Teadusharidus

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arengu toetamine

Õpilaste teadusfestival
TeaMe+ tegevused
Teadushuviringide näidisõppekavad
Koolitusmaterjalid
Eesti Teadushuvihariduse Liit
Kasulikke abimaterjale
Meediast sarnasel teemal
Huviharidust puudutavad uuringud

Tegevuse raames toetatakse õpilastele erinevate võimaluste loomist LTT-huvi süvendamiseks ja ülevalhoidmiseks. Toimuvad erinevad koolitused uurimistööde juhendajatele ja õpilasleiutajate juhendajatele , korraldatakse iga-aastane õpilaste teadusfestival nii uurimistöid tegevatele kui teadushuvihariduses osalevatele lastele ja noortele ning nende õpetajatele ja juhendajatele.

Teadushuvihariduseks nimetame eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas läbiviidavat huviharidust, mis hõlmab formaalharidusevälist tegevust kõigis selle vormides, on pikaajaline, süsteemne, juhendatud, toimub vaba tahte alusel ja mille eesmärk on tekitada huvi valdkonna vastu või omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Video „Mis on teadushuviharidus?“


 TeaMe+ toetab oma tegevustega teadushuvihariduse arendamist mitmel moel:

 1. Teadushuviringide osakaalu suurendamiseks toetame näidisõppekavade välja töötamist nii alustavatele kui tegevjuhendajatele.
 2. Teadushuviringe on oluliselt vähem kui teisi huviringe, selle üks põhjus on ringijuhendajate puudus. Selleks, et valdkonda tuleks uusi tegijaid, korraldame erinevaid koolitusi ja teeme koostööd teadushuviringide juhendajate koolitusprogrammide väljatöötamisel. Valminud näidiskoolituskava, 2017
 3. Teeme koostööd 2016. aasta alguses loodud Eesti Teadushuvihariduse Liiduga, mille eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve.
 4. Teadushuvihariduse pedagoogika ja kvaliteedi arendamiseks luuakse sihtrühmapõhiseid metoodilisi materjale, mis aitavad juhendajatel mitmekesistada tegevusi, edendades õpilaste oskusi, teadmisi ja hoiakuid. (Vt punktid 1, 5, 6, 7, 8)
 5. Koostöös Soome partneritega andsime välja raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. Raamat käsitleb teadushuvihariduse korraldust ja pedagoogikat, samuti on sinna koondatud nii Eestis kui Soomes teadushuvihariduses tegutsevate inimeste mõtteid ja kogemusi. Raamat on mõeldud nii neile, kes alles plaanivad lastele põnevat harivat tunnivälist tegevust pakkuda, aga ka neile, kes seda juba teevad.
 6. Artiklikogumik „Kvaliteetsem teadushuviharidus“ (DOI)
  Kogumik koosneb 11 eksperdi teemakäsitlustest koos asjakohaste teadusuuringute tulemuste, mõtlemisülesannete, näidislugude ja juhtumikirjeldustega. Raamat koondab huviringi korraldamiseks olulisi teemasid, nagu huvihariduspedagoogika tähtsus teadusringi juhendaja töös ja loodusteadusliku kirjaoskuse arendamine praktika käigus. Ülevaade on antud noorsootöö eesmärkidest ja võtmepädevustest ning saab ka teada, kuidas või kes peaks hindama pakutava kvaliteeti. Käsitletakse huviringis osalemise motivatsiooniga seotud põhiküsimusi: kuidas tekitada, hoida ja taastada huvi. Teadushuviringi kavandamist ja elluviimist kirjeldavas peatükis jagub avastamist või meeldetuletusi nii algajale kui juba kogenud juhendajale: mis on oluline noorele, juhendajale, huvikoolile, kogukonnale või kogu Eestile. Juttu tuleb huvikoolide osast erivajadustega noorte arendamisel ja nende eripäradega arvestamisel. Eraldi peatükk räägib mängu ja mängimise tähtsusest. Artiklikogumiku lõpetab ülevaade huvi- ja üldhariduse koostööst ning üksteise toetamisest Pärnus asuva Pernova hariduskeskuse näitel.
 7. Ilmumas on raamat „Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat” (DOI), mis annab ülevaate Gaia hariduse neljast aspektist (ökoloogia, sotsiaalsed suhted, majanduslikud suhted ja maailmavaade/kultuur), nende sisust ning tähendusest ja näidatakse, kuidas neid saab käsitleda huvihariduse kontekstis. Valdkondade olulise teabe, teooria ja praktika seletavad lahti Eesti kogenud koolitajad. Raamatu toimetajad Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp (Tallinna Ülikoolist).
 8. Ilmumas on ka teaduse populariseerijatele suunatud tugimaterjal Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas (DOI). See raamat on koostatud, mõeldes inimestele, kes vahendavad ei vanuses õppijaile koolivälises ja inforikkas keskkonnas uusi teadmisi ning kogemusi. Keskendutud on õppimise iseloomulikele tunnustele ja õppimise juhtimise võtetele avatud õppekeskkondades. Raamatu toimetaja Inge Timoštšuk ( Tallinna Ülikool).

