Eesti teadustaristu teekaarti soovitakse lisada 15 taristuobjekti

Eesti teadusasutused ja ülikoolid soovivad lisada Eesti teadustaristu teekaardi 2018 objektide hulka 15 uut taristut. 4. maiks esitati ettepanekud 7 uue Eesti teadustaristu objekti loomiseks ning 8 rahvusvahelise teadustaristuga liitumiseks.

Vahearuanded esitasid kõik 18 senist teadustaristu teekaardi objekti.

Uute Eesti taristuobjektidena soovitakse teekaardi objektide hulka arvata biotehnoloogia tuumiklaborite klastrit, Eesti pere- ja sündimusuuringut 2020, meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristut, nutika tootmise tuumiktaristut, süsinikutõhusa energeetika arenduskeskust, väärtusahelapõhiste toiduteadusuuringute keskust ja Läänemere uurimislaeva.

Rahvusvahelised teadustaristud, millega liituda soovitakse on Integreeritud süsinikuseire süsteem ICOS, Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringute teadustaristu AnaEE, Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustik DiSSCo, Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium EMBL, Taimede fenotüpiseerimise ja modelleerimise hajutatud üleeuroopaline infrastruktuur toiduturvalisuse tagamiseks muutuvas kliimas EMPHASIS, Euroopa tuumasünteesiprogramm EUROfusion, Põhjamaade e-infrastuktuuride koostööorganisatsioon NeIC ning Pere- ja sündimusuuringu programm 2020 GGP2020.

Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Eesti Teadusagentuuri teadustaristu komisjon hindab nii seniseid objekte kui ka uusi ettepanekuid ja teeb oma ettepaneku teadustaristu teekaardi uuendamiseks 2018. aasta sügisel. Teekaarti tutvustatakse Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus ning see kinnitatakse Vabariigi Valitsuse otsusega 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses.

Uute teadustaristu objektide ettepanekute nimekiri (laekumise järjekorras): https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2018/05/Teekaart2018-uued-ettepanekud.pdf

Lisainformatsioon:

Priit Tamm
ETAg teadustaristu valdkonna juht
priit.tamm@etag.ee