Eesti osalemine raamprogrammides

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammides Euroopa horisont ja põgusalt ka sellele eelnenud raamprogrammidest.

Andmed: Raamprogrammide 2022. aasta lõpuseisul

3.1. Raamprogrammidest (FP7, H2020, Euroopa horisont) Eestisse laekunud toetus (mln eurot) 2007-2022

Allikas: eCORDA, seisuga 20.02.2023.

3.2. Euroopa Liidu riikide edukus raamprogrammis Euroopa horisont 2022. aasta lõpu seisuga

Toodud on rahastuse saanud projektide osakaal taotlustest (%) kogu Euroopa horisont kestuse jooksul.

Allikas: eCORDA, seisuga 20.02.2023.

3.3. Raamprogrammist Euroopa horisont saadud toetus SKP kohta võrreldes EL27 keskmisega 2022. aasta lõpu seisuga

Joonisel on toodud SKP-ga normeeritud raamprogrammist Euroopa horisont positiivse rahastusotsuse saanud projektide toetus riigiti (EL27=100%).

Allikad: eCORDA, seisuga 20.02.2023 ja Eurostat, seisuga 2021 (väljavõtte tegemise kuupäev 01.03.2023); ETAGi arvutused.

3.4. Raamprogrammist Euroopa horisont Eestisse laekunud toetuse jagunemine temaatiliste valdkondade vahel 2022. aasta lõpu seisuga
Allikas: eCORDA, seisuga 20.02.2023.

3.5. Raamprogrammist Euroopa horisont suurima toetuse saanud Eesti osalejad perioodil 2021-2022

Allikas: eCORDA, seisuga 20.02.2023.

Lilla fondiga on välja toodud ettevõtted, mustaga ülejäänud asutused.

Eesti Teadusagentuur (sarnaselt ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) osaleb raamprogrammide projektides eesmärgiga finantseerida erinevaid teadusprojekte, mis omakorda võimendavad raamprogrammidest osavõttu ja tõstavad Eesti teaduse rahvusvahelise koostöö taset (näiteks avalike ürituste/koolituste/konverentside korraldamine teadlastele, rahvusvahelise koostöö toetamine, võrgustikes osalemine, õppeprogrammide ja materjalide koostamine, konkursside korraldamine). SA Eesti Teadusagentuuri Euroopa horisondi projektidest 6  (toetusest 0,88 mln eurot) on otseselt teaduskoostööd toetavad projektid (EL-i partnerlused, kus raha läheb teadlastele) ning 10 võrgustumisprojektid (toetusest 0,70 mln eurot) agentuuri töö paremaks korraldamiseks või koordineerimiseks, nt NCP projektid ja teaduspoliitikat toetavad koostööprojektid.

Vaata ka raamprogrammide teemalehti (veebruar 2023, märts 2022 ,veebruar 2021, aprill 2020, juuni 2019).


Lehekülge viimati uuendatud: 02.03.2023.

Kontakt:

Kadri Raudvere
analüütik
5698 1582
kadri.raudvere@etag.ee