab seminari, et tutvustada RITA tegevus 4 raames käimasolevat uuringut „Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv“ ning arutada uuringu käigus tõstatunud teemasid.

Seminarile on oodatud nii valdkonna eksperdid kui ka kõik tööstusomandi teemast huvitatud.

Registreerumise lõpptähtaeg on 21. mai.

Ajakava ja aruteluteemad

13:00-13:15 registreerumine ja tervituskohv

13:15-13:20 seminari avamine

13:20-14:50 Tööstusomandi roll Eesti teadmuspõhises majanduses nutika spetsialiseerumise kontekstis (Prof. Tõnis Mets ja Dr. Riin Rebane)

Senine majandusareng on toimunud suuresti tänu otsestele välisinvesteeringutele. Paraku ei ole senised välisinvesteeringud toetanud eestimaist teadmusloomet, mis peaks olema innovatsiooni mootoriks, vaid on olnud orienteeritud odavale tööjõule. Kuna Eesti tööjõud ei ole enam odav, on viimase 7-8 aasta jooksul otseste välisinvesteeringute saldo olnud negatiivne. Samas on oluliselt muutunud välisinvesteeringute iseloom – investeeritakse Eesti päritolu idufirmadesse (peakorteriga väljaspool Eestit), mis ei kajastu otsestes välisinvesteeringutes. Suur osa iduettevõtlusest ja selle rahastamisest toimub IT valdkonnas või valdkondades, milles patendikaitse ei ole esmatähtis. Leiutiste patendikaitse on olulisem uudsete toodete ekspordi tagamiseks. Üksikud tootmisalased edulood näitavad puudujääke nii Eesti teadus- kui ka innovatsioonipoliitikas ning sellest tulenevalt ka majanduskeskkonnas. Ettevõtete ja ülikoolide koostöö on tagasihoidlik ja ei vasta teadmuspõhise majanduse sisule. Need asjaolud kajastuvad senises patenteerimise statistikas ja üksikute ettevõtete edulugudes. Probleemistikku käsitletakse traditsiooniliste ja uute majandussektorite näidetel. Ettekandes tuuakse välja senise praktika kitsaskohad ja kavandatakse lahendusteid edasise uuringu käigus.

14:50-15:20 Kohvipaus

15:20-16:20 Ärisaladuse roll teadmuspõhise majanduse kontekstis (Prof. Aleksei Kelli)

Ettekanne on pühendatud ärisaladuse temaatikale. Vaatluse all on ärisaladus kui kogu intellektuaalse omandi (IO) süsteemi lähtepunkt. Sellest saab alguse ka leiutise õiguskaitse. Madala patendistatistika taustal on ärisaladus hinnanguliselt Eesti ettevõtjate jaoks üks olulisemaid IO instrumente. Ärisaladus on oluline komponent kogu IO strateegias. Seda kombineeritakse teiste IO instrumentidega (nt patendikaitsega). Ärisaladus jaguneb laias laastus tehniliseks (tootmisprotsessid) ning äriliseks (äriprotsessid ja kliendid) teabeks. Kohtupraktika pinnalt saab järeldada, et Eesti ettevõtjate jaoks on oluline äriline teave ning seda ei suudeta alati selgesti määratleda. Käsitlust leiab ka klientidega seonduva ärisaladuse ja isikuandmete kaitse regulatsiooni seosed. Ettekandes defineeritakse probleeme ning otsitakse neile vastuseid.

16:20-16:50 Arutelu

Ajakavas võib toimuda väiksemaid muudatusi