2. klaster – kultuur, loovus ja kaasav ühiskond

Lähem info „Euroopa horisondi” 2. klastri ehk teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes või nõuanded taotluse koostamisel:

Katrin Kello
Tel: 731 7361
katrin.kello@etag.ee

 

SISUKORD

Viimati muudetud 01.09.2023

Teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” tutvustus

„Euroopa horisondi” II samba kaudu rahastab Euroopa Komisjon koostööprojekte kitsalt etteantud konkursiteemade (call topics) põhjal. Sellised teemad eeldavad enamasti suurte, tihtipeale enam kui 10 partneriga konsortsiumite osalemist. Kui teemakirjelduses ei ole projekti pikkust mainitud, on projektid enamasti kolme, vahel nelja aasta pikkused.

II samba teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi riigi, ühiskonna, majanduse, kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Teemavaldkonna taotlus on aidata kaasa kõikidele Euroopa Komisjoni poliitilistele prioriteetidele: uus hoog Euroopa demokraatiale, inimeste hüvanguks toimiv majandus, Euroopa roheline kokkulepe, digiajastule vastav Euroopa, euroopaliku eluviisi edendamine, Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine. Laiemalt käsitletakse küsimusi, mis on olulised rohe- ja digipöörde ning COVID-19-järgse taastumise kontekstis.

2021.–2024. aastal on teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” konkursiteemad jagatud kolme teemaplokki (destinations): demokraatia ja valitsemine, Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus, ühiskonna ja majanduse transformatsioonid.

Teemavaldkonna eelkäija eelmises raamprogrammis „Horisont 2020” oli teemavaldkond „Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond”. Vt ülevaadet Eesti osalusest raamprogrammis Horisont 2020.

 

2024. aasta põhitaotlusvoor

2024. a põhitaotlusvooru konkursiteemad avanevad 4. oktoobril 2023 ja sulguvad 7. veebruaril 2024.

Taotlusvooru tutvustav eestikeelne veebinar toimus 12. mail 2023 vt slaide ja salvestust.

Euroopa komisjoni ametlik veebipõhine infopäev toimub 18. oktoobril 2023!

Mõlema aasta konkursiteemad leiab ELi rahastusvõimaluste portaalis Funding & Tenders:

kas kõik teemavaldkonna teemad koos (v.a ECCCH teemad, vt allpool) või teemaplokkide kaupa:

demokraatia ja valitsemine

Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus

ühiskonna ja majanduse transformatsioonid

2023. ja 2024. aasta konkursiteemad töötati välja 2022. aasta jooksul Euroopa Komisjoni, ekspertide ja liikmesriikide koostöös. Konkursiteemade üldine temaatika sarnaneb kahe eelmise aasta omale ning aluseks on sama lähtedokument: „Euroopa horisondi” strateegiline plaan aastateks 2021–2024.

2023. ja 2024. aasta tööprogramm (sisaldab vastavate aastate konkursiteemasid omavahelises seoses ning teemaploki eesmärkide kontekstis) avaldati 6. detsembril 2022. Tööprogrammist saab parima koondülevaate konkursiteemade seostest ja teemaplokkide taotlustest. Erandiks on ECCCH 2024. a teemad (vt allpool), mis lisatakse tööprogrammi 2023. a jooksul.

 

Euroopa kultuuripärandi koostööpilve taotlusvoorud

Lisaks põhitaotlusvoorudele on nii 2023. kui ka 2024. (ja 2025.) aastal plaanis Euroopa kultuuripärandi (muuseumide jt mäluasutuste) koostööpilve (ECCCH) loomisega seotud konkursid. Loodava koostööpilve eesmärk on toetada erineva fookuse ja suurusega mäluasutuste koostööd veebipõhise taristu, tööriistade ja teenuste abil.

2023. aasta kaks ECCCH konkursiteemat sulguvad 21. septembril 2023. 2024. aasta ECCCH konkursiteemad lisatakse tööprogrammi ning Funding & Tenders portaali 2023. a jooksul. 2025. aasta tööprogramm avaldatakse 2024. aastal.

28. märtsil toimus kahe 2023. aasta konkursiteema info- ja partnerlusüritus. Partneriotsingu lehel registreerumine ja võimalike partneritega kohtumised on võimalikud kuni taotlusvooru sulgumiseni. Konkursiteemasid tutvustanud ettekanded ja arutelu on järelvaadatavad.

Lisaks tööprogrammis ja eespool sisalduvatele selgitustele annavad Euroopa Komisjoni plaanidest seoses Euroopa kultuuripärandi pilvega praegu parima ülevaate ECCCH eksperdirühma raport märtsist 2022 ning ECCCH-teemalise avaliku küsitluse tulemused detsembrist 2022. Vt ka Euroopa Komisjoni pressiteadet 21.06.2022.

