Eesti osalemine raamprogrammides

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammides Horisont 2020 ja sellele eelnenud 7. raamprogrammis.

 

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!
Joonise suurendamiseks klikkida joonisele.

 

3.1. Raamprogrammidest (7. raamprogramm ja Horisont 2020) Eestisse laekunud toetus (miljonit eurot) 2007-2019
Allikas: eCORDA, seisuga 03.03.2020 (väljavõtte tegemise kuupäev 23.03.2020).

 

3.2. Euroopa Liidu riikide edukus raamprogrammis Horisont 2020  2019. aasta lõpu seisuga
Toodud on rahastuse saanud projektide osakaal taotlustest (%) kogu Horisont 2020 kestuse jooksul (alates 2014. aastast).
Allikas: eCORDA, seisuga 03.03.2020 (väljavõtte tegemise kuupäev 23.03.2020).

 

3.3. Raamprogrammist Horisont 2020 saadud toetus SKP kohta võrreldes EL28 keskmisega 2018. aasta lõpu seisuga

Joonisel on toodud SKP-ga normeeritud raamprogrammist Horisont 2020 positiivse rahastusotsuse saanud projektide toetus riigiti (EL28=100%).

Allikad: eCORDA, seisuga 03.03.2020 (väljavõtte tegemise kuupäev 23.03.2020) ja Eurostat, seisuga 2019 (väljavõtte tegemise kuupäev 23.03.2020); ETAg-i arvutused.

 

3.4. Raamprogrammist Horisont 2020 Eestisse laekunud toetuse jagunemine temaatiliste valdkondade vahel 2019. aasta lõpu seisuga

*Joonisel kasutatud lühendite selgitused on toodud lehekülje lõpus olevas tabelis.

Allikas: eCORDA, seisuga 03.03.2020 (väljavõtte tegemise kuupäev 23.03.2020); ETAg-i arvutused.

 

3.5. Raamprogrammist Horisont 2020 suurima toetuse saanud Eesti osalejad perioodil 2014-2019

Allikas: eCORDA, seisuga 03.03.2020 (väljavõtte tegemise kuupäev 23.03.2020).

Eesti Teadusagentuur (sarnaselt ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) osaleb Horisont 2020 projektides eesmärgiga finantseerida erinevaid teadusprojekte, mis omakorda võimendavad raamprogrammidest osavõttu ja tõstavad Eesti teaduse rahvusvahelise koostöö taset (näiteks avalike ürituste/koolituste/konverentside korraldamine teadlastele, rahvusvahelise koostöö toetamine, võrgustikes osalemine, õppeprogrammide ja materjalide koostamine, konkursside korraldamine).

*Kasutatud lühendid


Lehekülge viimati uuendatud: 06.04.2020.

Kontakt

Loone Vilumaa
analüütik
Tel 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee