COST

1971. aastal asutatud COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim valitsustevaheline koostöövõrk teaduse ja tehnika valdkonnas. Praegu toetatakse COSTi tegevusi Euroopa Liidu raamprogrammi (“Euroopa horisont”) eelarvest. Eesti on olnud COSTi liige alates 1997. aastast.

COST toetab teadlaste rahvusvahelist koostööd korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu:

 • koosolekud, seminarid, konverentsid ja koolitused (nt suvekoolid);
 • teadustöö partnerriigi kolleegide juures (STSM ehk Short Term Scientific Mission);
 • veebileht jm infomaterjalid, teadusartiklid.

Doktorantide, alustavate teadlaste ja nn kaasamise sihtriikide (ITC ehk Inclusiveness Target Countries) osaluse soodustamiseks on sealjuures ette nähtud lisatoetusi. Eesti kuulub kaasamise sihtriikide nimekirja.

Toetatavad tegevused peavad toimuma temaatiliste võrgustikuprojektide – COST Action’ite – raames.
COSTi projekti aastane rahastus on viimasel ajal olnud keskmiselt 135 000 eurot (s.o 540 000 eurot nelja aasta peale).

Üks või kaks korda aastas korraldab COST uute võrgustikuprojektide konkursse (vt lähemalt siit).

NB! COSTi võrgustikuprojektis osalemiseks ei pea olema taotlejaliige – projektiga on võimalik liituda ka projekti tegevuse käigus. Ühest riigist osalevate teadlaste arv ei ole piiratud (v.a korralduskomitees).

UUS! COSTi võrgustikes osalemise reeglid ja korraldus on muutumas.

COSTi võrgustikus osalemise tasandid

Alates 2021. aasta sügisest osalevad kõik COSTi riigid automaatselt kõigis COSTi võrgustikuprojektides.

Teadlase jaoks on COSTi võrgustikus osalemiseks mitu võimalust: ad hoc-osalejana, töörühma liikmena (WG member) või korralduskomitee liikmena (Management Committee member).

2021. aasta sügisel algavate võrgustikuprojektide puhul kehtivad senisest lihtsamad projekti tegevustega liitumise reeglid. Enam ei ole nõuet, et igast riigist, mille teadlased soovivad võrgustiku töörühmades osaleda, peaks ka korralduskomitees olema vähemalt üks esindaja – võrgustikus saavad osaleda kõigi COSTi riikide teadlased ja praktikud olenemata korralduskomitee liikme olemasolust. Ühtlasi on võimalik kõigepealt liituda töörühmaga ning väljendada korralduskomiteega liitumise soovi (vaba koha olemasolul) alles hiljem.

Kaotatakse püsiv asendusliikme staatus ning konkreetse koosoleku või perioodi asendusliikmeid saab korralduskomitee liige edaspidi ise määrata.

Kaks ankeeti

Töörühmaga liitumise soovi saab väljendada COSTi kodulehel, täites elektroonilise ankeedi vastava projekti lehel: iga võrgustiku lehel leidub sakk “Working Group”, kust avaneb töörühmade loetelu ning võimalus väljendada liitumishuvi (nupp “Apply”).

Elektrooniline töörühmaga liitumise huviavalduse ankeet palutakse COSTi kodulehel täita kõigil – ka projekti kaastaotlejatel ning korralduskomitee liikmesusest huvitatatutel.

Korralduskomiteega liitumiseks on endiselt vaja esitada ETAgile huviavalduse ankeet (vt allpool).

Neil korralduskomitee liikmesusest huvitatutel, kes ei olnud projektis kaastaotlejad, palutakse oma liitumishuvist teavitada ka projekti põhitaotlejat või projektijuhti. Enne võrgustiku avakoosolekut on põhitaotleja nõusoleku saamine COSTi hea tava. Pärast avakoosolekut on projektijuhi teavitamine ja heakskiit vajalik seoses sellega, et uute reeglite kohaselt vajavad kõik uued korralduskomiteega liitujad senise korralduskomitee heakskiitu.

e-COSTis on tehnilised uuendused rakendunud alates 24. juunist 2021. Täpsustatud reeglid avaldatakse 2021. aasta sügisel.

