Intellektuaalomandiga seonduv vajab nii ettevõtetes kui ülikoolides tõsist selgitustööd

Eestis on kõige usinamad patentide taotlejad uue majanduse ettevõtted ja ülikoolid, kuid puudu jääb intellektuaalomandiga (IO) ümber käimiseks olulisi oskusi ja teadmisi. Nii selgub Eesti Teadusagentuuri tellimusel Tartu Ülikoolis valminud uuringust „Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv“. Peamiste trendide kaardistamise kõrval pakuvad autorid kitsaskohtade lahendamiseks soovitusi nii ettevõtete, teadusasutuste kui riikliku poliitikakujundamise tasemel.

Eesti majandus on jõudnud teadmuspõhisesse arengufaasi, kus majanduse edukus sõltub üha enam meil loodud intellektuaalsest omandist ja selle tööstuslikust rakendamisest. Võrreldes Eesti patenteerimisaktiivsust teiste sarnases olukorras olevate siirderiikidega (nt Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia), on pilt üsna helge. Seades võrdluseks kõrvale Soome või Rootsi, jääme ligi kümnekordselt maha, tõdevad uuringu autorid.

Teaduse ja ettevõtluse sidemed tugevamaks!

Olulisemate soovitustena teadusasutustele toovad autorid välja näiteks intellektuaalomandit puudutavate kompetentside ja teadlikkuse parandamise teadlaste ja doktorantide hulgas; ülikoolide juurde alusuuringutest leitud uute ideede katselist tõestust („proof of concept“) võimaldavate rahastusvõimaluste loomise ning teadlaste ja ettevõtete spetsialistide otseste koostöövormide soodustamise.

Ettevõtete puhul rõhutatakse IO-d puudutavate strateegiate ja analüüside olulisust; tarkvaraliste lahenduste kaitsmise vajadust ning välisturgudele pakutavate toodete ja teenuste juurutamist oma kaubamärgi ja nime all.

Riigi poliitikasoovitustena juhivad autorid tähelepanu start-up firmade toetusmeetmete eristamisele; teadusasutuste ja ettevõtete koostööle suunatud innovatsiooni toetusmeetmete loomisele; uute teadusprojektide hindamisel ka projekti tulemuste ettevõtlusvõimaluste hindamise ning ettevõtlusõppe kõrval intellektuaalse omandiga seotud ettevalmistuse parandamisele.

Uuring „Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv“ on üks mitmest RITA programmis tellitud analüüsidest, mis aitab jälgida TAI poliitika elluviimist ning tulemustele tuginedes anda soovitusi uute poliitikate kujundamiseks. Uuringu lähteülesanne valmis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja teadusministeeriumi koostöös. Uuring läks maksma 45 000 eurot, mille tasus Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, liina.eek@etag.ee

Aleksei Kelli, intellektuaalse omandi õiguse professor, Tartu Ülikool, aleksei.kelli@ut.ee