Selgitus Tartu Postimehe ettevõtluse erilehes avaldatud teadusagentuuri puudutavate andmete kohta

27. novembri Tartu Postimehe erilehes „Aasta ettevõtlus“ ilmusid Creditinfo 2019. aasta andmetele tuginevad Tartu ja Tartumaa ettevõtete edetabelid. 50 suurima puhaskasumiga ja töötajate arvuga ettevõtete edetabelites ilmusid Eesti Teadusagentuuri (ETAg) kohta andmed, mis vajavad selgitamist.

  • Suurima puhaskasumiga ettevõtete edetabelis on ETAg 35. kohal summaga 1 949 075 eurot.

Selgitus: ETAg-i 2019. majandusaasta tulem on 1 949 075 eurot, kuid sellest on vaid 38 484 eurot tingitud tulemuslikust majandustegevusest. Ülejäänud tulem ehk 1 910 591 eurot on raamatupidamislik ning koosneb partneritele makstud toetuste ettemaksetest ja riigieelarvest toetusteks eraldatud summadest, mis on veel toetusteks välja maksmata.

Riigi finantsarvestuse eripärast tingituna ei saa kogu bilansis kajastuvat tulemit automaatselt seostada tulemusliku majandustegevusega. Lähtudes sihtfinantseerimise kajastamise põhimõtetest kuuluvad tulemi koosseisu ka mitmed toetuste menetlemisest tingitud olukorrad – toetuste ettemaksed, mis võivad osutuda tagasinõutavaks, samuti eraldatud, kuid veel välja maksmata toetused jne.

  • Suurima töötajate arvuga ettevõtete edetabelis on ETAg 41. kohal 131 töötajaga.

Selgitus: ETAg-is töötas 2019. aasta lõpu seisuga 61 töölepingulist töötajat. Creditinfo 70 võrra suurem number sisaldab ka neid inimesi (eksperdid, komisjonide liikmed jt), kes tegid ETAg-ile ühekordset ja tähtajalist tööd võlaõigusliku lepingu alusel (nt eksperthinnangud, osalemine hindamiskomisjoni töös jne). Creditinfo kasutab maksu- ja tolliameti hallatava töötamise registri andmeid ning selles kajastuv töötajate arv sisaldab nii töölepingulisi töötajad kui ka võlaõigusliku lepingu alusel ajutise töö tegijaid.