Enne 2020. aastat alanud võrgustikuprojektidele rakendub uus korraldus alates 2021. aasta novembrist.

Võrgustikuprojekti korralduskomitee (Management Committee)
Partnerriike esindab korralduskomitees kuni kaks liiget (viimasel juhul soovitavalt eri asutustest); konkreetse koosoleku jaoks või kuni pooleks aastaks võib korralduskomitee liige vajadusel määrata asendusliikme.

NB! Alates 2021. aasta sügisest ei ole korralduskomitee liikme olemasolu enam eelduseks, et selle riigi teadlased saaksid vastavas COSTi võrgustikus osaleda.

Eesti esindaja(d) määrab projekti korralduskomiteesse ETAg. ETAgi kinnituse jaoks tuleb täita lühike huviavalduse ankeet ning saata see ETAgi kontaktisikule.

Korralduskomitee liikmete määramisel lähtub ETAg järgmistest kaalutlustest:

 • Taotluses osalemine või eelnev koostöö võrgustikuprojekti liikmetega
 • Erialane pädevus (akadeemiline CV)
 • Valmidus ja võimalus panustada võrgustikuprojekti töörühma(de) töösse
 • Institutsionaalne ja erialane mitmekesisus
 • Huviavalduse aeg (varem pöördujal on eelis)
 • Muud huviavalduse ankeedis väljatoodud argumendid.

Üleskutse osaleda COSTi projektitaotluste hindamises
Soovijad võivad registreeruda COSTi taotlusvoorude välishindajaks siin või anda COSTi Eesti kontaktisikule märku oma huvist osaleda hindamispaneelis. NB! hindamispaneeli liige ei tohi osaleda üheski võrgustikus, mis pälvis rahastuse voorus, milles rahastatud taotluste hindamises ta osales (olenemata sellest, kas ta hindamisel puutus selle konkreetse taotlusega kokku). Kogu hindamisprotseduuri kohta vt lähemalt taotluste esitamise ja hindamise protsessi kirjeldust siin.

Ettevalmistustoetus
Kui Eesti partner on projektitaotluse koordinaator (juhttaotleja) ja taotlus ületab hindamiskünnise, võib ETAgilt küsida ettevalmistustoetust.

Muud COSTi tegevused
Lisaks tegevustele, mida korraldavad võrgustikuprojektid saadud projektitoetuse raames, pakub COST projektide liikmetele ka toetavaid lisategevusi ja koolitusvõimalusi:

 • COSTi akadeemia on algatus, mis pakub temaatilisi töötubasid, mentorlust ja online-kursusi võrgustikuprojektides erinevate funktsioonide täitjatele (nt grandihoidjatele, kommunikatsioonijuhtidele).
 • COST Connect on algatus, mille raames korraldatakse üritusi COST võrgustikuprojektide ja muude sidusrühmade (nt poliitikakujundajate) kokkuviimiseks konkreetses uurimis- või innovatsioonivaldkonnas. Eesmärk on sidusrühmade koostöö tugevdamine.

Lähemalt saab COSTi tegevuste ning konkursside kohta lugeda COSTi kodulehel: http://www.cost.eu.

Jooksvat teavet COSTi tegevuste kohta vahendab ka ETAgi uudistelist ning Facebooki avalik grupp “Välisteaduskoostöö”.

Huvilistele on lisaks saadaval ülevaated Eesti teadlaste osalemisest COSTis: COST 2013; COST 2014; COST 2015; COST 2016; COST 2017; COST 2012-2019; COST 2020.

COSTi kontaktisik (koordinaator) Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Kello
Eesti Teadusagentuur
Katrin.kello@etag.ee
Tel: +372 731 7361