Rahastamise üldpilt

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) rahastamise allikatest ja kulutustest nii aastate lõikes kui ka võrdluses teiste Euroopa riikidega.

Andmestik: TA rahastamise üldpilt

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

1.1. TA rahastamine Eestis ja kogukulud (mln EUR), 2018 

Allikad: Statistikaamet (andmed seisuga 04.12.2019). ETAg-i arvutused.

1.2. TA kulude osakaal SKP-st (%) Eestis ja võrdlusriikides, 2008-2018

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 11.12.2019). ETAg-i arvutused.

1.3.  Valitsuse poolt finantseeritud TA kulutuste osakaal (% TA kuludest kokku), 2008-2017

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 27.11.2019). ETAg-i arvutused.

1.4. TA kulutuste jagunemine avaliku ja erasektori vahel (% SKP-st), Euroopa riikides, 2018

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 27.11.2019). ETAg-i arvutused.

1.5. Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi eelarve 2020

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium (riigieelarve) (andmed seisuga 06.03.2020)

1.6. Baasfinantseerimise ja riiklike uurimistoetuste proportsioonid

Allikad: SA Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 06.03.2020).

HTMi töörühma etteapanekute alusel võeti eesmärgiks võetud kujundada uurimistoetuste ja TA-asutuste tegevustoetuse rahaliseks proportsiooniks 50% ja 50%, aastal 2020 on see saavutatud.


Lehekülge viimati uuendatud 06.03.2020

Kontakt

Loone Vilumaa Maarja Sillaste
Tel 730 0377 Tel 730 0371
loone.vilumaa@etag.ee maarja.sillaste@etag.ee