SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsib teadushuvihariduse eksperti

Eksperdi ülesanne on  Eesti teadushuvihariduse toetamine ajavahemikul märtsi-september 2017. a järgnevalt:

  1. Koostada teadushuviringide juhendajate koolitusprogramm (8h) ja koolituse läbiviimine Tartus.
  2. Huviringijuhendaja arenguprogrammi koostamine 6 EAP mahu ulatuses, mis lähtub LTT-valdkonnast ja ringipedagoogilisest mudelist. (3EAP on teoreetiline osa ja 3EAP praktika osa koos mentorsüsteemi kirjeldusega)
  3. Teadushuviringi läbiviimiseks Soome tugimaterjalide kaardistamine ja viie materjali soovitusega tõlkeks. Soovitused koos põhjendusega, mille maht on kuni kaks A4.
  4. Artikkel teadushariduse huviringi mudeli kirjeldusest ja metoodikast.

Koostatavad materjalide autoriõigused loovutab ekspert Eesti Teadusagentuurile.

Ekspert edastab eelnevalt kokkulepitud ajal materjalid ETAg-i TeaMe+ koordinaatorile ja osaleb koolituse ettevalmistamisel. Koolitus on ühepäevane ja toimub Tartus, täpne kuupäev selgub 30. aprilliks.

ETAg katab eelnevalt kokkulepitult koolituse toimumisega seotud kulud, eksperdi majutus ja sõidukulud ning vajadusel koolituse materjalikulu.

Eksperdiga sõlmib ETAg käsunduslepingu.

Kandideerimiseks palume saata:

  • CV, mis sisaldab infot eksperdi kogemustest valdkonnas;
  • Esialgne tegevusplaan eeldatava ajakava ja töömahu arvestuse tundides iga ülesande täitmiseks;
  • Hinnapakkumine, kus on tunnihind brutotasuna.

Tegevusi rahastatakse ERF-i programmi TeaMe+ toel.

Pakkumisi ootame hiljemalt 10. märts kell 10.00, 2017 e-posti aadressil: katrin.saart@etag.ee

Kontakt ja lisainfo
Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0378
E-post katrin.saart@etag.ee