Temaatilise konverentsi “Anname teadushuvile võimaluse II” materjalid

Täiendav info: Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, tel (+372) 7300378, e-post: katrin.saart@etag.ee

TEADUSHUVIRINGIDE NÄIDISÕPPEKAVAD

Loodusteaduste ja –tehnika valdkonna huviringide mitmekesisus on kõige väiksem huvihariduse ja –tegevuses. Selleks, et anda ideid ja lihtsustada uute teadushuviringide käivitamist on loodud üheksa näidisõppekavad, mis on abimaterjaliks erinevaid teadushuviringide läbiviimiseks. Sealt leiate nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilised juhised huviringi tegemiseks.

Näidisõppekavade teemad on erinevad.

 1. Mänguline matemaatika” üldosa – 4.-6. klassi lastele, kus matemaatika lõimitakse programmeerimise ja robootikaga. Elulisi probleeme lahendatakse esmalt matemaatiliselt, hiljem visualiseeritakse need roboti abil ning on võimalus koostada enda väljakutse.
 2. Loodusringid Loomariiki avastamas – esimesed tutvused“ või Maa ja teadus1.-3. klassile ja 4.-6. klassile „Seiklused loomariigis – lõputu mitmekesisus“ või Geoloogiaring ehk tunne Eestimaad“. (Koostaja Tartu Loodusmaja)
 3. Loodusõpetuse praktilised tegevused 1.-3. klassis „Igapäevane teadus lastele“ 1. osa, 2.osa ja 3. osa. (Koostaja OÜminiLabor). 4.-6. klassidele leiate ideid näidisõppekavast „Loodusteaduslikud eksperimendid“.
 4. Kosmoseringideks saab mõtteid kahest näidiskavadest Uurime Universumi (koostaja TÜ Tähetorn) ja Astronautika akadeemia(koostaja Aarne Paul), mis on eelkõige 4.-6. klassile.
 5. Tehnikavaldkonnast huvitatutele on SPARK MakerLabi tegijatelt ideid inseneeria huviringiks ja PERNOVA Hariduskeskus poolt audio- ja videoproduktsiooniga tegelemiseks 7.-9. klassile.
 6. Kui lisaks kokkamisele tahta teada, miks ja mis juhtub, siis aitab Teaduslik kokandus 7.-9. klassile (koostaja Tartu Loodusmaja).
 7. Kuidas ühendada loodusteadused esinemiskunstiga, näitab muidugi „Teadusteater. Avasta ja võta vastu väljakutse ( 7.-9. klass) (koostaja Tarvo Metspalu).
 8. Kui on huvi lahendada ja katseta telesaate „Rakett69″ ülesandeid, siis on abiks „Rakett69 huviringile” näidisõppekava ( 4.-6. klass) (koostaja Teadusteater OÜ) .
 9. Leiutamise huviring (3.-5. klass) aitab lapsel oma unistustega edasi minna ja saada oskusi need reaalselt ellu viia.

Juhendmaterjal õppekava koostamiseks

***************************************************************************

MTÜ Robootika eestvedamisel on valminud näidistööplaan robootika huviringi läbiviimiseks, autorid Sven Hendrikson (Tartu Kivilinna Kool) ja Heilo Altin (MTÜ Robootika)

Tehnoloogiaalase huviringi juhendamise metoodika, autor Sven Hendrikson (Tartu Kivilinna Kool)

Robootika õppematerjale leiate rohkem MTÜ Robootika kodulehelt

***************************************************************************

Koolitusmaterjalid

Selleks, et toetada teadushuviringide juhendajaid pakume ühe võimalusena koolitusi, kus ise teha läbi erinevaid praktilisi töid kogenud ringijuhendajate ettenäitamisel ja kuulates nende kogemusi.

Teadushuviringi juhendajatele koolitus

Koolitus põhines raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“, et praktiliselt läbi vaadata teadushuviringi tegevustega alustamine ja läbiviimine.

Koolitaja Merike Kesler, Helsingi Ülikool

Materjalid:
Teadushuviringide juhendajate koolituse ESITLUS
Esitluse LISAD

Koolituse videod:
Osa I Teadushuviringi eripära
Osa II Ringipedagoogika
Osa III Motivatsioon
Osa IV Tagasiside

***************************************************************************

 

Teadushuvihariduse koolitus temaatiliste teadusnädalate läbiviimiseks I ja II kooliastme õpilastele järgnevatel teemadel:

 1. Maateadus ja bioloogia
 2. Keemia
 3. Kosmosetehnoloogia
 4. Füüsika
  Teadusnädala juhendmaterjal 2017 (trükiks .pdf)

Koolitaja oli Heli Lätt ja koolitusmaterjalid on kättesaadavad linkide kaudu.

***************************************************************************

Esimene teadushuviringi juhendajatele koolitus erinevate praktiliste katsete läbiviimiseks:
1. 1.-3.klassi õpilaste huviringide tegevused, juhendas Kaire Kivi (OÜ miniLabor);
2. 4.-6.klassi õpilaste huviringide tegevused, koolitas Peeter Sipelgas (MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis).

Koolitusmaterjalid on samuti kättesaadavad:

1.-3. klassi õpilastele

4.-6. klassi õpilastele

Huvilised saavad vaadata koolituse pilte ja tehtud töid siit GALERII

***************************************************************************

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit loodi 2016. aasta alguses

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi
ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve.

Täpsem info liitumise ja tegevuse kohta: http://www.teadushuvi.ee/et

Eesti teadushuvihariduse liit kutsub LTT vallas tegutsevaid huviringe endast märku andma ja liikmeks astuma – tutvustav artikkel Õpetajate Lehes

***************************************************************************

Kasulikke abimaterjale

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ veebist

teadusHH raamatu kaanepilt

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“ valmis Eesti Teadusagentuuri ja Arenduskeskuse Opinkirjo koostööprojekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames. Projekt oli suunatud teadushuviringi pedagoogika ja kvaliteedinäitajate arendamisele ning kogemuste vahetamisele Soome ja Eesti vahel.

 

 

 

 

*************************************************************************

Rakett69 veebisaadethttps://e-koolikott.ee/search/result?q=publisher:%22Rakett69%22&type=all.

Teostatud on tuhandeid seoseid erinevate õppeainetega (ja mitte ainult loodusainetega) – seda saab näha e-koolikoti vasakul menüüs õppeainete vahel liikudes.  Seotud saateid saadab lühike tutvustus, katsevahendite loetelu ja lühike tööjuhis või hüpotees.

Lisaks on  kogumik, mis nii mahuka materjali puhul on üsna aeglane: https://e-koolikott.ee/portfolio?name=Rakett69_internetisaated&id=20206.

**************************************************************************

Teadusteatrite huvilistele
Viljandi Gümnaasium on avaldanud Eesti V koolide teadusteatrite festivali kogumiku (2018). Tutvuda saab e-koolikoti portaalist

**************************************************************************

Mõtteid huviringi läbiviimiseks leita veel ka juhendist „Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks“, mis on kättesaadav veebis http://www.volinik.ee/wp-content/uploads/2018/02/Juhised-LTT-huviringide-juhendajatele.pdf

Juhend on eelkõige mõeldud matemaatika-, füüsika, robootika-, informaatika-, mudelismi- ja tehnikaringide juhendajatele, pidades silmas, et just nendes valdkondades oodatakse rohkem osalejaid ning praegusest palju rohkem tüdrukuid. Juhendis on eritähelepanu pööratud tüdrukute kaasamisele, aga mitmed esitatud soovitustest kehtivad ka kõigi õppijate puhul.

Uuring “Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus- sooline aspekt” uuringu aruanne

***************************************************************************

Salme Põhikooli teadusnädala katsete e-raamat “Käed külge”

***************************************************************************

Teaduskeskuse AHHAA koolitus “TeadusBoost ja punaseks!” puhul on tegemist Teadlaste Öö festivali jaoks välja töötatud õppematerjalide kogumikuga, mis koosneb teaduseksperimentidest, töötubade ning teadusprojektide kirjeldustest ja tööjuhenditest, mida saab läbi viia klassiruumis, kodus või hoopiski õues. Õppematerjalide kogumikus on üle viiekümne erineva tegevuse, mille abil saab ilmestada õppetööd või sisustada vaba aega.

Ligipääs juhenditele on siit: http://ahhaa.ee/tegevuskaardid Rohkem juhendeid, kus võib olla veel vigu  http://goo.gl/Ts8f8k  ja 2017. aasta juhendid  https://goo.gl/jgY8ye

Täpsem info: Annika Vesselov
Teadlaste Öö festivali peakorraldaja
Tel: +372 56 773 238 | annika.vesselov@ahhaa.ee
Sadama 1, 51004 Tartu | SA Teaduskeskus AHHAA
www.teadlasteöö.ee

***************************************************************************

Sarnasel teemal:

TEEME+ projektid, mis on suunatud noortele LTT valdkonna teadushuviringide tegevuse käivitamisele ja läbiviimisele
Õpetajate Leht, 13. september, 2019 – Teadushuviharidust toetavad materjalid
Novaator, 21. juuni, 2017 – Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud ja Kaia Saare magistritöö
Eesti Päevaleht, 31.august 2017 – Tehnoloogia ja teadus tõrjuvad kaunid kunstid laste huviorbiidilt
Novaator, juuni 2017 – Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud
Miks.ee Uudiskiri, jaanuar 2017 – LTT-valdkond vajab rohkem huviringe
Miks.ee Uudiskiri, november, 2016 – Esimene Teadushuvihariduse Liidu konverents
Õpetajate Leht, 7. okt,2016 – Õpilaste teadushuvi toetuseks
Sirp, 2. sept, 2016 – Huviharidus ei ole ainult soe bussipeatus
Õpetajate Leht, 20. mai, 2016 –Huvitegevus peab muutuma senisest kättesaadavamaks
Õpetajate Leht, 6.mai, 2016 –Huviharidusest ja -tegevusest muudatuste tuules
Õpetajate Leht 4.märts, 2016 – Riiklik ringiraha tuleb siiski
Miks.ee Uudiskiri, veebruar, 2016 – Teadushuviharidus vajab eelisarendamist
Õpetajate Lehes, 22. jaanuar 2016 – raamatu “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest” tutvustus
Miks.ee Uudiskiri, 2016  raamatu “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest” tutvustus

Huviharidust puudutavad uuringud:

 1. Noorsootöö õpik, huviharidusest on peatükid 4.4 ja 4.5 http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/Noorsootoo_opik_veebi_uusver1.pdf
 2. Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga, 2018 https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/noorsootoos_osalevate_noorte_rahulolu_noorsootooga_loppraport_2018a.pdf
 3. Mobiilsete töötubade tulemuslikkuse hindamine https://www.entk.ee/sites/default/files/ENTK_Mobiilne_t%C3%B6%C3%B6tuba_raport-2.pdf
 4. Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes http://dspace.ut.ee/handle/10062/55423
 5. Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis https://www.entk.ee/sites/default/files/Laste%20ja%20noorte%20osalus%20ja%20kaasamine%20koolis.pdf
 6. Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga https://www.hm.ee/sites/default/files/2015._aastal_noorsootoos_osalenud_noorte_rahulolu_noorsootooga_0.pdf
 7. Loodus-, täppis-ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus – sooline aspekt uuringu aruanne
 8. Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüs https://www.entk.ee/sites/default/files/EY_HTM_noorteinfo_aruanne_12.10.16.pdf
 9. „IKT-haridusest: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused lasteaias ja üldhariduskoolis“ http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud/ikt-haridusest-digioskuste-opetamine-hoiakud-ja-voimalused-lasteaias-ja-uldhariduskoolis
 10. Osalus noorsootöös
 11. HTM aasta-analüüsi kokkuvõte: Eesti hariduse viis tugevust