Järeldoktorite stipendiumikonkurss teadustööks Jaapanis

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAgi vahendusel taotleda stipendiumi teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2017. RAHANDUSAASTAKS
Avatud on konkurss järeldoktori stipendiumile Jaapanis. Taotluste esitamise tähtaeg – 15. märts 2017.
Taotluse koos lisadega palume saata ETAgi esindusse Tallinnas aadressile A. Lauteri 5 (II korrus), Tallinn 10114 või elektrooniliselt e-posti aare.ignat@etag.ee .

Lühiinformatsioon järeldoktorite programmi kohta:

 1. Teadustöö valdkond
  – kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad.
 1. Nõudmised taotlejale
  – peab olema Eesti Vabariigi kodanik või selle alaline elanik
  – peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust kuid mitte varem kui 2. aprillil 2011.
  – teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud jaapanipoolse vastuvõtjaga.
  – varem JSPS’i stipendiumi saanud teadlaste taotlusi ei arvestata
 1. Kestvus
  – 12 kuni 24 kuud
 1. Algusaeg
  – Stipendiaat peab saabuma Jaapanisse hiljemalt 30. novembril 2017.
 1. Stipendiumi suurus
  – sõidupilet (sinna ja tagasi)
  – igakuine stipendium 362 tuhat jeeni
  – ümberasumistoetus (elamise sisseseadmiseks Jaapanis) 200 tuhat jeeni
  – reisi- ja tervisekindlustus
  – teadustöö läbiviimiseks Jaapanis on võimalik taotleda granti kuni 1,5 miljonit jeeni aastas (kokku 3 miljonit jeeni). Taotluse nimetatud grandile teeb vastuvõttev teadlane oma asutuse kaudu.
 1. Vastuvõtvad Jaapani uurimisasutused ja teadlased
  – taotlejad peavad eelnevalt kooskõlastama vastuvõtjaga teadustöö plaani Jaapanis viibimise ajaks;
  – vastuvõtvad teadlased peavad täiskoormusega töötama kas ülikoolis või uurimisasutuses. JSPS’i poolt aktsepteeritavate vastuvõtvate uurimisasutuste loetelu on JSPS’i kodulehel. (http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html)
 1. Taotlemine
  – Taotlus esitatakse JSPS’ile Eesti Teadusagentuuri kaudu.
  – Taotlejal peab olema loodud kontakt oma vastuvõtjaga
 2. Stipendiumi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid
  – taotlus etteantud vormil (Format-2-Postdoc)
  – vastuvõtva Jaapani teadlase nõusolek/ kutse
  – soovitus taotleja endiselt või praeguselt juhendajalt
  – koopia taotleja PhD kraadi diplomist või PhD sertifikaat (originaal). Kui doktorikraadi veel ei ole, siis kiri taotleja asutuselt, kus on märgitud kuupäev, millal taotleja kraadi omandab.
  – vajadusel täiendavad dokumendid
  – esitatav taotlus peab olema originaal käsitsi kirjutatud allkirjaga või PDF formaadis dokumendifail (skaneeritud pildifaili ei aktsepteerita), mis on allkirjastatud dokumendile kleebitud allkirjakujutisega.
  – kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema inglisekeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Taotlusvorm

Juhend

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

 

Informatsioon konkursi kohta:
Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee

JSPS koduleht (Standard programm)