Eesti peab oluliseks Euroopa teaduse raamprogrammi paremat sidustamist Eesti strateegliste arengusihtidega

Eile toimunud Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ uue perioodi esimesel siseriiklikul arutelul leidsid osalejad, et raamprogrammil saab olla senisest suurem mõju Eestile olulistes valdkondades, kuid selle üheks eelduseks on muuhulgas ka siseriikliku koostöö tõhustamine.

Arutelupäeva avanud Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand rõhutas Euroopa teadusraha parema kasutamise vajadust. “Eesti jaoks on oluline, et Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogramm muutuks oluliste valdkondade eesvedajaks, panustades neisse varasemalt rohkem vahendeid. Eestil on varasemast oluliselt paremad võimalused tänu eesistumisele kujundada Euroopa teaduse tulevikku,” sõnas Reimand. “Teadusvaldkondade prioritiseerimine ja vahendite täpsem suunamine aitab nendel valdkondadel saavutada arengueelist ja saada Euroopast rahalist võimendust. Eesti jaoks on selleks näiteks küberjulgeolek, personaalmeditsiin, biomajandus ja e-riigi võimalused,” lisas Reimand.

Eesti teadlased ja ettevõtjad on praegusest programmist Horisont 2020 taotlemisel olnud väga edukad võrreldes teiste riikidega, samas on murekohaks jäänud valdkonda laiemalt hõlmavate projektide elluviimine. Arutelul jõuti järeldusele, et Euroopa programmide vahendite veelgi edukamaks kasutamiseks on vaja arendada siseriikliku koostööd nii teadusasutuste, valitsusasutuste, erasektori kui ka kolmanda sektori vahel. Lisaks rõhutasid osalejad, et Horisont programmist peab saama Eesti teadus-, arendus- ja innovatsioonisüsteemi loomulik osa, mis toetab rahvusvahelise teadus- ja innovatsioonikoostöö ning eesliini teadmiste ja rakenduste siirde kaudu Eesti ühiskonna arengut.

Juuni alguses avalikustas Euroopa Komisjon teadusvaldkonna programmi Euroopa Horisont eelnõu, mille järgi suunatakse teadusesse aastatel 2021-2027 ligi 100 miljardit eurot. Seminaril tutvustas programmi Euroopa Horisont eelnõu Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.  Arutelu korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Teadusagentuur selleks, et koos olulisemate partnerite ja ekspertidega arutada Eesti seisukohti uue programmi läbirääkimisteks. Koos järgnevate aruteludega kujunevad suve lõpuks Eesti seisukohad, mis kinnitatakse Vabariigi Valitsuse poolt.

Eesti Teadusagentuur on raamprogrammi Horisont2020 kontaktpunktiks pakkudes valdkondlike konsultantide teenuste näol taotlejatele infot ja konsultatsioone, viies läbi koolitusi ning infopäevasid ning vahendades partnerotsinguid projektikonsortsiumite moodustamiseks ning andes rahalist toetust kvaliteetsete projektitaotluste ettevalmistamisel.

Rohkem infot EL TAI raamprogrammide kohta: Silver Lätt, välisteaduskoostöö osakonna juhataja, Silver.Latt@etag.ee
ELi toetus teadusuuringutele ja innovatsioonile aastatel 2021–2027. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_en.pdf

Programmi „Euroopa horisont“ veebileht