Partnerluste ja ERA-NET ühiskonkurssidega seotud toetused

Lähem info partnerluste ja ERA-NET ühiskonkursside kohta ETAGis:

Margit Suuroja

Tel: 731 7360

margit.suuroja@etag.ee

 

Taotlusvoorud valdkondade kaupa

Tähtaeg

TERVIS

Koostöövõrgustiku M-ERA.NET rahvusvaheline ühiskonkurss. Rohkem infot: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Margit Suuroja, margit.suuroja@etag.ee

Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 16. mai 2023
Täistaotluste esitamise tähtaeg: 21. november 2023
EDCTP – European & Developing Countries Clinical Trials Partnership taotlusvoor
Rohkem infot: https://etag.ee/globaalse-tervise-partnerlus-edctp-avalikustas-2023-a-taotlusvooru-teemad/Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Argo Soon, argo.soon@etag.ee
Ühe-astmelise taotlusprotseduuriga teemasid hõlmav taotlusvoor on avatud: 10. mai 2023–29. juuni 2023.
Kahe-astmeline taotlusvoor on avatud: 27. juuni 2023–28. september 2023. 

KULTUUR, LOOVUS JA KAASAV ÜHISKOND

CHANSE koostöös HERA (The Humanities in the European Research Area) ja NORFACE (The New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) võrgustikega kuulutab välja kaks rahvusvahelist uurimisprojektide konkurssi järgmistel teemadel:

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Carmen Kivistik, carmen.kivistik@etag.ee

Taotlusvoor on avatud: 26. mai 2023–21. september 2023.

KESKKOND, LINNAD, RINGMAJANDUS, ENERGIA

Partnerluse „Kestlik sinimajandus“ (Sustainable Blue Economy) (https://bluepartnership.eu/) esimene taotlusvoor on teemal: „The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future“. Konkurss on kahe-astmeline: eeltaotlused 13.02-14.04.2023 ja täistaotlused juuli algus – 13.09.2023.

ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegelevad nad tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks uurimistöö strateegiliste plaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms kujundamise kaudu.

ERA-NET tüüpi võrgustikud on Euroopa Liidus tegutsenud alates ELi teadus- ja arendustegevuse 6. raamprogrammist. „Horisont 2020“ (2014-2020) on ERA-NET meetme täpsem nimetus „ERA-NET Cofund“. See osutab Euroopa Komisjoni (EK) kaasrahastusele, mis lisandub võrgustikus osalevate partnerite panusele, ning mida saab kasutada iga ERA-NET Cofundi esimese ühiskonkursi korraldamiseks (lisaks EK kaasrahastatud konkurssidele korraldavad võrgustikud tihti ka ilma kaasrahastuseta lisakonkursse).

Eesti Teadusagentuur on ERA-NET võrgustikes osalenud algusest – 2002. aastast – peale. Eesti taotlejate arvult läbi aastate populaarsemaid ERA-NET konkursse on korraldanud näiteks HERA, NORFACE, ERA.Net RUS Plus, TRANSCAN, BiodivERsA. Eesti teadlaste ja asutuste osalust ERA-NET konkurssidel edukaks osutunud projektides toetab ETAG kas (a) riigieelarve vahenditest (EK kaasrahastatavate konkursside puhul ja nende lisakonkursside puhul, mida ei toeta programm Mobilitas Pluss) või (b) kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid programmi Mobilitas Pluss kaudu (EK kaasrahastuseta konkursside puhul vahemikus 2017-2022). ERA-NET konkursid, milles ETAG rahastajana osaleb, on kirjas Euroopa Liidu partnerluste osaluskavas:
ELi partnerluste ülevaade koos eelarvetega valdkondade lõikes (2021-2025) osaluskava 2023
Ülevaade ELi teaduskoostöö partnerluste ning Eesti osalemise kohta_osaluskava 2023

