Teadushuvihariduse raamatud

Teadushuviharidust toetavad raamatud

  • Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat (DOI), annab ülevaate Gaia hariduse neljast aspektist (ökoloogia, sotsiaalsed suhted, majanduslikud suhted ja maailmavaade/kultuur), nende sisust ning tähendusest ja näidatakse, kuidas neid saab käsitleda huvihariduse kontekstis. Valdkondade olulise teabe, teooria ja praktika seletavad lahti Eesti kogenud koolitajad. Raamatu toimetajad Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp (Tallinna Ülikoolist).
  • Raamat „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas (DOI) (toimetanud Inge Timoštšuk, Tallinna Ülikool)  on keskendutud õppimise iseloomulikele tunnustele ja õppimise juhtimisele avatud õppekeskkondades nagu muuseumid, raamatukogud, teadushariduskeskused kui ka huvikoolid ja –ringid, kes vahendavad uusi teadmisi ning kogemusi eri vanuses õppijaile inforikkas keskkonnas. Kuid abi leiavad ka lapsevanemad ja üldhariduskoolide õpetajad, kes sooviksid rohkem teada, mis muudes õppekeskkondades toimub ja kuidas enda tegevust nendes korraldatavaga parimal moel siduda.
  • Võimalik on veel saada artiklikogumik „Kvaliteetsem teadushuviharidus“ (DOI)
    Kogumik koosneb 11 eksperdi teemakäsitlustest koos asjakohaste teadusuuringute tulemuste, mõtlemisülesannete, näidislugude ja juhtumikirjeldustega. Raamat koondab huviringi korraldamiseks olulisi teemasid, nagu huvihariduspedagoogika tähtsus teadusringi juhendaja töös ja loodusteadusliku kirjaoskuse arendamine praktika käigus. Ülevaade on antud noorsootöö eesmärkidest ja võtmepädevustest ning saab ka teada, kuidas või kes peaks hindama pakutava kvaliteeti. Käsitletakse huviringis osalemise motivatsiooniga seotud põhiküsimusi: kuidas tekitada, hoida ja taastada huvi. Teadushuviringi kavandamist ja elluviimist kirjeldavas peatükis jagub avastamist või meeldetuletusi nii algajale kui juba kogenud juhendajale: mis on oluline noorele, juhendajale, huvikoolile, kogukonnale või kogu Eestile. Juttu tuleb huvikoolide osast erivajadustega noorte arendamisel ja nende eripäradega arvestamisel. Eraldi peatükk räägib mängu ja mängimise tähtsusest. Artiklikogumiku lõpetab ülevaade huvi- ja üldhariduse koostööst ning üksteise toetamisest Pärnus asuva Pernova hariduskeskuse näitel.

 

Kui te olete huvitatud paberil raamatutest, siis täitke allpool olev vorm. Raamatud on tasuta jagamiseks nii paberil kui digitaalselt.

Lisainfo: katrin.saart@etag.ee