“Euroopa horisondi” rahastusvõimalused ja avatud taotlusvoorud

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmed ja taotlusvoorud
“Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustav infopäev 1.03.2022 – ettekanded ja videod

Euroopa horisondi” avatud ja avanemisel taotlusvoorude projektikonkursside kõik teemad leiab Euroopa Liidu rahastusvõimaluste portaalist Funding & Tenders Portal. Läbi selle osalusportaali käib ka projektikonkurssidel osalemine ja üleval rippmenüüst leiab rahastuse taotlemise juhendi. Väljal “Submission status” saab valida, kas soovite tutvuda avatud, avanevate või juba sulgenud projektikonkursside teemadega. “Type your Keywords” väljale saab sisestada huvipakkuv otsingusõna. “Programme Part” osas saab valida “Euroopa horisondi” kolme samba meetmete ja valdkondade ning osaluse laiendamise ja Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmete vahel. Lisaks on võimalik väljal “Mission” otsida EL missioonide taotlusvoorude projektikonkursse ning väljadel “Destinations” ja “Priorities” valida spetsiifilisemaid teemaplokke ja prioriteete.

Olenevalt taotlusvoorust saavad “Euroopa horisondi” taotlusvoorudes ja projektikonkurssidel osaleda teadusasutustest teadlased, teadusasutused, ettevõtted, riigiasutused, KOV-d, kodanikuühendused ja erialaliidud. Lähemat infot “Euroopa horisondi” meetmete, rahastusskeemide, taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitusi tehnilistes küsimustes või nõuandeid taotluse koostamisel saab oma valdkonna või rahastusmeetme konsultandilt „Euroopa horisondi“ kontaktid ETAGis.

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmed ja taotlusvoorud

ERC grantide avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Kontakt ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Tipptasemel teadlaste mobiilsuse ja rahvusvahelise koostöö toetamine.

Teemavaldkonnad (klastrid):

1. Tervis
Klaster 1 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Argo Soon argo.soon@etag.ee

2. Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
Klaster 2 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

3. Ühiskonna tsiviiljulgeolek
Klaster 3 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Lauri Teppo lauri.teppo@etag.ee

4. Digivaldkond, tööstus ja kosmos
Klaster 4 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Rebekka Vedina rebekka.vedina@etag.ee

5. Kliima, energia ja transport
Klaster 5 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontaktid ETAGis: Priit Kilgas (kliima) priit.kilgas@etag.ee ja Maria Habicht (energia, transport) maria.habicht@etag.ee

6. Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond
Klaster 6 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontaktid ETAGis: Katrin Saar (toit, biomajandus, põllumajandus) katrin.saar@etag.ee ja Priit Kilgas (loodusvarad, keskkond) priit.kilgas@etag.ee

Kirjeldus ja eesmärk: Teine sammas koosneb 6-st teemavaldkonnast (klastrist). Eesmärk on toetada nn suurtele väljakutsetele lahenduste otsimist, sh teaduse ja ettevõtluse tihedamas koostöös. Ühelt poolt kavandatakse temaatilisi taotlusvoorusid (võrdlemisi kitsalt etteantud teemadega projektikonkursse) ning teiselt poolt partnerlusi.

ERA-NET võrgustikud ja partnerlused, milles ETAG osaleb, leiab SIIT

Kirjeldus ja eesmärk: ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegeletakse tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks strateegiliste teadusplaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms koostamisega. ELi partnerluste eesmärk on aidata kaasa ELi prioriteetide saavutamisele, tegeleda programmis „Euroopa horisont” välja toodud keeruliste väljakutsetega ja tugevdada Euroopa teadusruumi (European Research Area).

 • Kliimamuutustega kohanemine. Taotlusvoor avatakse 10. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 20. septembril 2023.
 • Kliimaneutraalsed ja targad linnad. Taotlusvoor avatakse 10. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 27. aprillil 2023. Vaata teemasid SIIT.
 • Ookeani ja vete hea seisundi taastamine. Taotlusvoor avatakse 17. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 20. septembril 2023.
 • Euroopa mullakokkulepe. Taotlusvoor avatakse 17. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 20. septembril 2023. Vaata teemasid SIIT.
 • Vähktõbi. Taotlusvoor avatakse 12. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 12. aprillil 2023. Vaata teemasid SIIT.

