TeadusEST 2019

Teadusfoorum “TeadusEST 2019” teemal „Teadus. Eetika. Raha“ toimus 10. detsembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Seoses teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga ning ühiskonna suurenenud ootustega teadlastele on üha enam tähelepanu keskmesse tõusmas teaduseetika küsimused. Ühest küljest peavad teadlased ise teaduseetika aspektid ja võimalikud eksimusohud oma igapäevatöös (ümber)mõtestama ning koostöös seadusandjatega ajakohastama teaduse õiguslikke aluseid. Teisest küljest tuleb teaduseetika kaitse ja võimalike rikkumiste menetlemine kavandada ülimalt vastutustundlikult, et vältida üksikute teadlaste või suisa terve teadusrühma ruineerimist või lihtsalt suurt kahju teaduse usaldusväärsusele.

2017. aastal kokku lepitud Eesti hea teadustava on suurepärane näide sellest, kuidas teaduse erinevad osapooled ühiselt eetilistes põhimõtetes kokku lepivad, ent samas on nende põhimõtete rakendamiseni iga üksiku teadlase töös ning hea tava järgimist toetava keskkonna loomiseni teadusasutustes veel pikk maa käia.

Selle aasta hilissuvel lahvatanud mitu skandaali teadlaste rahakasutuse ümber näitab ilmekalt, et arusaamad sellest, mis on lubatud ja mis mitte, vajavad teadlaskonnas ning teadus- ja arendusasutustes laiemalt põhjalikku arutelu. Samas näitavad need juhtumid ka seda, et teaduseetika ja hea teadustava toetamiseks ei piisa ainult teema teadvustamisest, vaid et hädavajalik on vähendada ka teadlastest sõltumatuid ebakõlasid teaduse rahastamise süsteemis ning et võtmetähtsusega on hea teadustava toetamiseks soodustava keskkonna (asutusesiseste reeglite, teavitamise jms) loomine teadusasutustes.

Teadusfoorumil arutati,

  • mida peaks hõlmama teaduseetika toetamise ja järelevalve terviklik süsteem riigi tasandil;
  • kuidas saavutada, et „Eesti hea teadustava“ (2017) järgimine muutuks enesestmõistetavaks,
  • millised on Eestis teaduse rahastamise perspektiivid ning millised abinõud oleksid võimalikud teaduse rahastusinstrumentide kujundamisel ja kasutamisel, et vähendada survet „loovaks raamatupidamiseks“ ning kahju teadlaste ning teadus- ja arendusasutuste usaldusväärsusele.

TeadusEST 2019 videosalvestis

TeadusEST 2019 fotogalerii

Ettekannete slaidid
Sissejuhatuseks – Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
Responsible research–whose responsibility? Reflections on current developments – Krista Varantola, Jyväskylä ülikooli nõukogu esinaine, Tampere ülikooli rector emerita, ALLEA asepresident
Teaduseetikaga seonduvatest arengutest Euroopas ja Eestis – Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
RITA uuringu “Teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis” vahekokkuvõte – Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli nooremteadur; Marvi Remmik, Tartu Ülikooli projektijuht-analüütik
Eesti hea teadustava – quo vadis? – Margit Sutrop, Tartu Ülikooli  praktilise filosoofia professor
Teadlase vaade teadusrahastusele – Georg Martin, Tartu Ülikooli juhtivteadur

 

Lisainfo
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
tel: 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee