Kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

13.–14. septembril 2019 toimus Tallinna Reaalkoolis koostöös Eesti Teadusagentuuriga rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents õpetajatele, ülikooli õppejõududele,  tulevastele õpetajatele ja haridusasutuste partneritele. Konverents oli järg 2015. aastal ja 2017. aastal Tallinna Reaalkoolis toimunud reaal- ja loodushariduse konverentsile.

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid:

  • tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui Eestis;
  • jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
  • populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

Konverentsil oli kolm suurt rõhuasetust:

  • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid ja õpiruum, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava);
  • koostöö õppimise edendamisel (ettevõttete kaasamine õppetöösse ning koostöö ülikoolidega);
  • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega ja loengutega tutvustati reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid ning jagati praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Iirimaalt, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades sai täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustasime konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana.

Konverentsil esinesid Mailis Reps, Pille Liblik, Kristin Hollo, Helen Biin, Taavi Pae, Erki Tammiksaar, Ene-Margit Tiit, Tiit Pruuli, Luise Tiks, Martin Saar, Katrin Soika, Erkki Soika, Tiina Talvi, Kati Kurim, Reet Libe, Ülle Liiber, Kersti Veskimets, Kerli Orav-Puurand, Kerli Kupits, Riin Saar, Andres Talts, Toomas Reimann, Janika Leoste, Veiko Somelar, Jaanika Lukk, Miia Rannikmäe, Elle Reisenbuk, Rutt Hints, Nicholas Morgan, Harry Rogge, Neil McIntyre, Patrick Goodman, Ville Tilvis jne.

Väärtustades õppekava arendamist ning elluviimist igas kooliastmes, toimusid konverentsi teisel päeval, paralleelselt loengutele ja töötubadele Estonia pst majas, klassiõpetajatele suunatud ettekanded ja töötoad Pärnu mnt õppehoones. 

Ettekannete käigus tutvustati Tallinna Reaalkooli I ja II kooliastme õppekava omanäolisusest (sh õppekava toetavaid ühisüritusi: Ohhoo-päev, teaduspäev ja Teadlaste Öö) ja kümneaastasest kogemusest õppimist toetava hindamise arendamisel. Põhikooli I ja II kooliastme õpetajatel oli võimalus enam kui kümnest töötoast valida endale meelepäraseimad. Näiteks oli võimalik praktilise tegevuse läbi tutvuda Micro:bit miniarvuti, Edisoni roboti ja nutikate vahendite kasutamisega ainetundides. Samas oli võimalus osaleda ka töötubades, kus tutvustati kaasaegse õpikäsituse võimaluste rakendamist omanäoliste tundide (MÕK tunnid, R-õpe, robootika) ja erinevaid aineid integreerivate projektide näitel. Oma kogemusi jagasid nii Tallinna Reaalkooli kui ka partnerkoolide õpetajad.

Konverentsi raames toimus kolm paneeldiskussiooni.

I paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): teaduse roll ja tähtsus kaasaegse õppekava arendamisel ning üldhariduskoolide ja ülikoolide koostöö õppija õpiruumi rikastamisel.
Paneelis osalesid: kantsler Mart Laidmets  (HTM), Einar Rull (SA Innove), Mario Kadastik (vil! 115) (KBFI ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia), Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) ja Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja). Paneeli modereeris Anna-Greta Tsahkna (vil! 113).

II paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus.
Paneelis osalesid: rektor Jaak Aaviksoo (TalTech), rektor Tiit Land (Tallinna Ülikool), õppeprorektor Aune Valk (Tartu Ülikool), Ene Saar (Tallinna Reaalkool), Imbi Henno (HTM), Arto Aas (vil! 113) (Eesti Tööandjate Liit). Paneeli modereeris Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium).

III paneeldiskussiooni teema (14. september 2019): välishindamise temaatika/ põhikooli lõpueksamite temaatika. Täpne teema on selgumisel.
Paneelis osalesid: Hele Kiisel (Koolimatemaatika Ühing), Ave Vitsut (Eesti Keemiaõpetajate Liit), Aivar Ots (HTMi välishindamise osakonda), Kaja Sarapuu (Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi), Ülle Seevri (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing), Mare Oja (Tallinna Ülikool) ning Aiki Jõgeva (Bioloogiaõpetajate Ühingu president) ja Liina Kersna, Riigikogu liige. Paneeli modereeris Liis Reier (Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts).

Töökeel oli eesti keel, väliskülaliste ettekanded ja töötoad tõlgiti.
Konverentsil osalemise tasu – kahe päeva eest 45 eurot ning ühe päeva eest 30 eurot. Iga osaleja sai konverentsi kogumiku.

Konverentsi programm koos ettekannetega

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: (+372) 5559 3717

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
Tel: 730 0378; E-post: katrin.saart@etag.ee

Konverentsi korraldust toetasid Tallinn Reaalkool, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, Tallinna linn.