Euroopa Komisjon pakub lisaks võimalust registreeruda koostööpilve kogukonna (ECCCH community) liikmeks, mis võimaldab olla selleteemalise infoga paremini kursis. Kogukonna loomisele pandi alus 2023 kultuuri- ja pärandivaldkonna praktikute virtuaalkonverentsil A Cloud for all – the European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, mille salvestused on samuti saadaval.

Vt ka ECCCH tutvustusi 2023. aasta konkursiteemade ametlikul infopäeval 17.01.2023:

eelsalvestatud video

reaalajas toimunud ülekanne koos küsimuste-vastuste sessiooniga

Tulevate ECCCH konkursiteemadega haakuv temaatika tuli samuti kõneks mitmes ELi teaduse ja innovatsiooni päevade sessioonis 28.-29.09.2022. Sessioonide salvestusi saab järele vaadata ürituse kavalehe kaudu. Lisaks ECCCH teemadele arutati ka nt kultuuri ja loovuse tähtsust Euroopa jaoks, kunsti mõju inimeste heaolule ja tervisele, uue Euroopa Bauhausi algatuse hetkeseisu.

Kontakt ja täpsema info: katrin.kello@etag.ee

 

Nõu- ja abivõimalused

Esmast nõu, soovitusi ning tagasisidet konkursiteema valikul ja taotluse kavandamisel annab kõigile soovijatele valdkondlik konsultant.

Juhiseid ja soovitusi leiab ka järgmistest materjalidest:
„Euroopa horisondi” taotlusvormid (Templates and forms > Application forms)
„Euroopa horisondi” programmijuhend (Programme Guide) (viimase versiooni leiab alusdokumentide jaotisest „Guidance”)
portaali Funding & Tenders elektrooniline käsiraamat (puudutab kõiki ELi rahastusprogramme F&T portaalis, nii et osa soovitusi on mõeldud üldise juhtnöörina enamikule projektitüüpidele)

Vajalikud ning abistavad materjalid leiab ka iga konkursiteema juures.

Vt ka slaide konkursiteema lugemisest ja vajalike materjalide leidmisest.

Suulisi näpunäiteid ja kogemusi jagati ETAGi eestikeelsetel infopäevadel 29.11.2021, 19.12.2022 ja 12.05.2023. Novembris 2021 toimunud veebinaril jagasid oma kogemusi Horisont 2021 projektide juhttaotlejad (koordinaatorid) Tallinna ja Tartu ülikoolist. Detsembris 2022 toimunud veebinaril jagas kultuuriturismiteemalise projekti IMPACTOUR kogemust Tarmo Kalvet Balti Uuringute Instituudist. Mais 2023 toimunud veebinaril jagas muuseumide ärimudelite ning muuseumide ja ettevõtete koostööle keskenduva projekti RECHARGE kogemust Sander Jürisson Eesti Meremuuseumist ning Eveli Kuuse TÜ VKA-st tutvustas EIT Culture & Creativity võimalusi.

Hulk abistavate veebinaride linke on koondatud ka Euroopa Komisjoni vastavale lehele.

NB! Kasulikud on ka selliste infoürituste materjalid, mis puudutavad juba sulgunud taotlusvoore, sest sissejuhatavad ülevaated ja praktilised näpunäited kehtivad edasi.

Praeguste ja varem rahastatud projektide näiteid saab vaadata andmebaasist CORDIS või Horizon Dashboardilt. Horisondi projektide tulemustega saab tutvuda ka mitmete platvormide kaudu, mille Euroopa Komisjon on loonud projektitulemuste levitamise hõlbustamiseks. Käesoleva teemavaldkonna jaoks huvipakkuvamad on Horisondi tulemuste platvorm ning teadusajakirja rolli täitev Open Research Europe (ORE) (vt ORE tutvustusi Youtube’i playlistis ning kirjalikku tutvustust 2022 märtsi alguse seisuga).

Üldiseks sissejuhatuseks võib lugeda proosateksti „Euroopa horisondi” projektidest 2. teemavaldkonna vaatenurgast. Printerisõbralik ülevaade puudutab lühidalt järgmisi teemasid: 2. samba projekti olemus (etteantud teemast ja tööprogrammist lähtuv koostööprojekt), projekti partnerid ja teised osalejad, projekti kestus ja eelarve, taotluste hindamine ja järjestamine, Eesti osalejad senistes taotlusvoorudes, varasemate projektide otsimine, avatud teadus ja projekti mõju maksimeerimine (kommunikatsioon ning tulemuste levitamine ja kasutamine), muud tähtsamad aspektid projektitaotluses, projekti taotlusvorm. Juurde võib lugeda kogenud juhttaotlejate ja hindajate soovitusi algajamale taotlejale. Vt ka REA (European Research Executive Agency – korraldab nt taotluste hindamist) väga kasulikku check-list‘i taotluse kirjutajatele.

