Soolõime

Andmestik: 09.2020 Soolõime statistika

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile).

Naiste osakaal professorite hulgas kõrgharidussektoris

Naiste osakaal A-taseme akadeemilistel töökohtadel (professorid) on ERA 4. prioriteedi üks kolmest peamisest indikaatorist, aidates hinnata naiste osakaalu kõrgharidussektori kõige kõrgematel ametipostidel (top-level academics)8.

Joonis 1. Naiste osakaal kõige kõrgematel akadeemilistel ametikohtadel (A-taseme ametikohtadel ehk professorid), 2016.
Allikas: ERA Progress Report 2018. Indicator tables.  Table XII.

 

Sooline palgalõhe kutse-, teadus- ja tehnikavaldkonnas

Joonisel 2 toodud sooline palgalõhe iseloomustab keskmise tunnipalga erinevust meeste ja naiste palkades (mitu protsenti on naiste tunnipalk väiksem meeste tunnipalgast). Näitaja ei arvesta meeste ja naiste osakaalu erinevatel ametikohtadel (nn unadjusted gender pay gap). Seega ei selgita antud näitaja, kui suures osas oli palgalõhe tingitud meeste suuremast osakaalust kõrgemini tasustatud töökohtadel ja palju mõjutas seda meestele makstav suurem tasu naistega samaväärse töö eest.

Valdkondade klassifikaatorina kasutatakse NACE klassifikaatorit (täpsemalt NACE Rev.2), mis on ühtne Euroopa Liidu majanduse tegevusalade klassifikaator.

Joonis 2. Sooline palgalõhe spetsialistide seas kutse-, teadus- ja tehnikavaldkonnas ja majanduses tervikuna, 2018 (%).
Allikas: Eurostat. Tabelid: sooline palgalõhe valdkonniti ja sooline palgalõhe riigis.

 

Sooline palgalõhe kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis ametikohtade lõikes

Alljärgnevas tabelis on keskmiste kuupalkade erinevus täistöökohale (FTE) taandatult 2019. aasta seisuga. Protsent väljendab seda, palju on naiste palk meeste omast väiksem.

Tabel 1. Keskmise palga erinevus täistöökohal ametikohtade lõikes kuues avalik-õiguslikus ülikoolis.
Allikas: Rektorite Nõukogu, Eesti Teadusagentuuri arvutused.
*Täistöökohad puudusid või olid vähemalt ühe soo puhul alla viie FTE.

Suured erinevused koondtulemuste ja asutustesiseste tulemuste vahel tekivad naiste suurest osakaalust madalamapalgalistel ametikohtadel. Näiteks õpetaja ametikohal oli naistel kokku 69,0 FTE-d ja meestel 19,7 FTE-d. Õpetaja ametikoha keskmine palk on aga nii naistel kui meestel üks madalamaid, sh TÜ-s, kus töötab asutuste lõikes kõige rohkem õpetajaid, on ametis 36,4 FTE jagu naisi ja samas 11,1 FTE jagu mehi. TÜ kõige madalamini tasustatud akadeemiline töökoht on õpetaja amet. Seega: kuigi TÜ-sisene palgalõhe mees- ja naisõpetajate vahel on 13,5%, siis suur hulk madalapalgalisi õpetajaid TÜ-st kui ka üleüldiselt naiste suurem osakaal madalamate palkadega akadeemilistel töökohtadel mõjutab lõppkokkuvõttes üldkeskmisi palgalõhesid nii asutuste kui ka ametikohtade lõikes.

 

Sooline tasakaal Eesti teaduspoliitika üle otsuseid langetavates kogudes

Teaduses soolise tasakaalu saavutamise üheks eeltingimuseks on mõlema soo esindajate võrdne hääl otsuste langetamisel. Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogia raamprogrammis Horisont 2020 rõhutatakse soolise tasakaalu eesmärki läbi kolme alameesmärgi, millest üks näeb ette soolise tasakaalu saavutamist otsustuskogudes (eesmärkideks on vähemesindatud soo osakaalud hindamispaneelides 40% ja nõuandvates kogudes 50%)9. Eesti kolmes olulisemas teaduspoliitilisi otsuseid tegevas ja nõustavas kogus, Teadus- ja Arendusnõukogus (TAN), Teaduspoliitika Komisjonis (TPK) ja ETAg-i Hindamisnõukogus on naiste osakaal läbi aastate olnud väga väike. 2020. aastal on naisi Teadus- ja Arendusnõukogus 13%, Teaduspoliitika Komisjonis 16% ja Eesti Teadusagentuuri Hindamisnõukogus 35%. Järgnevalt on välja toodud soolise koosseisu ülevaade kõigis kolmes otsustuskogus viimaste aastate lõikes.

Joonis 3. Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) sooline koosseis 2010-2020.
Allikas: Riigi Teataja, ETAg-i arvutused.

Joonis 4. Teaduspoliitika komisjoni (TPK) sooline koosseis 2010-2020.
Allikas: Riigi Teataja, ETAg-i arvutused.

Joonis 5. Eesti Teadusagentuuri Hindamisnõukogu sooline koosseis 2012-2020.
Allikas: Eesti Teadusagentuur.

Lehekülge viimati uuendatud 16.09.2020.

Kontakt

Loone Vilumaa
Analüütik
Tel 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee

______________________________

Lisamaterjale leiab siit.