COST

1971. aastal asutatud COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim valitsustevaheline võrgustik koostöö korraldamiseks teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. Praegu toetatakse COSTi tegevusi Euroopa Liidu raamprogrammi (Horisont 2020) eelarvest. Eesti on olnud COSTi liige alates 1997. aastast.

COST toetab teadlaste rahvusvahelist koostööd korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu:

 • koosolekud, seminarid, konverentsid ja koolitused (nt suvekoolid);
 • teadustöö partnerriigi kolleegide juures (STSM ehk Short Term Scientific Mission);
 • veebileht jm infomaterjalid, teadusartiklid.

Doktorantide, alustavate teadlaste ja nn kaasamise sihtriikide (ITC ehk Inclusiveness Target Countries) osaluse soodustamiseks on sealjuures ette nähtud lisatoetusi. Eesti kuulub kaasamise sihtriikide nimekirja.

Abikõlblike tegevuste kohta vt lähemalt COSTi käsiraamatust („Vademecum“) siin.

Toetatavad tegevused peavad toimuma temaatiliste võrgustikuprojektide – COST Action’ite – raames.
Ühe projekti keskmine rahastus nelja aasta peale on viimasel ajal olnud 520 000 eurot. Miinimumnõue on vähemalt seitsme riigi teadlaste osalemine; keskmiselt osalevad ühes võrgustikuprojektis 25 riigi teadlased. COSTi seisukoht on, et ideaalis võiksid kõigis projektides osaleda kõigi COSTi riikide teadlased.

Üks või kaks korda aastas korraldab COST uute võrgustikuprojektide konkursse (vt lähemalt siit).

NB! COSTi võrgustikuprojektis osalemiseks ei pea olema taotlejaliige – projektiga on võimalik liituda ka projekti tegevuse käigus. Ühest riigist osalevate teadlaste arv ei ole piiratud (v.a korralduskomitees).

Võrgustikuprojekti korralduskomitee (Management Committee)
Kui projektitaotlus on osutunud edukaks ja pälvinud rahastuse, peab iga partnerriigi vastutav asutus – Eestis ETAg – kinnitama Eesti esindajad võrgustikuprojekti korralduskomitees (MC ehk Management Committee). ETAgi kinnituse jaoks tuleb täita lühike ankeet ning saata see ETAgi kontaktisikule. Igat partnerriiki esindab korralduskomitees üks kuni kaks liiget (viimasel juhul soovitavalt eri asutustest); konkreetse koosoleku jaoks võib vajadusel määrata ka asendusliikmeid.

Korralduskomitee ja selle liikmete rolli ning head tava on lähemalt kirjeldatud siin.

Korralduskomitee liikmete määramisel lähtub ETAg järgmistest kaalutlustest:

 • Taotluses osalemine või eelnev koostöö võrgustikuprojekti liikmetega
 • Erialane pädevus (akadeemiline CV)
 • Valmidus ja võimalus panustada võrgustikuprojekti töörühma(de) töösse
 • Institutsionaalne ja erialane mitmekesisus
 • Huviavalduse aeg (varem pöördujal on eelis)
 • Muud huviavalduse ankeedis väljatoodud argumendid.

Üleskutse osaleda COSTi projektitaotluste hindamises
Soovijad võivad registreeruda COSTi taotlusvoorude välishindajaks siin või anda COSTi Eesti kontaktisikule märku oma huvist osaleda hindamispaneelis. NB! hindamispaneeli liige ei tohi osaleda üheski võrgustikus, mis pälvis rahastuse voorus, milles rahastatud taotluste hindamises ta osales (olenemata sellest, kas ta hindamisel puutus selle konkreetse taotlusega kokku). Kogu hindamisprotseduuri kohta vt lähemalt taotluste esitamise ja hindamise protsessi kirjeldust siin.

Ettevalmistustoetus
Kui Eesti partner on projektitaotluse koordinaator (juhttaotleja) ja taotlus ületab hindamiskünnise, võib ETAgilt küsida ettevalmistustoetust.

Muud COSTi tegevused
Lisaks tegevustele, mida korraldavad võrgustikuprojektid saadud projektitoetuse raames, pakub COST projektide liikmetele ka toetavaid lisategevusi ja koolitusvõimalusi:

 • COSTi akadeemia on algatus, mis pakub temaatilisi töötubasid, mentorlust ja online-kursusi võrgustikuprojektides erinevate funktsioonide täitjatele (nt grandihoidjatele, kommunikatsioonijuhtidele).
 • COST Connect on algatus, mille raames korraldatakse üritusi COST võrgustikuprojektide ja muude sidusrühmade (nt poliitikakujundajate) kokkuviimiseks konkreetses uurimis- või innovatsioonivaldkonnas. Eesmärk on sidusrühmade koostöö tugevdamine.

Lähemalt saab COSTi tegevuste ning konkursside kohta lugeda COSTi kodulehel: http://www.cost.eu.
Jooksvat teavet COSTi tegevuste kohta vahendab ka ETAgi infolist.

Huvilistele on lisaks saadaval ülevaated Eesti teadlaste osalemisest COSTis: COST 2013; COST 2014; COST 2015; COST 2016; COST 2017; COST 2012-2019

 

COSTi kontaktisik (koordinaator) Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Kello
Eesti Teadusagentuur
Katrin.kello@etag.ee 
Tel: +372 731 7361