Eesti osalemine raamprogrammides

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!
Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammides Horisont 2020 ja sellele eelnenud 7. raamprogrammis.

 

 

3.1. Raamprogrammidest (7. raamprogramm ja Horisont 2020) Eestisse laekunud toetus (miljonit eurot) 2007-2021
Allikas: eCORDA, seisuga 15.02.2022.

 

3.2. Euroopa Liidu riikide edukus raamprogrammis Horisont 2020  2021. aasta lõpu seisuga
Toodud on rahastuse saanud projektide osakaal taotlustest (%) kogu Horisont 2020 kestuse jooksul (alates 2014. aastast).
Allikas: eCORDA, seisuga 15.02.2022.

 

3.3. Raamprogrammist Horisont 2020 saadud toetus SKP kohta võrreldes EL28 keskmisega 2021. aasta lõpu seisuga
Joonisel on toodud SKP-ga normeeritud raamprogrammist Horisont 2020 positiivse rahastusotsuse saanud projektide toetus riigiti (EL28=100%).
Allikad: eCORDA, seisuga 15.02.2022 ja Eurostat, seisuga 2019 (väljavõtte tegemise kuupäev 14.03.2022); ETAg-i arvutused.

 

3.4. Raamprogrammist Horisont 2020 Eestisse laekunud toetuse jagunemine temaatiliste valdkondade vahel 2021. aasta lõpu seisuga
Allikas: eCORDA, seisuga 15.02.2021 (väljavõtte tegemise kuupäev 04.02.2021), ETAg-i arvutused.

 

3.5. Raamprogrammist Horisont 2020 suurima toetuse saanud Eesti osalejad perioodil 2014-2021

Allikas: eCORDA, seisuga 15.02.2022.

Lilla fondiga on välja toodud ettevõtted, mustaga ülejäänud asutused.

Eesti Teadusagentuur (sarnaselt ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) osaleb Horisont 2020 projektides eesmärgiga finantseerida erinevaid teadusprojekte, mis omakorda võimendavad raamprogrammidest osavõttu ja tõstavad Eesti teaduse rahvusvahelise koostöö taset (näiteks avalike ürituste/koolituste/konverentside korraldamine teadlastele, rahvusvahelise koostöö toetamine, võrgustikes osalemine, õppeprogrammide ja materjalide koostamine, konkursside korraldamine). SA Eesti Teadusagentuuri projektidest 31 (toetusest 2,27 mln eurot) on otseselt teaduskoostööd toetavad projektid (ERA-Net-id, kus raha läheb teadlastele) ja 24 (toetusest 1.99 mln eurot) Eesti eesistumisaegsete ürituste toetus (teaduspoliitika konverents, Euroopa Liidu noorteadlaste konkursi läbiviimine) ning võrgustumisprojektid (agentuuri töö paremaks korraldamiseks või koordineerimiseks, nt NCP projektid ja teaduspoliitikat toetavad koostööprojektid).

Vaata ka raamprogrammide teemalehti (veebruar 2021, aprill 2020, juuni 2019).


Lehekülge viimati uuendatud: 23.03.2021.

Kontakt

Kadri Raudvere
analüütik
Tel 730 0331
kadri.raudvere@etag.ee