Paktiga liitumine

Kutsume teadus- ja tehnoloogiapakti võrgustikuga liituma partnereid, kes soovivad teaduse, tehnoloogia ja inseneeria edendamisse panustada ideede, tegevuste ja/või ressurssidega.

Liitumiseks tuleb täita allolev vorm, kus märgitakse vastavalt pakti tegevussuundadele, mis tüüpi tegevusi partner teeb/kavatseb teha ning lisatakse tegevuste lühikirjeldus.

Teadus- ja tehnoloogiapakti puhul ei ole tegemist projektiga, kust on võimalik taotleda tegevus- või muud toetust, tegevuste elluviimine toimub liituja eelarveliste võimaluste piires.

Miks liituda?!

 • Paktiga liitumine võimaldab anda oma panuse teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmisse ning arengusuundade määratlemisse.
 • Koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, osaleda võrgustikukohtumistel, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.
 • Paktiga seotud teavitustegevused ning veebikeskkond miks.ee tutvustavad pakti partnereid ja nende tegevusi ka laiemale avalikkusele. Igal paktiga liitunud partneril on õigus oma turundusmaterjalides kasutada teadus- ja tehnoloogiapakti tunnusgraafikat, näitamaks panustamist teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arengusse.
 • Paktiga liitunud üldhariduskoolidele, kes soovivad arendada koostööd ettevõtetega, pakub teadusagentuur tuge koostööeesmärkide kirjeldamisel.

Teadus- ja tehnoloogiapakti võrgustikuga liitumine

 • Palun märkige järgnevalt toodud kolme tegevussuuna puhul, kas ning misliseid tegevusi Te loetelus toodutest juba teete/kavatsete ellu viia ning lisage allpool vabateksti kasti nende tegevuste lühikirjeldus.

 • 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused:

 • 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused:

 • 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused:

 • Liituja andmed

  Kontaktandmeid kasutatakse teadus- ja tehnoloogiapakti tegevusi ja võrgustikku puudutava teabe (kohtumised, üritused, jooksev partnerite info) edastamiseks partneritele. Märgitud e-posti aadress lisatakse pakti partnerite meililisti.

 

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Teaduskommunikatsiooni osakond
Tel 731 7356
eva.pruusapuu@etag.ee