Teadlase jaoks eeldab ERA-NET konkursil osalemine rahvusvahelise konsortsiumi moodustamist taotluse esitamiseks. Kuni kolmeaastasesse ühisprojekti peavad tavaliselt kuuluma vähemalt kolme riigi teadlasrühmad nendest riikidest, kes vastava konkursi korraldamises osalevad. ERA-NET konkursside eripära on, et tavaliselt rahastab iga riigi agentuur (osa konkursside puhul Euroopa Komisjoni kaasrahastuse toel) oma riigis töötavaid taotlejaid, samas kui konkursi korralduse ja taotluste hindamise eest vastutab konsortsium keskselt (igal ühiskonkursil on oma ühine sekretariaat, mille moodustavad üks või mitu võrgustikus osalevat asutust). Rahastuse pälvinud projektide aruandlus toimub samuti eri tasandeil – eelarvearuandlus eraldi iga töörühma ja tema rahastava asutuse vahel, projekti kui terviku sisuline aruandlus ERA-NET konsortsiumi tasandil. Kuna iga riigi ja rahastava asutuse nõuded nii taotlejatele kui abikõlblikule eelarvele võivad erineda, peavad taotlejad hoolega järgima igaüks oma rahastava asutuse tingimusi.

1. Riigi osalusega „Euroopa horisondi“ ühisrahastatavad partnerlused

Biodiversa+ (European Partnership Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth) – biomitmekesisuse päästmine elu tagamiseks Maal. Partnerlus panustab Euroopa Liidu elurikkuse strateegiasse aastani 2030, aidates kaasa, et aastaks 2030 oleks elurikkuse seisund Euroopas paranemas. Luuakse üleeuroopaline strateegiline teadusuuringute töökava elurikkuse alaste uuringute läbiviimiseks. Parandatakse infovahetust riiklike ja Euroopa T&A programmide vahel ja kombineeritakse nende ressursse. Partnerluse tulemusena peaks elurikkuse seiramine Euroopas olema koordineeritud läbi vaatlusjaamade võrgustiku ning kasutajatele jagatakse elurikkuse ja ökosüsteemide teenuste infot elurikkuse teadmiste keskuse kaudu (EU Knowledge Centre for Biodiversity). Saadud teadmisi võetakse arvesse erinevates sektorites loodusvarade hindamisel, looduspõhiste lahenduste rakendamisel ja regulatsioonide loomisel. Konsultandid ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee), Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee), Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee).

Sustainable Blue Bioeconomy (European Partnership for a Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy, SBEP) – kestlik sinimajandus. Partnerlus panustab Euroopa rohelise kokkuleppe (Green Deal) eesmärkide täitmisse. Sinimajanduse partnerluse eesmärk on tagada, et meil oleks terve, jätkusuutlik ja produktiivne ookeani keskkond.  Peamisteks tegevusteks on kavandatud sotsiaalmajanduslike sektorite ja teaduse vahelise koostöö parandamine; teadmiste kogumine sinimajanduse roheliseks arenguks; prioriteetide ja investeeringute omavahel vastavusse viimine kogu Euroopas; ning digi- ja teadmistepõhisele kliimaneutraalsele ja säästvale sinimajandusele üleminekule kaasa aitamine. Konsultandid ETAGis: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

Water4All (Water Security for the Planet) – vee turvalisuse tagamine. Partnerluse eesmärk on tagada pikas perspektiivis veega varustatus kõigile - põllumajandusele, tööstusele, loodusele ja inimestele. Partnerlus tegeleb magevee probleemidega: vesi ringmajanduse jaoks; vesi ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse jaoks; säästev veemajandus; veekvaliteet ja inimese tervis; veetaristud; veediplomaatia; poliitika kujundamine eelnimetatud valdkondades. Partnerluses käsitletakse erinevaid mageveekogusid: siseveekogud;  ülemineku- ja rannikuveed ning maa-alune vesi. Water4All kasutab süsteemset lähenemisviisi ning käsitleb kõike alates lähtest kuni mereni ja arvestab seetõttu igasuguseid mageveevoolude läbitud territooriume: nii linnapiirkondi kui ka maapiirkondi. Konsultandid ETAGis: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee); Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

2. Ühisrahastatavad „Horisont 2020“ ERA-NETid

ERA-MIN 3 (Raw Materials) – maavarad säästva arengu ja ringmajanduse jaoks. ERA-MIN3 on maavarade teemaline võrgustik, mis algas 2020 aasta lõpus ning millega ka ETAG on liitunud. Eesmärgid on:

** toetada ja edendada teadus- ja innovatsioonialast koostööd Euroopas, aidates kaasa nii tooraineid käsitleva algatuse kui ka EIP RM (European Innovation Partnership for Raw Materials) strateegiate eesmärkidele ja elluviimisele;
** vähendada teadus- ja arendustegevuse rahastamise killustatust mittekütuste ja toiduks mittekasutatavate toorainete valdkonnas kogu Euroopas ja kogu maailmas;
** pakkuda üleeuroopalist tugivõrgustikku ja rahalisi vahendeid sünergia, koordineerimise ja koostöö edendamiseks;
** parandada tooraineid käsitleva valdkonna teadus- ja innovatsioonitegevustesse tehtavate inim- ja finantsinvesteeringute tõhusust ja mõju;
** parandada mittekütuste ja toiduks mittekasutatavate toorainete konkurentsivõimet ning keskkonna-, tervise- ja ohutust. 

Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

SusCrop (Sustainable Crop Production) – kestlik taimekasvatus. Eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine kestliku taimekasvatuse uurimisel. Konsultant ETAGis: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee).

BiodivScen (Scenarios of Biodiversity and Ecosystems) (BiodivERsA ja Belmont Forum ühiskonkurss) – looduse liigirikkuse säilitamise stsenaariumid. Eesmärk on edendada ja toetada koordineeritud rahvusvahelisi bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste stsenaariume käsitlevaid uuringuid. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

BiodivClim (Biodiversity and Climate Change)– bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutused. Eesmärk on edendada koordineeritud rahvusvahelisi bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutuste uuringuid kõigis keskkondades, sh. põllumajanduslikud alad. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

AquaticPollutants (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water Resources) – veeressurssides sisalduvate saasteainete ja patogeenide tekitatud ohud inimeste tervisele ja keskkonnale. Eesmärk on edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni, et toetada ülemaailmse, ELi ja riikliku magevee-, mere- ja tervishoiupoliitika rakendamist. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

WaterWorks (Sustainable Management of Water Resources) – kestlikud veesüsteemid. Eesmärk on edendada teadus- ja innovatsiooniuuringuid, mis toetaks ELi veepoliitika elluviimist teemavaldkonnas „Veetsükli lõhe kaotamine – veeressursside säästev majandamine” (Water JPI SRIA 5. teema). Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

BiodivRestore (Conservation and Restoration of Degraded Ecosystems) – degradeerunud ökosüsteemide säilitamine ja taastamine. Eesmärk on edendada ja ellu viia ühisprogramme, et tugevdada riikidevahelisi teadusuuringuid degradeerunud ökosüsteemide ja nende bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja taastamiseks, sealhulgas keskendudes veesüsteemidele. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

1. Riigi osalusega „Euroopa horisondi“ ühisrahastatavad partnerlused

CET (Clean Energy Transition) – üleminek puhtale energiale. Partnerluse eesmärk on aidata kaasa ja kiirendada puhtale energiale üleminekut erinevates eluvaldkondades, et muuta Euroopa kliimaneutraalseks aastaks 2050. Partnerlus hõlmab nii energiasüsteeme kui seotud tehnoloogiaid. Partnerluse fookuses on TAI tegevused, mis aitavad kohandada süsteemid ümber piirkondlikele vajadustele vastavaks; aitavad kaasa taastuvate energiaallikate kättesaadavusele; tõenduspõhise energia- ja kliimapoliitika kujundamisele; hoonestatud keskkonna, transpordi, tööstuse ja muude sektorite üleminekule puhtale, madala süsinikuheitega energiale. Eesmärgiks on  puhtale energiale üleminekut toetav  innovatsioonikeskkond ja panustamine ressursitõhusa energiasüsteemi loomisesse nii ökoloogilises kui ka majanduslikus mõttes; heitevaba energiasüsteemi rajamine transpordi, hoonete, tööstuse ja põllumajanduse süsinikuheite vähendamiseks Euroopas; tarbijate ja tootvate tarbijate aktiivsem osalemine nõudluspõhises süsteemis ning selle integreerimine energiasüsteemi; energiasüsteem, mis vastab kõikide ühiskonna osapoolte vajadustele nii linnas kui maal. Konsultandid ETAGis: Maria Habicht (maria.habicht@etag.ee), Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

DUT (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future) - linnade ümberkujundamine jätkusuutlikuks. Partnerlus aitab ellu viia Euroopa rohelise kokkuleppe ja ELi linnade tegevuskava eesmärke, aidates muuta Euroopa linnad jätkusuutlikuks ja kliimaneutraalseks. Partnerluses on kolm peamist teemat: positiivse energia piirkonnad, juurdepääsetav ja ühendatud linna liikumiskeskkond, rohelisemad linnad ja ringmajandus. Partnerluse mõjul peaks suurenema T&A panustamine ja erinevatel tasanditel koostöö linnade jätkusuutliku arengu tagamiseks. Linnade valitsemine peaks muutuma innovaatiliseks ja kaasavaks, ning linnad peaksid muutuma jätkusuutlikuks ja vähenenud ökoloogilise jalajäljega atraktiivseks elukeskkonnaks. Samuti aitab partnerlus suurendada linnade innovatsiooni võimekust ja pakub teadmisi, oskusi ja tööriistu, mis toetavad üleminekut  jätkusuutlikkusele ja kliimaneutraalsusele. Konsultandid ETAGis: Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee), Maria Habicht (maria.habicht@etag.ee), Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

2. Ühisrahastatavad „Horisont 2020“ ERA-NETid

ENUTC (Urban Transformation Capacities) – linnade ümberkujundamine. Eesmärk on luua teadus- ja innovatsiooniprojekte, mis võimaldavad ja toetavad linnade ümberkujundamise suutlikkuse suurendamist (jätkusuutlikkus, vastupidavus ja elamiskõlblikkuse parandamine) Konsultant ETAGis: Priit Kilgas (priit.kilgas@etag.ee), Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee).

1. Riigi osalusega „Euroopa horisondi“ institutsionaliseeritud partnerlused

KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking) – võtmetähtsusega digitehnoloogiate ühisettevõte. Eesmärk on toetada digitaalset üleminekut kõikides majandussektorites ja ühiskonnas laiemalt, fookusega elektroonikakomponentide arendamisel. Teemad: tarkvara, riistvara, mikro ja nanoelektroonika, tööstus (digitaliseerimine), turvalisus, energeetika, mobiilsus, digiühiskond, süsteemide süsteemid, manustatud süsteemid, komponendid ja moodulid, protsessi tehnoloogiad, materjalid, valmistamine, AI, ühendatavus, arhitektuur ja disain, kvaliteet, korratavus, usaldusväärsus, küberturvalisus. Konsultandid ETAGis: Rebekka Vedina (rebekka.vedina@etag.ee), Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking) - Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte. Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (nn superarvuti) võrgustiku loomine ning teadus- ja arendustegevus. Kõrgjõudlusega andmetöötlust kasutatakse äärmiselt mahukate, keeruliste ja kiirete arvutuste jaoks, mida ei saa sooritada tavaarvutitega. Vastavad meetodid hõlmavad modelleerimist ja simulatsiooni, keerukat andmeanalüüsi ning visualiseerimist, mida kasutatakse paljudes teaduslikes, masinaehituslikes, tööstuslikes, ärilistes ja avaliku sektori rakendustes. Näiteks personaal- ja täppismeditsiinis, looduskatastroofide prognoosis/ennetuses, tööstuses ja ettevõtluses ning riigi julgeolekus ja kaitses. Konsultandid ETAGis: Rebekka Vedina (rebekka.vedina@etag.ee), Priit Tamm (priit.tamm@etag.ee), Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

2. Ühisrahastatavad „Horisont 2020“ ERA-NETid

ICT-AGRI (ICT and Robotics for Sustainable Agriculture) – IKT ja robootika kestliku põllumajanduse toetajana. Üldeesmärk on tugevdada Euroopa teadusuuringuid täppispõllumajanduse valdkonnas ning töötada välja ühine Euroopa teadusuuringute kava, mis käsitleb IKT-d ja robootikat põllumajanduses. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee). 

