RITA

 

RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

RITA programmist rahastatavad tegevused:

 

  • Tegevus 2: Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine – ministeeriumide rakenduuringute kaasrahastamine aktuaalsete, kiiret sekkumist vajavate teemade adresseerimiseks, kusjuures toetatavad uuringud on ajendatud konkreetse sekkumise (regulatsiooni, meetme, vms) ettevalmistuseks. Ministeeriumid kaasrahastavad rakendusuuringuid 50% ulatuses.

 

 

  • Tegevus 4: TAI poliitika seire. RITA toetab TAI strateegia täitmise analüüside ja uuringute läbiviimist, et jälgida TAI poliitika eesmärkide täitmist ning anda soovitusi uute poliitikate kujundamiseks. Analüüse ja uuringuid teevad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Teaduste Akadeemia ning ETAg.

 

  • Tegevus 5: Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS-e) arendamine. RITA raames toetatakse ETIS-e uute moodulite väljatöötamist ja olemasolevate edasiarendamist, uute liideste ja teenuste loomist ning ETIS-e teiste infosüsteemidega sidustatuse parendamist.

 

 

Täpsed toetuse andmise tingimused on kirjas haridus- ja teadusministri 13.05.2020 käskkirja nr 1.1-2/20/115 lisas 1.

Kontakt:
Liina Eek
RITA programmi juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee