RITA – valdkondliku TA tegevuse toetamine

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalneRITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

RITA programmist rahastatavad tegevused:

Täpsed toetuse andmise tingimused on kirjas haridus- ja teadusministri 16.06.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/177 lisas 1.

Kontakt:
Liina Eek
RITA programmi juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee