Selgusid kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimad

Täna Tallinna ülikoolis toimunud hariduskonverentsil „Tee tuleviku kooli“ tunnustati kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimaid. Preemiad andis üle üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Preemiasaajad koos kantsleriga

Preemiaid üle andes tunnustas kantsler Tea Varrak Eesti kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse head taset, mis arvestab nii tänapäevaseid rahvusvahelisi arengusuundi kui ka haridussüsteemi hetkevajadusi.

„Tahaksin, et igal aastal valmivates arvukates kasvatusteaduslikes töödes peituv väärtuslik info jõuaks senisest suurema hulga inimesteni,“ rääkis Tea Varrak ja toonitas vajadust pöörata senisest rohkem tähelepanu teadustööde tulemuste lihtsamas keeles levitamisele nii õpetajate, õppejõudude, tudengite, haridusvaldkonna spetsialistide kui ka lapsevanemate seas.

Konkursi preemiafond 8100 eurot jagunes sel aastal nelja kategooria vahel:

Parim doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia):

I preemia (1400 eurot) Anna-Liisa Jõgi (Tallinna Ülikool); doktoritööi „Motivatsiooni roll algklassi õpilaste matemaatikateadmiste arengus“ (The role of motivation in learning math during primary school). Juhendajad prof Eve Kikas, TLÜ, ja Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylä Ülikoolist

Uuring kinnitas, et teadmised seostuvad motiveerituse ja püsivusega. Kes oskab, sel püsib huvi ja ta ei keskendu ebaedu vältimisele. Kes ei oska ja on vähem võimekas, püüab vältida ebaõnnestumist ning nii tema kognitiivsed võimed, eneseregulatsioon kui õpimotivatsioon vajavad kujundamist.

II preemia (1000 eurot) Ülle Säälik (Tartu Ülikool) doktoritöö „Õpilaste lugemistulemuste selgitamine: metakognitiivsed õpistrateegiad on olulised, õpilase tulemused sõltuvad koolist“ (Reading literacy performance: Metacognitive learning strategies matter, schools have effect on student outcomes). Juhendajad emeriitprofessor Jaan Mikk (TÜ) ja Jouni Välijärvi Jyväskylä Ülikoolist.

Kuue Balti ja Põhjala riigi PISA ’2009 tulemuste analüüsist selgus metakognitiivsete oskuste olulisus lugemisel; need oskused – teadmine iseenese kognitiivsest talitlusest, selle jälgimine ja tagasisidestamine – on arendatavad.

 

Parim võõrkeelne teadustöö/artikkel:

I preemia (1100 eurot) jaguneb võrdselt kolme autori vahel. Katrin Mägi (Tartu Ülikool), Mairi Männamaa (Tartu Ülikool) ja Eve Kikas (Tallinna Ülikool). Artikkel „Profiles of self-regulation in elementary grades: relations to math and reading skills“ („Eneseregulatsiooni profiilid algklassides: seosed arvutus- ja lugemisoskustega“) avaldati ajakirjas Learning and Individual Differences.

Üle 700 õpilase haaranud uurimus toob välja et eneseregulatsiooni kõrgema kognitiivse aspektiga kaasneb enamasti, kuid mitte alati, eneseregulatsiooni kõrgem käitumuslik aspekt ning madalama kognitiivse aspektiga ka madalam käitumuslik aspekt. Seosed eneseregulatsiooni kognitiivse ja käitumusliku aspekti vahel võivad indiviiditi erineda ning ajas muutuda. Eneseregulatsiooni vajakajäämistel on selge negatiivne mõju. Praktikas tuleb mõnelegi eneseregulatsiooni kõrge kognitiivse aspektiga õpilasele eraldi õpetada käitumuslikke eneseregulatsioonioskusi.

 

II preemia (800 eurot) – Inge Timoštšuk (Tallinna Ülikool), Eve Kikas (Tallinna Ülikool) ja Mai Normak (Tallinna Ülikool) artikkel „Student teachers’ emotional teaching experiences in relation to different teaching methods“(„Õpetajakoolituse tudengite emotsionaalsed õppekogemused seoses erinevate õppemeetoditega“) avaldati ajakirjas Educational Studies.

