RITA – valdkondliku TA tegevuse toetamine

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ raames toetab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

Ministeeriumid valivad välja rakendusuuringute teemad, lähtudes oma valdkondlikest vajadustest. Uuringuid teostavad teadus- ja arendusasutused. RITA eesmärk on tugevdada ministeeriumite võimekust riigile vajalike rakendusuuringute tellimisel. Samuti parandab programm teadus- ja arendusasutuste võimekust selliseid uuringuid läbi viia, tihendades seega riigi ja teadus-ja arendusasutuste koostööd. RITA raames alusuuringuid ei toetata.

Rakendusuuringuid toetab SA Eesti Teadusagentuur kahe tegevuse kaudu:

RITA tegevus 1: Strateegilise TA tegevuse toetamine, mille eesmärk on rakenduslike uuringute kaudu lahendada riigi ees seisvaid suuri interdistsiplinaarseid, mitme ministeeriumi haldusalasse kuuluvaid ühiskondlikke probleeme. Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab ETAg.

RITA tegevus 2: Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine, mille eesmärk on lahendada riigi ees seisvaid kiiret sekkumist vajavaid riikliku tähtsusega küsimusi. Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvoorude, mida korraldavad ministeeriumid.

Kontakt:

Liina Eek
RITA juht
731 7383, 53001912