Eesti Teadusfondi grantide mõju analüüsi lõppraport on kõigile kättesaadav

Valminud on „ETF tulemuslikkuse analüüsi“ lõppraport, mis võtab vaatluse alla Eesti Teadusfondi grantide toel läbi viidud uurimisprojektide mõju. Tegemist on RITA programmist rahastatud uuringuga, mille eesmärk oli ETFi grantide näitel välja töötada metoodika teaduse mõju mõõtmiseks. Selleks analüüsiti  aastatel 2005-2015 välja antud ETFi grantidega läbi viidud teadusprojektide tulemusi.

Analüüsi viisid läbi Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased Mare Ainsaar, Indrek Soidla ja Ave Roots. Kokku võeti vaatluse alla 300 teadusprojekti, mille puhul uuriti nii nende otsest kui kaudset mõju ühiskonnale. Autorid soovitavad piirduda teadusprojektide mõju hindamisel nende tegevuste mõõtmisega, mis soodustavad teaduse mõju teket ühiskonnas ning vaadelda eraldi akadeemilist ja mitte-akadeemilist mõju. Selleks pakuti välja üheksa näitajat, mis jagunevad kahe indeksi vahel.

Autorid leiavad, et vaatamata valdkondlikele eripäradele saab rakendada ühtset mõjude hindamise metoodikat erinevatele teadusvaldkondadele. Tugevus ühes kategoorias võib kompenseerida väiksemat aktiivsust teises.

Teadusel on oluline mõju

Vaatlusalused teadusprojektid on andnud Eesti ühiskonnale märkimisväärset kasu. 300 projektist 285-l oli lisaks akadeemilisele ka ilmne mitteakadeemiline mõju. Seejuures avaldus mõju kõige kiiremini  tehnika-, põllumajandus- ja sotsiaalteadustes. Seega võib öelda, et Eesti Teadusfondi grandid kui tänaseks lõppenud rahastusinstrument on täitnud väga olulist rolli.

Analüüsist selgus ka, et kuigi Eesti teadlased peavad teadustulemuste ühiskonnas rakendamist oluliseks, ei tunnusta praegune akadeemiline süsteem seda tegevust piisavalt. Uuringus välja toodud teadusliku mõju näiteid ning teadlaste hinnanguid saab kasutada teaduse ühiskondliku mõju ja olulisuse selgitamisel. Eesti Teadusagentuur jätkab tööd teaduse ühiskondliku mõju hindamise ja tunnustamise süsteemi edasiarendamisega.

Uuringut „ETF tulemuslikkuse analüüs“ rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest. Lõppraport on kõigile kättesaadav Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Uuringu läbiviijad avavad saadud tulemusi pikemalt ERRi teadusuudiste portaalis Novaator.