QuantERA (Quantum Technologies) – kvanttehnoloogiad. QuantERA on kvanttehnoloogia alane võrgustik, mille eesmärk on pikas perspektiivis jõuda transformatiivsete rakenduste ja toodeteni. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee). 

M-ERA.Net (ERA-NET for Research and Innovation on Materials and Battery Technologies, supporting the European Green Deal) – materjaliteadused. M-ERA.Net on Euroopa materjaliteadust ja -tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustik. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) – tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatused (Future and Emerging Technologies – FET Flagships). Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term  ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges) – IKT-ga seotud teaduslikud väljakutsed. CHIST-ERA edendab läbimurdevõimelisi multidistsiplinaarseid ja rahvusvahelisi IKT-teaduse ja -tehnoloogia uuringuid. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

1. Riigi osalusega „Euroopa horisondi“ ühisrahastatavad partnerlused

THCS (European Partnership on Transforming Health and Care Systems) - tervishoiusüsteemide edendamise partnerlus. Partnerluse eesmärk on üleeuroopalise koostöö abil muuta tervishoiusüsteemid tõhusaks ja tõenduspõhiseks; innovatsiooni viimine praktikasse ning elanikkonna ja patsientide kaasamine tervise alasesse tegevusse. Konsultandid ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee), Argo Soon (argo.soon@etag.ee).

2. Ühisrahastatavad „Horisont 2020“ ERA-NETid

TRANSCAN (Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research) – vähktõbe puudutav siirdemeditsiin. Algas 2021 ja kestab 2026. aastani. Eesmärk on edendada vähktõbe puudutavat siirdemeditsiinilist teadustööd ja koostööd. Konsultant ETAGis: Argo Soon (argo.soon@etag.ee).

ERA PerMed (Personalised medicine) – personaalmeditsiin. Eesmärk on edendada personaalmeditsiini valdkonna innovaatilisi koostööprojekte ja tipptasemel teadust ning tõhustada Euroopa riikide koostööd ELi mittekuuluvate riikidega. Partnerlus koordineerib personaalmeditsiini teadusuuringuid Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade vahel. Eesmärkideks on teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste kiirem kasutuselevõtt kliinilises praktikas, Euroopa kindlustatud tipptaseme positsioon tervishoiuteenuste osutamisel, üleminek personaliseeritud andmete paremale kasutamisele tervise, haiguste ja nende eelsoodumuse haldamisel, jätkusuutlike tervishoiusüsteemide tagamine. Konsultant ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee).

JPIAMR-ACTION (Antimicrobal Transmissions Interventions) – antimikroobse resistentsuse arengu ja leviku vähendamine. Eesmärk on toetada uurimisprojekte ja võrgustikke, mis võimaldavad teadlastel teha riigi- ja teaduspiirideüleselt koostööd uute ravimeetodite ja lahenduste leidmisel antimikroobse resistentsuse vastu võitlemiseks. Konsultant ETAGis: Argo Soon (argo.soon@etag.ee).

ERA-Net ERA-NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research) – aju- ja närvisüsteemihaigused, sh psühhiaatrilised tervisehäired. Temaatika ei hõlma neurodegeneratiivseid haigusi, sest neid käsitleb omaette partnerlus - JPND. Konsultant ETAGis: Argo Soon (argo.soon@etag.ee).

Ühisrahastatavad „Horisont 2020“ ERA-NETid

HERA (Humanities in the European Research Area) – humanitaarteadused Euroopa Teadusruumis. Võrgustik/partnerlus, kuhu kuulub 26 rahastusasutust üle Euroopa. Eesmärk on kindlustada humanitaarteadused Euroopa Teadusruumis ja Euroopa Komisjoni raamprogrammides. Võrgustik tegeleb humanitaarteadlaste rahastusvõimaluste juhtimisega ja arendamisega Euroopas. Konsultant ETAGis: Katrin Kello (katrin.kello@etag.ee). 

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) – sotsiaal- ja käitumisteadused. Konsultant ETAGis: Katrin Kello (katrin.kello@etag.ee).