Kontakt ETAGis: Carmen Kivistik carmen.kivistik@etag.ee

Kirjeldus ja eesmärk: ELi missioonidel on ambitsioonikad eesmärgid ja nad peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030. ELi missioonid toetavad Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja vastupidavamaks kontinendiks. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik ELi missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. ELi missioonide eesmärk on tuua kokku teadlased, innovaatorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, kodanikud jt ning pakkuda vajalikke meetmeid ja rahastust tegeliku ja kestva mõju loomiseks ning konkreetsete lahenduste leidmine meie suurimatele väljakutsetele. Rohkem infot ETAGi kodulehel.

 1. Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) toetusmeetmed
 • EIC Pathfinder - tulevikutehnoloogiate alustalade arendamise toetamine. Pathfinder Challenges temaatiliste voorude tähtaeg on 19. oktoobril, taotluste esitamise keskkond avaneb juunis. Selle aasta teemadeks on:
  * Carbon dioxide & Nitrogen management and valorisation
  * Mid-long term, systems-integrated energy storage
  * Cardiogenomics
  * Healthcare Continuum technologies
  * DNA-based digital data storage
  * Alternative Quantum Information Processing, Communication, and Sensing
 • EIC Transition
 • EIC Accelerator - (ettevõtete tootearendusprojektide rahastamine) taotlusvoor on pidevalt avatud, taotlemine toimub läbi keskkonna EIC AI Platform. Selle aasta vahetähtajad on 23. märts, 15. juuni ja 5. oktoober. Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse, milleks sel aastal on: Technologies for Open Strategic Autonomy ja Technologies for ‘Fit for 55’
 1. Euroopa innovatsiooni ökosüsteemid (EIE)
  Avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
 2. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
  EIT toetab pikaajalisi (15+ aastat) partnerlusi, innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muud sidusrühmad vastavalt konkreetse KIC-i spetsiifikale. 2022. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-ide RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-ides. Täpsema info ja kontaktid leiab siit (klõpsa kaardil Eestile).

Vt ka 25.01.2022 toimunud "EIT KIC-de võimalusi tutvustava veebiseminari" salvestust ja ettekandeid.

Kontakt ETAGis: Rasmus Pind rasmus.pind@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Innovatsioonimaastiku toetamine

Osaluse laiendamise ja Euroopa teadusruumi tugevdamise avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Kontakt ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Toetatakse liikmesriikide asutuste (kel seni teaduses ja innovatsioonitegevustes madalamad tulemused) teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamist. Toetatakse näiteks avatud teadust, kodanikuteadust, soolist võrdõiguslikkust, teaduseetikat ja rahvusvahelist koostööd. Selles programmiosas toetatakse paremate tulemuste saavutamiseks ka sünergiate loomist teiste Euroopa Liidu ja riiklike vahenditega.

 

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustav infopäev

ETTEKANDED JA VIDEOD

1. “Euroopa horisondi”
sissejuhatus – Maarja Adojaan
2. “Euroopa horisont”: Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid 2022 – Kristin Kraav
3. “Euroopa horisont”: MSCA meetmed 2022 – Kristin Kraav
4. “Euroopa horisont”: Tervis 2022 – Argo Soon
5. “Euroopa horisont”: Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond 2022 – Katrin Kello
6. “Euroopa horisont”: Ühiskonna tsiviiljulgeolek 2022 – Maarja Soonberg
7. “Euroopa horisont”: Digi, tööstus, kosmos 2022 – Kerli Reintamm
8. “Euroopa horisont”: Kliima 2022 – Priit Kilgas
9. “Euroopa horisont”: Energia ja transport 2022 – Maria Habicht
10. “Euroopa horisont”: Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond 2022 – Katrin Saar
11. “Euroopa horisont”: Innovatsioonimaastiku toetamine 2022 – Margit Ilves
12. “Euroopa horisont”: Osaluse laiendamise meetmed 2022 – Kristin Kraav
13. “Euroopa horisont”: Euroopa Teadusruumi (ERA) tugevdamine 2022 – Siiri Kolka