Materjalides orienteeruda aitab valdkondlik konsultant katrin.kello@etag.ee.

 

Sündmused ja kasulikud viited

NB! Kasulikud on ka selliste infoürituste materjalid, mis puudutavad juba sulgunud taotlusvoore, sest sissejuhatavad ülevaated ja praktilised näpunäited kehtivad edasi.

Veel kasulikke viiteid:

Jälgi ka ETAGi infokanaleid:

  • FB Välisteaduskoostöö grupp – jooksvad uudised nt infopäevade ja taotlemisvõimaluste kohta, partneriotsingukuulutused jpm huvitavat.
  • Tähtsamat välisteaduskoostööd ja muid ETAGi tegevusi puudutavat infot jagab ETAGi uudistelist (meililist).

 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused ning kunstid (SSH) muudes raamprogrammi osades

Sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning kunstide (SSH või SSHA) osalemist on vaja horisondi kõigi teemavaldkondade projektides.

Net4Society võrgustik on avaldanud 2023. a alguse seisuga ülevaate sellistest konkursiteemadest eri valdkondades (2023–2024), kus sotsiaal- ja humanitaarteadlaste ning kunstide (SSH) osalus on eriti selgelt oodatud: Opportunities for researchers from SSH in Horizon Europe.

Funding & Tenders portaalis saab “Euroopa horisondi” konkursiteemasid filtreerida ka teiste rõhuasetuste kaupa: kui otsinguvaates on programmiks valitud “Euroopa horisont”, ilmub nähtavale “Quick search on specific priorities”, mille alt saab valida näiteks järgmisi filtreid: Digital Agenda, Socio-economic science and humanities, Artificial Intelligence, Societal Engagement, Social Innovation, Foresight, New European Bauhaus, Africa – ja palju muud.

 Vt ka missioonide ja teiste teemavaldkondade infopäevade materjale ETAGi kodulehel ning kõigi “Euroopa horisondi” valdkondade infopäevade ja partnerlusürituste materjale Euroopa Komisjoni veebilehel.

 

Huvipakkuvat muudes programmides

Vt ka teisi Euroopa Liidu programme Funding & Tenders portaali avalehel ning partnerluste ühiskonkursse.

26. mail avanesid HERA ja NORFACE’i võrgustike paralleelsed ühiskonkursid “Kriis” ja “Heaolu”. Kahevoorulise konkursi esimene voor sulgub 21. septembril. Vt lähemalt neid konkursse korraldava projekti CHANSE kodulehel:

“Crisis” – humanitaarteadusliku fookusega HERA taotlusvoor

“Wellbeing” – sotsiaalteadusliku fookusega NORFACE’i taotlusvoor

NB! Kummagi konkursi reeglid ning osalevate riikide nimekiri on veidi erinevad. Vt taustaks ka ERA-NET-konkursside nõuete ja üldise korralduse kohta ETAGi kodulehel.

 

Partneriotsingu võimalused

Partnerite leidmiseks soovitame kasutada järgmisi meetodeid:

1. Olemasolevad võrgustikud, lumepallimeetod

2. Valdkondlikud partneriotsingu üritused ja portaalid

Valdkondlik partneriotsingukeskkond on praeguse seisuga avatud kuni 31.12.23. Kord loodud profiili saab kohandada ja kasutada ka edaspidi. 2024. aasta konkursiteemade partnerlusüritus toimub 19. oktoobril 2023 samal platvormil veebipõhiselt. Potentsiaalsed juhttaotlejad saavad sel päeval esineda lühiettekannetega (flash presentations). Nende saatmise tähtaeg on 11.10. Vt juhiseid siin.

Vt ka teiste teemavaldkondade partneriotsingukeskkondi, mille leiab valdkondlike infoürituste lehekülgede kaudu.

3. Partneriotsingu jaotis portaalis Funding & Tenders

Alates 2022 on ELi rahastusvõimaluste portaalis (Funding & Tenders) loodud senise asutusepõhise partneriotsingusüsteemi kõrvale võimalus üksikisiku tasandi partneriotsinguteks. Vt juhiseid individuaalse profiili loomise kohta ning asutuse või isiku profiili seostamise kohta konkursiteemaga.