10.-11. septembril 2021 toimus Tallinna Reaalkoolis IV rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents.

Pildid konverentsilt (link)

Lasteaedadele ja esimesele kahele kooliastmele suunatud konverentsi osa (link) 

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid:

1) tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui ka Eestis;
2) jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
3) populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverents oli suunatud reaal- ja loodusteadusliku haridusega seotud inimestele: õpetajatele, ülikooli õppejõududele, üliõpilastele, tulevastele õpetajatele, institutsioonidele, kes edendavad või panustavad reaal- ja loodusteaduslikku haridusse.

Konverentsi raames toimunud saaliettekanded:

Kuhu suunavad uued valdkondlikud arengukavad Eesti haridust ja teadust?“ Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium)

„Õpetajate järelkasv“ Liis Reier (Tallinna Prantsuse Lütseum), ettekanne – Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Riigikogu kultuurikomisjon), ettekanne -Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium)
Teemasessioonid. „Distantsõppe kogemus ja rakendamine“.
1. „Distantsõppe kogemus ja rakendamine matemaatikas“. Kerli Kupits, Helli Juurma, Andres Talts
2. „Distantsõppe kogemus ja rakendamine bioloogias“. Helina Reino, Mari Uudelt, Ott Maidre, Kirstin Karis
3. „Katsetades tekib huvi ehk eksperimetaalse õppe tähtsusest huvi äratamisel loodus- ja täppisteaduste vastu“. Arvutiprotokoll Ülle Kikas, Karin Hellat
4. „Distantsõppe kogemus 2020. ja 2021. aastal läbi viidud uuringute põhjal“. Maria Erss
5. „Õpetajate praktilised kogemused distantsõppe meetodite ja MATIK-u distantsilt õpetamise kohta TLÜ innovatsioonilabori täiendkoolitustelt“. Janika Leoste,  Meidi Sirk

Gümnaasiumi sisseastumistestide läbiviimine distantsõppe tingimustes: ülevaade Tallinna nelja kooli ühiskatsete e-testidest 2020. ja 2021. a kevadel rõhuasetusega matemaatika- ja füüsikatestidel“. Martin Saar (Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium)

Õppekäigu elujõulisusest distantsõppe ajastul“. Helene Uppin (Tallinna Ülikool ja Eesti Meremuuseum)

„Õpilane, kes tunneb oma aju“. Jaan Aru (Tartu Ülikool)

Töötuba Tallinna toomkirikus Christian Ackermanni loominguga teemal. Vt: www.ackermann.ee

Ressursid, X-neutraalsus ja rohe-amokk“. Alvar Soesoo (Tallinna Tehnikaülikool)

Mida õpetab linn?“. Tuul Sepp (Tartu Ülikool)

Koroonamatemaatika – ehk kuidas tuua päevakajalised teemad matemaatikatundi?“. Krista Fischer (Tartu Ülikool)

Kombates tegelikkuse ja võimalikkuse piire“. Tarmo Soomere (Eesti teaduste akadeemia)

Loengute ja töötubade kokkuvõtted on tutvumiseks konverentsi kogumikus KONVERENTSI KOGUMIK (link) ja töötubade materjalid on programmi alalehe lõpus.

2021. aastal olid konverentsil järgnevad rõhuasetused

Mida? Kuidas?

Riiklik teadus-, innovatsiooni- ja haridusstrateegia ning arengusuunad õppekavades. Õppe struktureerimine, diferentseerimine, individualiseerimine ja lõimitus kooliastmeti, personaliseeritud õpirajad ja süvaõpe, kohustuslike ja valikkursuste lõiming ning terviklikkus.

Kes? Kellega?

Ennastjuhtiv õppija ja kooli roll õppija võimestamisel ning individuaalse arengu toetamisel. Õpetaja teadlikkus oma õpilaste võimetest ja huvidest ja arenguvajadustest. Õpetaja ja õppija autonoomia. Õpitulemustele toetuva õppe korraldus, sh õppimist toetav hindamine ning e-õppe vahendite kasutamine. Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine.

Kus?

Mitmekesine õpiruum. Õppetöö koolimajas, laboris, looduses, linnaruumis, ettevõttes, mäluasutuses, teaduskeskuses, looduskoolis, virtuaalses keskkonnas …

Konverentsi programm

Konverentsil osalemise maksumus kahe päeva eest 45 eurot ja ühe päeva eest 30 eurot.

Lasteaedadele ja esimesele kahele kooliastmele suunatud konverentsi osa

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: (+372) 5559 3717

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
Tel: 730 0378; E-post: katrin.saart@etag.ee

Konverentsi korraldust toetasid Tallinn Reaalkool, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna linn, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts.