Euroopa T&I süsteemi reformimine ja tõhustamine

Lähem info ETAGis:
Siiri Kolka
Tel: 730 0338
siiri.kolka@etag.ee

Selle programmiosa meetmete lähtekohaks on Euroopa teadusruumi (ERA, European Research Area) neli prioriteeti, mis sõnastati septembris 2020:

– INVESTEERINGUD JA REFORMID
– JUURDEPÄÄS TIPPTASEMEL TEADMISTELE
– T&I TULEMUSTE ÜLEKANDMINE MAJANDUSSE
– TEADUSRUUMI SÜVENDAMINE

Programmiosa eesmärk on ennekõike koordineerimis- ja toetustegevustega aidata luua süsteemseid, institutsionaalseid, ka üleeuroopalisi muutusi. Toetatakse näiteks teadusasutuste võimestamist avatud teaduse printsiipide järgimisel, märksõnadeks on veel kodanikuteadus, sooline võrdõiguslikkus, teaduseetika, teadusharidus, teaduskommunikatsioon, teadlaskarjäär. Samuti pööratakse tähelepanu teadustulemuste laialdasele kasutuselevõtule ühiskonnas (poliitikakujundamisest ettevõtluse ja kodanikuühiskonnani). Nimetatud teemadel toetatakse ka veidi teadustegevust.

Euroopa teadusruumi tugevdamise avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab (koos osaluse laiendamise meetmetega) Funding & tenders portaalist.

Rohkem infot Euroopa T&I süsteemi reformimise ja tõhustamise kohta leiab Euroopa Komisjoni kodulehel