Artiklist selgus, et üliõpilased, kes kasutasid teistega võrreldes rohkem õpilasekeskseid meetodeid, tunnevad õpetades teistest positiivsemaid emotsioone. Positiivsete emotsioonide osakaalu tõstab varasem õpetamiskogemus. Eelnevast järeldub, et õpilasekesksete õpetamismeetodite kasutamine aitab praktikal paremini toime tulla ja meetodist lähtuv positiivsete emotsioonide osakaal suureneb koos õpetajameisterlikkusega.

 

Parim magistritöö (esimest preemiat välja ei antud):

II preemia (800 eurot) Allar Eesmaa (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused) magistritöö „Automaatrelva baasõppe ainekava väljatöötamine ja selle rakendamise tulemuslikkuse hindamine Kuperjanovi JVP näitel“, juhendajad Svetlana Ganina ja Rene Lepik.

Automaatrelva baasõppe alane töö ühelt poolt juurutab armees õppekava-arendust, teisalt tagab Scoutspataljoni kapteni mitmeaastane katseküllane arendus ühtse heatasemelise laskerelvade-väljaõppe mitmele tuhandele ajateenijale ja kaitseliitlasele.

II preemia (800 eurot) Romil Rõbtšenkov (Tallinna Ülikool) magistritöö „Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus“, juhendajad Hans Põldoja ja Mart Laanpere.

LePlanneri abil trialoogilise lähenemise vahendusel osalusdisainitud õpistsenaariumite arendusvahendi prototüüp annab lootust, et õpetajad saavad oma arendustöö vilju omavahel veebis jagades säästa vaeva ja saada paremaid tulemusi.

 

Parim didaktilis-rakenduslik töö või õpik:

I preemia (1100 eurot) Eve Kikas (Tallinna Ülikool), Mairi Männamaa (Tartu Ülikool), Piret Soodla (Tallinna Ülikool), Aaro Toomela (Tallinna Ülikool), Mari-Liis Kaldoja (Tallinna Ülikool), Anna-Liisa Jõgi (Tallinna Ülikool) ja Anu Palu (Tartu Ülikool) – käsiraamat  „Koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekt. Manuaal.“

Manuaal võtab kokku normeeritud hindamisvahendid erivajaduste sõeluuringuteks, eristamiseks ja kirjeldamiseks kooli astumisest põhikooli lõpuni. Manuaali leiavad koolipsühholoogid INNOVE hindamiskeskkonnast.

I preemia (1100 eurot) Marika Padrik (Tartu Ülikool), Merit Hallap (Tartu Ülikool), Signe Raudik, Aaro Nursi, Jaana Koplimäe, Riin Naestema, Birgit Kaasik, Anne Uriko, Helena Oselin, Maret Jahu, Ulvi Raidla ja Inga Brin – käsiraamat „Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia“.

Käsiraamatus ja kõrgkooliõpikus käsitletakse kõiki peamisi kõne- ja keelepuudeid ning neelamishäireid kohalikus tõenduspõhises praktikas tänapäevase teooria taustal.

NB! Tööde tutuvustused ja tõlkepealkirjad on võetud emeriitprofessor Jaan Kõrgessaare artiklist “Kasvatusteaduse konkursist 2017”  Õpetajate Lehes

Tänukirja said Eve Kikas (Tallinna Ülikool) ja Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylä Ülikool) preemia pälvinud Anna-Liisa Jõgi doktoritöö juhendamise eest.

 

Konkursist

Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös juba 26. korda toimunud kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile laekus 34 tööd, neist 10 doktoritööd, 12 magistritööd, 7 ingliskeelset teadusartiklit ja 5 õpikut. Eestikeelsed teadusartiklid, õpikud, pedagoogiline aimekirjandus ja doktoritööd konkureerivad üle aasta.

Alates käesolevast aastast on konkursi preemiafond 8100 eurot, mis on 2300 eurot suurem kui varasematel aastatel.

Rohkem infot kasvatusteaduslike tööde konkursist: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/kasvatusteaduslike-toode-konkurss

Lisainfo: Sirli Taniloo, tel 731 7347 ja 526 0562; e-post   sirli.taniloo@etag.ee