GENDER-NET Plus – sooline võrdõiguslikkus. Konsultant ETAGis: Katrin Kello (katrin.kello@etag.ee).

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) – kultuur ja ühiskond digiajastul, HERA ja NORFACE’i koostööprojekt. CHANSE on humanitaar- ja sotsiaalteaduste koostööprogramm, mis toob kokku 27 teadust rahastavat organisatsiooni 24 riigist. Programm sai 10 miljoni euro suuruse kaasrahastuse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020. CHANSE esimese taotlusvooru eesmärk oli läbi viia riikidevaheline koostööprojektide konkurss, mis keskendus teemale Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Konkursi eesmärk oli aidata mõista, kuidas digiuuendused põhjustavad sotsiaalseid ja kultuurilisi muutusi ning kuidas seda mõjutab ühiskond ja kultuur. Teine taotlusvoor teemadel “Crisis” ja “Well-being” plaanitakse avada 2023 aasta kevadel. Teise taotlusvooru rahastus ei põhine enam common pot skeemil. Konsultant ETAGis: Carmen Kivistik (carmen.kivistik@etag.ee).

NordForsk on Põhjamaade Ministrite Nõukogu alla kuuluv organisatsioon, mis rahastab ja toetab Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome ning autonoomsete piirkondade Fääri saarte, Gröönimaa ja Ahvenamaa) koostööd teaduse ja teadustaristu valdkonnas. 

Alates 2019 on Eesti liitunud nelja NordForski ühisprogrammiga, mis on olnud suunatud avaliku sektori digitaliseerimisele, COVID-19 seotud terviseinfole, jätkusuutlikule vesiviljelusele ning jätkusuutlikule põllumajandusele ja kliimamuutustele. Viimast, jätkusuutliku põllumajanduse ja kliimamuutuste programmi rahastab lisaks ETAGile ka Maaeluministeerium. Kõigis nimetatud programmides osaleb kokku vähemalt kolm teadust rahastavat organisatsiooni vähemalt kolmest eri riigist, kuid Eesti teadlasi rahastab virtual common pot skeemi alusel üksnes ETAG ja/või MeM. Konsultandid ETAGis: Katrin Piller (katrin.piller@etag.ee), Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee). 

ERA.Net Rus Plus – Venemaa ja Euroopa teadlaste koostöö. Konsultandid ETAGis: Margit Suuroja (margit.suuroja@etag.ee), Maarja Adojaan (maarja.adojaan@etag.ee

ETAGi välisteaduskoostöö osakond on korraldanud kolm "Euroopa horisondi" partnerluste teemalisi veebiseminare, kus anti ülevaade partnerluste hetkeolukorrast.

  1. Veebiseminar 7.12.2022 - KOKKUVÕTE
  2. Veebiseminar 15.06.2022 - KOKKUVÕTE
  3. Veebiseminar 24.11.2021 - KOKKUVÕTE

Ülevaatest Eesti osalejate tulemustest Eesti Teadusagentuuri rahastatud ERA-NET taotlusvoorudes 2021. aastal saab lugeda, millistes ERA-NET võrgustikes ETAG rahastajana 2021. aastal osales, kuidas Eesti taotlejatel ERA-NET võrgustike konkurssidel läks ning millised asutused olid taotlusvoorudes edukad. Ülevaate koostas ETAGi Välisteaduskoostöö osakond, vtko@etag.ee

(1)           (2)

(1) Euroopa Komisjon, Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, Euroopa partnerluste tulemuslikkus: iga kahe aasta tagant esitatav seirearuanne (2022) programmi „Euroopa horisont“ partnerluste kohta, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/50
(2) European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Performance of European Partnerships : Biennial Monitoring Report (BMR) 2022 on partnerships in Horizon Europe, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/144363

ENUTC – 2021. aastal said positiivse rahastusotsuse kaks Eesti osalusega projekti:

  • CARIN-PT - Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (koordinaator Tallinna Ülikool);
  • OPUSH - Open Urban Sustainability Hubs  (partner Tallinna Tehnikaülikool).

Loe projektide kohta lähemalt siit ja siit.